Specialpedagogik för lärande för anpassade skolformer

Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.

 • För lärare i respektive skolform

 • För elevassistenter

 • För annan personal som medverkar i undervisningen

 • Kollegialt lärande

En bild på pennor i olika färger i en burk.
Call to action

Läs hur Specialpedagogik för lärande kan stödja din verksamhet i att utveckla era elevers lärande

Har ni genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni behöver utveckla arbetet med att möta elevers behov och förutsättningar? Då är det här rätt insats för er.

Fördjupande information om insatsen

Film: Det här är Specialpedagogik för lärande (tid 1:33)

Innehållet i filmen relevant även för de anpassade skolformerna, även om den producerades innan Specialpedagogik för lärande riktade sig till de skolformerna.

Roller och ansvar

Film: Planera för Specialpedagogik för lärande (tid: 7:06 min)

I den här filmen får ni stöd i planeringen av arbetet med Specialpedagogik för lärande.

Inom de anpassade skolformerna kan elevassistenter och personal som medverkar i undervisningen ingå i kompetensutvecklingen. Det kan då vara viktigt att planera deras deltagande utifrån deras förutsättningar. Om det finns begränsat med tid kan de ta del av filmer eller poddar som individuell förberedelse för att sedan delta i kollegialt lärande, undervisningsaktivitet och gemensam uppföljning.

Innehållet i filmen relevant även för de anpassade skolformerna, även om den producerades innan Specialpedagogik för lärande riktade sig till de skolformerna.

Din roll som rektor

I planering och organisering inför kompetensutvecklingsinsatsen utgår du som rektor från det systematiska kvalitetsarbetet och för en dialog med skolchefen, handledaren och deltagarna.

Ditt engagemang och delaktighet har stor betydelse för insatsens avtryck. Du organiserar verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med kompetensutvecklingen.

Så skapar rektor och skolchef organisatoriska förutsättningar för Specialpedagogik för lärande

Film: Inkludering och pedagogiskt ledarskap (tid 24:19)

I filmen lyfter docent Niclas Rönnström tillsammans med rektor Eva Andersson fram hur rektor kan arbeta för att utveckla sitt ledarskap och sin skolorganisation. Filmen är framtagen för fördjupning inom området inkluderande utbildning. Filmen vänder sig till skolhuvudmän, skolledare och andra som har intresse av inkluderande utbildning.

Samarbeta med handledare

Ett råd till rektor och handledare är att kontinuerligt träffas för att prata igenom era olika roller och hur ni lägger upp arbetet. Genom att träffas regelbundet för att stämma av arbetet kan ni tillsammans driva utvecklingen framåt. Du får genom det en inblick i arbetet och kan ge stöd och ta hand om frågor som dyker upp.

Din roll som handledare

Specialpedagogik för lärande bygger på kollegialt lärande. Din roll som handledare är att stödja det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll.

Film: Att leda kollegialt lärande (tid: 21:17 min)

Annika Cederberg-Scheike, universitetsadjunkt på Malmö universitet berättar om handledarens roll i kollegialt lärande. I det kollegiala arbetet kan all personal som medverkar i undervisningen ingå.

Ladda ner presentationen som visas i filmen. Pdf, 263 kB.

Materialet finns på Lärportalen

Material för Specialpedagogik för lärande finns publicerad och samlad i moduler på Lärportalen. Modulerna är framtagna utifrån skolans förutsättningar och behov. Inom varje modul får ni läsa texter, se på filmer eller lyssna på ljudfiler och samtala om det ni har tagit del av.

Ni får också planera och pröva aktiviteter som är kopplade till undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Vi och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för uppdraget tillsammans.

Moduler för anpassad grundskola, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Moduler för anpassad gymnasieskola, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Moduler för komvux som anpassad utbildning, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Film: Specialpedagogik i Specialpedagogik för lärande (tid: 17:24 min)

I den här filmen ger Elisabeth Lindén, undervisningsråd på Skolverket, en introduktion till vad specialpedagogik är generellt och vad specialpedagogik är i kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.

Om modulerna

Modulen Utveckla arbetet i anpassade skolformer är obligatorisk

Modulen syftar till att utveckla kunskap om grundläggande perspektiv på arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Den ska också ge en ökad förståelse för elever med IF och deras lärande. Syftet är även att ge möjlighet för alla som arbetar med elever i undervisningen att utveckla en samsyn om skolformen, undervisningen och eleverna. Ni kommer få möjlighet att gemensamt reflektera, diskutera samtala och analysera planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Innehållet i modulen syftar också till att förtydliga de olika yrkesrollernas ansvar och funktion, samt skapa möjligheter för att vidareutveckla samarbete i arbetsgruppen. Innehållet i modulen riktar sig till all personal inom de anpassade skolformerna.

Modulerna Systematiskt arbete med stöd i undervisningen och Delaktighet i lärmiljön har även anpassade skolformerna som målgrupp.

Systematiskt arbete med stöd i undervisningen

Modulen riktar sig till förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning och är inriktad på ett verksamhets- och praktiknära kollegialt lärande. Syftet är att modulen ska bidra till att lärare får en helhetsbild av hur ordinarie undervisning och stödinsatser utgör en enhet och hänger samman i den dagliga, återkommande skolverksamheten.

Med ett vetenskapligt förhållningssätt som utgångspunkt kan ett systematiskt och processinriktat arbete utvecklas och främja en undervisning som utgår från förståelse av alla elevers olika behov och förutsättningar. Skolans styrande dokument, med centrala begrepp och formuleringar, problematiseras och knyts nära lärares undervisning och elevers olika behov.

Delaktighet i lärmiljön

En utgångspunkt i modulen är en modell för delaktighet som ger stöd för att upptäcka, reflektera, samtala, analysera och utveckla lärmiljön. Ett väl utvecklat arbete kring delaktighet kan stödja utvecklingen av en framgångsrik lärmiljö som inkluderar alla elever. Med en ökad medvetenhet och kunskap om hur lärmiljön skapar villkor och sätter gränser för elevers möjlighet till delaktighet, ökar också möjligheten för förändring och utveckling.

Ny modul med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Inför höstterminen 2024 kommer en ny modul att finnas på plats som har fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Modulen tar upp olika teman inom området, till exempel kognition, perception,  språklig tillgänglighet, kön och kognitiv neurovetenskap. Syftet med modulen är att stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska stärkas.

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Samtal om forskning

I den här filmen samtalar Daniel Östlund, Högskolan Kristianstad, Therese Lindahl, SPSM och Jonas Monsén, Skolverket om hur man kan tänka kring forskning som är genomförd inom andra skolformer och verksamhetsområden. Hur kan man använda sig av den inom de anpassade skolformerna?

Ämnesdidaktisk forskning som är genomförd inom grundskola och gymnasieskola kan användas inom anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola då det finns likheter mellan skolformerna. För komvux som anpassad utbildning kan man till exempel använda sig av forskning på vuxnas lärande och forskning inom socialt arbete för att kunna möta eleverna på ett relevant sätt. Vi kan även inspireras av internationella studier rörande vilka metoder och didaktiska anpassningar som används i undervisningen av elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF.

En slutsats som Daniel Östlund drar är att god kunskap om intellektuell funktionsnedsättning gör det lättare att omforma kunskap från studier gjorda i andra verksamhetsformer till anpassade skolformers verksamheter.

Film: Samtal om forskning och anpassade skolformer (tid 05:34 min)

Information

Kollegialt lärande på skolan

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolor och är tätt knutet till det ordinarie arbetet och undervisningen. Tanken är att ni genomför kompetensutvecklingen kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen för kompetensutvecklingen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetssättet bygger på att du och dina kollegor som arbetar tillsammans med eleverna diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, tar upp utmaningar och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger eller speciallärare.

Film: Vad är kollegialt lärande och hur kan man arbeta med det? (tid: 21:03 min)

Annika Cederberg-Scheike, universitetsadjunkt på Malmö universitet, berättar om hur kollegialt lärande fungerar och vad som förväntas av dig som deltagare.

Ladda ner presentationen som visas i filmen. Pdf, 217 kB.

Handledaren har en viktig roll i att leda det kollegiala arbetet. För mer information om handledarens roll, se film högre upp på sidan.

Materialet finns på Lärportalen och består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor

Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baserar ni på de behov som ni har i er verksamhet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Omfattning

Olika skolformer som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag, tar del av olika antal moduler under ett läsår. Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning tar del av 2-3 moduler per läsår.

Modell för kollegialt lärande

Modellen för kollegialt lärande följer en cyklisk form (se bild nedan). Varje del i modulerna följer formen med de fyra momenten:

 • Moment A individuell förberedelse
 • Moment B kollegialt arbete
 • Moment C undervisningsaktivitet (kan genomföras vid flera tillfällen inom de anpassade skolformerna)
 • Moment D kollegialt arbete (kan genomföras vid flera tillfällen inom de anpassade skolformerna)

Alla verksamheter startar med att ta del av den grundläggande modulen som ger deltagarna grundläggande kunskap om den anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning och förståelse för de anpassade skolformernas kunskapsområde.

Belöning

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingsinsatsen ger dig

 • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor.
 • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i undervisningen.
 • verktyg för att anpassa undervisningen, för att möta alla elevers olika behov och förutsättningar.
Ansvar

Utbildning för handledare

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar en handledarutbildning i samverkan med lärosäten.

Utbildningen omfattar åtta dagar och genomförs kontinuerligt under läsåret. Handledarutbildningen genomförs antingen helt digitalt eller som en kombination av fysiska och digitala träffar. De personer som av huvudman blivit anmälda att gå handledarutbildningen kommer att få en inbjudan till träffar av aktuellt lärosäte. Huvudmannen ansvarar för eventuella kostnader för resa och logi i samband med deltagande på handledarutbildningen. Handledarutbildningen är ett erbjudande till handledare som deltar inom ramen för statsbidrag. Det är inte obligatoriskt att delta. Utbildningen för handledaren ska inte räknas in i tiden för statsbidrag.

Datum för handledarutbildningen 2023/2024 finns på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Omfattning av handledning

Rektorn för skolan där du ska handleda behöver se över hur många timmar som du kommer lägga på att handleda det kollegiala lärandet. Om den tiden inte motsvarar 10 procent eller 20 procent av tjänsten så bör rektor tillsammans med dig diskutera vad som ska genomföras på övrig tid.

Det kan till exempel handla om att

 • du skapar möjlighet för deltagarna att få stöd när de läser artiklarna i det teoretiska innehållet. Det kan handla om att till exempel skapa möjligheter att reda ut begrepp som förekommer i texten eller vara ett stöd i att applicera innehållet till deltagarens egen undervisning.
 • du handleder i de praktiska uppgifterna och kommer med förslag på hur undervisning eller lärmiljöerna kan utvecklas.

Organisera kollegialt lärande i grupper

Grupperna kan bestå av ämneslärare, arbetslag, annan personal som medverkar i undervisningen, elevassistenter eller personal från olika skolor. Grupperna kan också bestå av lärare från olika stadier och ämnen. Rektor och handledare kan hjälpas åt att komma fram till den bästa lösningen för er verksamhet. Valet av modul gör ni utifrån verksamhetens behov i samverkan mellan rektor, handledare och deltagare.

Förbered dig genom att ta del av innehållet i aktuella moduler

Behöver någon del introduceras för gruppen? Behöver diskussionsfrågorna anpassas? Det kan också vara bra att diskutera kommande moment med rektor om det finns behov av stöd vid genomförandet. Rektorn kan också förklara hur modulernas innehåll kan kopplas ihop med andra aktiviteter i utbildningen, för att deltagarna ska se helheten.

De flesta moduler består av fyra delar. Alla moduler har en röd tråd vilket innebär att modulens delar bör läsas i ordning, från första till sista. Varje del är indelad i fyra moment: A, B, C och D.

Moment A – individuell förberedelse

I moment A gör deltagaren individuella förberedelser inför den kollegiala träffen, genom att ta del av det material som finns i momentet. Beräkna 60 minuter till detta moment. En del rektorer väljer att schemalägga det här momentet, för att synliggöra att det finns tid avsatt för det här arbetet.

Moment B – kollegialt arbete

Moment B är en kollegial träff då deltagarna diskuterar innehållet som de tagit del av i moment A. Som stöd finns ett diskussionsunderlag.

Därefter planerar gruppen en aktivitet som de ska genomföra i eller för den egna undervisningen i moment C.

Du som handledare stödjer det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll och hur det teoretiska innehållet kan omsättas i praktiken. Beräkna 90–120 minuter till detta moment.

Moment C - undervisningsaktivitet

I moment C genomför deltagarna aktiviteten som planerades i moment B. Det kan vara en aktivitet som deltagarna genomför i sin egen undervisning eller en aktivitet för att utveckla undervisningen, till exempel reflekterande samtal mellan deltagare, elevhälsa och rektor eller observation av varandras undervisning. Aktiviteten ska ingå i den ordinarie undervisningen.

I den anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och inom komvux som anpassad utbildning genomförs moment C vid flera tillfällen. Därför kan det finnas behov av stöd av handledaren i att reflektera mellan tillfällena. Aktiviteten ska ingå i den ordinarie undervisningen.

Moment D – gemensam uppföljning

Moment D är det avslutande momentet. Då diskuterar och reflekterar deltagarna tillsammans över den genomförda aktiviteten, som stöd finns ett diskussionsunderlag.

Deltagarna ger återkoppling till varandra och avslutar med att sammanfatta vad de lärt sig under arbetet med den aktuella delen. Du som handledare leder diskussionen och hjälper gruppen att analysera vad den genomförda aktiviteten gav för resultat. Gav aktiviteten det gensvar från eleverna som det var tänkt? Och hur hänger gruppens erfarenheter ihop med forskningen de tagit del av i moment A? Beräkna 45–60 minuter till detta moment.

Lagar och regler

Statsbidrag för läsåret 2024/2025

Ansökningen stängde 15 mars.

Statsbidrag för läsåret 2024/2025

Det är möjligt att ta del av kompetensutvecklingen både med och utan statsbidrag.

Forskning och fördjupning

Specialpedagogik för lärande för fler skolformer

Specialpedagogik för lärande riktar sig till förskolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, skolverksamhet vid särskilda ungdomshem, kommunal vuxenutbildning och komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Specialpedagogik för lärande för förskolan

Läs mer om Specialpedagogik för förskoleklassen, grundskolan, sameskolan och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Läs mer om Specialpedagogik för gymnasieskolan och särskilda ungdomshem Länk till annan webbplats.

Läs mer om Specialpedagogik för komvux Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om statsbidrag

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Insatsen ingår i nationella skolutvecklingsprogrammet Kunskaper, värden och hälsofrämjande skolutveckling. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 maj 2024