Frågor och svar

Kan läraren läsa texterna högt för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Ja, i vissa ämnen.

Matematik

Du som lärare kan hjälpa eleverna genom att läsa delar i alla prov i matematik. Skolan kan också beställa proven i matematik i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymnasieskolan som inlästa ljudfiler på usb eller cd-skiva. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Skolan kan också beställa proven i NO och SO i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) som inlästa ljudfiler på usb eller cd-skiva. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Svenska och svenska som andraspråk

I årskurs 3 och 6

I årskurs 3 och 6 (4 och 7 i specialskolan) ska eleverna i första hand läsa texterna själva i de delprov som prövar läsförmåga och läsförståelse. Om en elev lyssnar till texterna vid själva provtillfället, prövar provet inte elevens kunskaper mot kunskapskravet i samma utsträckning. Då kan du som lärare inte längre använda resultatet som stöd för din bedömning och betygssättning.

Du kan däremot anpassa proven så att de fortfarande prövar läsförmågan. Det här kan till exempel göras genom att du delar upp texten i flera korta delar som eleven läser med en kort paus mellan, förstorar texten eller att låta eleven läsa texten högt enskilt med läraren i uppdelade etapper. Fler exempel på anpassningar finns i lärarinformationen till proven.

I årskurs 9 och gymnasieskolan

I årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymnasieskolan följer en cd-skriva med provet. Där finns inlästa texter som eleven kan lyssna till.

Engelska

I årskurs 9 och gymnasieskolan

Som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter finns en inläsning av den långa text som ingår i delprov B1 – Focus: Reading. Eftersom läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på flera olika sätt är det viktigt att läraren gör en individuell bedömning av om eleven har behov av att lyssna på den långa texten som stöd för läsningen. Den inspelade texten ska spelas upp av läraren och inte lämnas över till eleven.