Frågor och svar

Kan läraren läsa texterna högt för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Ja, i vissa ämnen.

Matematik

Du som lärare kan hjälpa eleverna genom att läsa delar i alla prov i matematik. Skolan kan också beställa proven i matematik i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymnasieskolan som inlästa ljudfiler på usb. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Skolan kan också beställa proven i NO och SO i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) som inlästa ljudfiler på usb. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Svenska och svenska som andraspråk

I årskurs 3 och 6

I årskurs 3 och 6 (4 och 7 i specialskolan) ska eleverna i första hand läsa texterna själva i de delprov som prövar läsförmåga och läsförståelse. Om en elev lyssnar till texterna vid själva provtillfället, prövar provet inte elevens kunskaper mot kunskapskravet i samma utsträckning. Då kan du som lärare inte längre använda resultatet som stöd för din bedömning och betygssättning.

Du kan däremot anpassa proven så att de fortfarande prövar läsförmågan. Det här kan till exempel göras genom att du delar upp texten i flera korta delar som eleven läser med en kort paus mellan, förstorar texten eller att låta eleven läsa texten högt enskilt med läraren i uppdelade etapper. Fler exempel på anpassningar finns i lärarinformationen till proven.

I årskurs 9 och gymnasieskolan

Skolan kan också beställa proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymnasieskolan som inlästa ljudfiler på usb.

Engelska

I årskurs 9 och gymnasieskolan

Som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter finns en inläsning av den långa text som ingår i delprov B1 – Focus: Reading. Detta lyssningsstöd är avsett att användas endast för elever med en funktionsnedsättning som medför att de inte kan genomföra delprovet på det avsedda sättet, det vill säga genom att läsa texten själva. Om lyssningsstödet används prövas inte det som delprovet är avsett för att pröva, vilket alltså påverkar både bedömningen och provresultatet. Lyssningsstödet ska spelas upp av läraren och inte lämnas över till eleven.