Om Specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats för förskolor och skolor. Här kan du läsa mer om insatsen.

Insatsen vänder sig till:

  • förskollärare och annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan
  • lärare och förskollärare i förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och utbildning som motsvarar grundskole- eller gymnasieskoleutbildning vid särskilda ungdomshem
  • lärare och annan personal som medverkar i undervisningen i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Vad är Specialpedagogik för lärande?

Specialpedagogik för lärande är ett kompetensutvecklingsstöd som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder till förskolor och skolor. Stödet riktar sig främst till legitimerade lärare och förskollärare.

Det är regeringen som gett myndigheterna i uppdrag (U2015_05783S, U2018_03106S, U2019_04371S, U2020_06064, U2023_00931, U2023_02132) att erbjuda kompetensutveckling som syftar till att stärka skolornas generella specialpedagogiska kompetens så att de i högre utsträckning ska kunna anpassa undervisningen efter barn och elevers förutsättningar och behov. Uppdraget om Specialpedagogik för lärande pågår till år 2025.

Kompetensutvecklingen bygger på ett kollegialt lärande med stöd av material som samlats i så kallade moduler. I modulerna finns texter, filmer och ljudfiler med underlag för kollegiala samtal samt förslag på praktiska uppgifter att pröva i undervisningen och följa upp tillsammans med kollegor. Materialet i modulerna tas fram i nära samverkan med forskare. Skolverket erbjuder också handledarutbildning vid ett universitet eller högskola för de lärare och förskollärare som ska leda det kollegiala lärandet, samt ett stöd till rektorer i hur utvecklingsarbetet kan organiseras.

Ska stödja arbetet med att möta alla elevers behov och förutsättningar

I enlighet med uppdraget från regeringen har Skolverket och SPSM tagit fram kompetensutvecklingsstöd som syftar till att stödja skolornas arbete med att möta elevers olika behov och förutsättningar i undervisningen. Utgångspunkten är skolans ansvar enligt Skollagen att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Alla elevers lärande står i fokus och lärarna får ta del av olika infallsvinklar och ramverk som kan stödja det professionella samtalet mellan lärare om vad som behöver utvecklas på den egna skolan samt hur man bäst kan stödja lärandet hos de elever man möter. Eftersom målgruppen för stödet främst är förskollärare och lärare, så fokuserar materialet främst på det stöd som är möjligt att ge inom ramen för den ordinarie undervisningen. Målsättningen är att lärarna med hjälp av materialet i modulerna och de pedagogiska samtalen utvecklar undervisningen, så att elevernas förutsättningar för lärande ökar, utan att det innebär en orimlig arbetsbelastning för läraren.

Vissa elever har dock behov av särskilt stöd, som i vissa fall innebär att eleven får delar eller hela sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Behov av särskilt stöd utreds med stöd av personal med specialpedagogisk kompetens och beslutas av rektor.

Kompetensutvecklingen syftar även till att stärka ett kollegialt lärande, där lärare tillsammans utvecklar sitt arbete och tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen av undervisningen. Grupperna leds av handledare som via handledarutbildningen får utveckla sin förmåga att stödja kollegorna i att diskutera, problematisera och pröva tillämpning av olika forskningsresultat. Därmed kan Specialpedagogik för lärande också stödja lärarna i att göra professionella val och bedömningar.

Materialet tas fram tillsammans med forskare

Materialet i modulerna tas fram i nära samverkan med forskare, som skriver artiklar utifrån egen och andras forskning. Inom Specialpedagogik för lärande är det främst forskare vid specialpedagogiska institutioner vid olika svenska universitet och högskolor som har anlitats av Skolverket och SPSM för att skriva artiklar utifrån sin forskningskompetens.

Innan en artikel publiceras granskas den av forskare från något annat universitet eller högskola. De granskande forskarna bidrar med ett breddat och fördjupat forskningsperspektiv på texten. Sammantaget har forskare från 15 olika universitet/högskolor deltagit i modulframtagning och granskning inom Specialpedagogik för lärande. Artiklarna granskas också av Skolverkets och SPSM:s medarbetare, som ska säkerställa att det som framförs är i enlighet med skolans styrdokument, uppdragets syfte samt vetenskap och beprövad erfarenhet.

I arbetet med kompetensutvecklingsmaterialet ingår också att förvalta det material som tagits fram och publicerats. Skolverket och SPSM ansvarar för att se till att det material som finns är aktuellt. När det kommer ändringar i Skollagen eller läroplaner som påverkar innehållet, eller när ny forskning publiceras som har betydelse för området, går myndigheterna igenom befintligt material och reviderar i dialog med de forskare som skrivit texterna.

Bygger materialet på någon särskild modell?

Skolverket och SPSM förordar inga särskilda modeller eller metoder. I kompetensutvecklingsstöd som Specialpedagogik för lärande och i våra kunskapsöversikter där vi sammanställer forskning ger vi exempel på perspektiv från forskning som ett stöd för skolornas arbete med att tolka och utveckla sin kompetens inom ett kunskapsområde.

I artiklarna beskriver olika forskare flera ingångar, som ett underlag för kollegial reflektion. I och med att olika begrepp och ramverk tas upp och beskrivs får lärarna möjlighet att reflektera över och bedöma hur kunskapen kan relateras till deras egen kontext, så att de kan göra professionella val.

Vilka resultat ger Specialpedagogik för lärande?

2020 gjorde Skolverket och SPSM en utvärdering av Specialpedagogik för lärande (Dnr Skolverket 2020:153, Dnr SPSM 9UTV-2018/300). Utvärderingen genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet. Utvärderingen var både kvantitativ och kvalitativ, och utvärderarna konstaterar att ”En tydlig effekt av SFL-insatsen är att den bidrog till att ge lärare ett större (själv)förtroende och en större tilltro till den egna förmågan att i högre grad kunna inkludera fler elever i den ordinarie undervisningen, särskilt i kraft av förstärkt kollegialt samarbete och lärande.”

Efter avslutad kompetensutveckling beskriver lärarna att insatsen stärkt tilltron till och legitimiteten både för det arbete man redan gjorde på skolorna, och det man tillsammans kom att utveckla under insatsens gång. Utvärderarna drar slutsatsen att det var i de förståelse- och meningsskapande kollegiala samtalen som modulernas styrka fanns.

Förvaltning och översyn av material

Material som bygger på forskning behöver uppdateras och revideras kontinuerligt för att vara relevant. Under 2023 genomfördes en genomlysning och uppdatering av befintliga artiklar och modultexter inom Specialpedagogik för lärande med syfte att tydliggöra och förstärka vissa centrala ingångar, såsom

  • att anpassningar och differentiering inom undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att uppnå de kunskaper som krävs för godkända betyg, inte att sänka förväntningarna eller ta bort utmaningar i lärandet
  • att det är läraren som gör de pedagogiska valen i undervisningen och lärarens professionella omdöme är centralt
  • att skolan har ett ansvar för att ge alla elever möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt, vilket inte ska förväxlas med att elever lär med olika så kallade lärstilar
  • att Specialpedagogik för lärande inte förordar någon särskild metod eller modell i undervisningen. De ramverk och perspektiv som presenteras i materialet utgör olika ingångar som forskare i dialog med Skolverket och SPSM har bedömt som relevanta utgångspunkter för professionella samtal.

Sök statsbidrag för läsåret 2024/2025

Ansökningen inför läsåret 2024/25 öppnar 15 januari 2024.

Statsbidrag för läsåret 2024/2025

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida