Statsbidrag för akutskolor 2024

Det här statsbidraget ska gå till personalkostnader för akutskolor i grundskolan. En akutskola är en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Vi har beviljat bidrag till 79 huvudmän om totalt 94 194 533 kronor.

Beviljade belopp för kommuner i ansökan om statsbidrag för akutskolor 2024 Pdf, 181 kB.

Beviljade belopp för fristående huvudmän i ansökan om statsbidrag för akutskolor 2024 Pdf, 102 kB.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Bidragsomgången avser perioden 1 januari–31 december 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vi återkommer med information om redovisningen.

Vad är en akutskola?

Enligt 2 § förordning (2023:117) är en akutskola en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever som avses i 5 kap. 13 § skollagen (2010:800) tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten.

En akutskola är alltså en verksamhet som har till uppgift att ta emot elever som efter beslut av rektor tillfälligt ska ges undervisning på en annan plats inom huvudmannens organisation. Det rör sig därmed om en disciplinär åtgärd för att försäkra andra elever trygghet och studiero. Ett beslut om tillfällig placering utanför den egna skolenheten får inte gälla för en längre tid än fyra veckor. Ta del av vårt stöd för att starta och bedriva akutskolor.

Starta och bedriva akutskola

Akutskolan ska vara knuten till en skolenhet

Vi har gjort tolkningen att flera akutskolor kan vara kopplade till en och samma skolenhet och att varje sådan akutskola måste uppfylla kraven i 5 § förordning (2023:117). Vi har även gjort tolkningen att akutskolan kan vara centralt placerad och att eleverna kan komma från flera olika skolenheter, men för att uppfylla definitionen enligt förordningen ska akutskolan vara knuten till en skolenhet hos huvudmannen.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för grundskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för personalkostnader i akutskolor. Ni kan få bidrag

 • motsvarande hälften av personalkostnaderna
 • för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid
 • för en eller flera deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid.

Personalkostnader i nya akutskolor

En ny akutskola är en akutskola som har inrättats den 1 januari eller senare under år 2024 och som uppfyller alla villkor i förordning (2023:117). Ni kan då få bidrag för anställd personal eller personer som arbetar på uppdrag.

Personalkostnader i befintliga akutskolor

En befintlig akutskola är en akutskola som inrättades före den 1 januari 2024 och som uppfyller alla villkor i förordning (2023:117). Ni kan då få bidrag för

 • nya anställda eller personer som arbetar på uppdrag
 • att bibehålla eller utöka befintliga tjänster eller uppdrag.

Personalkostnader i verksamheter som liknar akutskolor

Under bidragsomgången 2024 finns inte längre möjligheten att få bidrag för akutskoleliknande verksamheter. Under den första bidragsomgången 2023 tillämpades övergångsbestämmelserna i förordning (2023:117). Dessa innebar att bidrag kunde lämnas för kostnader för att bibehålla en utökning av antalet årsarbetskrafter till följd av insatser som hade gjorts före det att förordningen trädde i kraft och som liknade akutskolor. Med en akutskoleliknande verksamhet menades att den uppfyllde samma ändamål som en akutskola men inte förordningens krav på en akutskola.

Om ni under bidragsomgången 2023 fick bidrag för en akutskoleliknande verksamhet måste ni inför bidragsomgången 2024 göra de förändringar av verksamheten som krävs för att den ska uppfylla alla villkor i förordning (2023:117). Den kommer då att räknas som en ny akutskola.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni kan få bidrag om

 1. akutskolan omfattar minst två årsarbetskrafter
 2. kostnaderna avser personal med legitimation som lärare eller med relevant utbildning inom psykosocialt arbete
 3. huvudmannen kan ge minst två elever akutskola samtidigt.

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bidrag lämnas inte för personalkostnader som uppstår genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten. Med detta menas att vi inte ska lämna bidrag för merkostnader som uppstår till följd av en omfördelning eller omorganisering, exempelvis att personal med hög lön omplaceras till en akutskola och får behålla sin tidigare lön. I normalfallet finns det dock inget hinder mot att lämna bidrag för personal som har omfördelats eller för personalkostnader i en organisation som har omorganiserats. Ni kan därmed inrätta en akutskola och bemanna akutskolan med personal som tidigare har haft en annan tjänst hos huvudmannen. Om personalen i akutskolan kommer från huvudmannens befintliga verksamhet kan ni inte få bidrag för kostnader för att ersätta personens tidigare tjänst hos huvudmannen.

Tjänstgöringsgraden ska motsvara minst två årsarbetskrafter

Vi har valt att bedöma årsarbetskraft utifrån tjänstgöringsgrad. Detta innebär att kravet om minst två årsarbetskrafter är uppfyllt om de personer som är anställda eller har uppdrag inom akutskolan tillsammans har en tjänstgöringsgrad som motsvarar minst två heltidstjänster.

Om en person tjänstgör på deltid i en akutskola och på deltid i annan verksamhet hos huvudmannen kan ni endast få bidrag för de kostnader som avser personens tjänstgöring i akutskolan.

Arbetsuppgifterna ska vara kopplade till verksamheten i akutskolan

En akutskola kan bestå av personal som antingen arbetar heltid i akutskolan eller som kombinerar deltidsarbete i akutskolan med deltidsarbete i andra arbetsuppgifter eller annan verksamhet hos huvudmannen.

För att kunna få statsbidraget ska den arbetstid som är avsatt för tjänstgöring i en akutskola huvudsakligen ägnas åt arbetsuppgifter som är kopplade till verksamheten i akutskolan. Förutom att bedriva undervisning för de elever som tas emot i akutskolan omfattar detta allt kringarbete. Det kan till exempel vara

 • att förbereda undervisning
 • att ta fram material
 • att planera för hantering av olika elevsituationer som kan uppstå
 • kontakter med elever, vårdnadshavare och personal på elevens ordinarie skola.

Under perioder då det inte finns några elever i akutskolan får den arbetstid som är avsatt för tjänstgöring i akutskolan ägnas åt andra arbetsuppgifter som har en nära anknytning till akutskolans verksamhet, exempelvis att delta i arbete inom huvudmannens verksamhet som syftar till att öka tryggheten och studieron i skolan. Förutsättningen för detta är att personalen står till förfogande för arbete i akutskolan samma dag som det uppstår behov av resurser där.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2024 är 100 miljoner kronor.

Hur fördelas statsbidraget?

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för bidraget än det finns pengar att fördela gör vi ett urval. Vi kommer att prioritera enligt följande ordning om vi behöver göra ett urval:

 1. bibehållande av det antal årsarbetskrafter i akutskolor som huvudmannen tidigare har fått bidrag för
 2. nya akutskolor
 3. förstärkning av befintliga akutskolor.

Vi ska också beakta geografisk spridning och att bidraget lämnas till såväl offentliga som fristående huvudmän.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.akutskolor@skolverket.se.

Senast uppdaterad 24 april 2024.

Frågor och svar

Enligt 2 § förordning (2023:117) är en akutskola en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever som avses i 5 kap. 13 § skollagen (2010:800) tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten. Vi har gjort tolkningen att flera akutskolor kan vara kopplade till en och samma skolenhet och att varje sådan akutskola måste uppfylla kraven i 5 § förordning (2023:117). Vi har även gjort tolkningen att akutskolan kan vara centralt placerad och att eleverna kan komma från flera olika skolenheter, men för att uppfylla definitionen enligt förordningen ska akutskolan vara knuten till en skolenhet hos huvudmannen.

En akutskola kan bestå av personal som antingen arbetar heltid i akutskolan eller som kombinerar deltidsarbete i akutskolan med deltidsarbete i andra arbetsuppgifter eller annan verksamhet hos huvudmannen.

För att huvudmannen ska kunna få statsbidrag för personalkostnader i akutskolor ska den arbetstid som är avsatt för tjänstgöring i en akutskola huvudsakligen ägnas åt arbetsuppgifter som är kopplade till verksamheten i akutskolan. Förutom att bedriva undervisning för de elever som tas emot i akutskolan omfattar detta allt kringarbete. Det kan till exempel vara

 • att förbereda undervisning
 • att ta fram material
 • att planera för hantering av olika elevsituationer som kan uppstå
 • kontakter med elever, vårdnadshavare och personal på elevens ordinarie skola.

Under perioder då det inte finns några elever i akutskolan får den arbetstid som är avsatt för tjänstgöring i akutskolan ägnas åt andra arbetsuppgifter som har en nära anknytning till akutskolans verksamhet, exempelvis att delta i arbete inom huvudmannens verksamhet som syftar till att öka tryggheten och studieron i skolan. Förutsättningen för detta är att personalen står till förfogande för arbete i akutskolan samma dag som det uppstår behov av resurser där.

En akutskola betraktas som ny om den är inrättad den 1 januari 2024 eller senare.

Ni kan få statsbidrag för hälften av era kostnader för personer som är anställda i en akutskola eller för personer som arbetar på uppdrag i en akutskola. Kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som ni har för den anställda personen eller motsvarande kostnader för personen som arbetar på uppdrag.

Den delen av personalkostnaderna som statsbidraget inte täcker väljer ni själva hur ni ska finansiera. Det är tillåtet att söka andra statsbidrag eller stöd under förutsättning att ni inte tar emot ett belopp som är högre än de kostnader som ni har.

Det innebär att statsbidraget inte lämnas för merkostnader som uppstår till följd av en omfördelning eller omorganisering, exempelvis att personal med hög lön omplaceras till en akutskola och får behålla sin tidigare lön. I normalfallet finns det dock inget hinder mot att lämna bidrag för personal som har omfördelats eller för personalkostnader i en organisation som har omorganiserats. Ni kan därmed inrätta en akutskola och bemanna akutskolan med personal som tidigare har haft en annan tjänst hos huvudmannen. Om personalen i akutskolan kommer från huvudmannens befintliga verksamhet kan ni inte få bidrag för kostnader för att ersätta personens tidigare tjänst hos huvudmannen.