Organisera arbetet med garantin för tidiga stödinsatser

Materialet på den här sidan ger dig som är rektor stöd i arbetet med att leda och organisera arbetet med garantin för tidiga stödinsatser - läsa skriva räkna. Du kan använda materialet på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande, till exempel på huvudmannanivå.

Ett hjul som visar de olika faserna under året med Läsa skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser.

Ta del av materialet direkt här på sidan eller ladda ner pdf:en där alla frågeställningar som hör till filmen finns samlade.

Organisera arbetet med garantin - pdf Pdf, 3 MB.

Till din hjälp finns också en överskådlig presentation för visning på storbildsskärm.

Organisera arbetet med garantin - presentation Pdf, 701 kB.

Se filmen om rektors ansvar för garantin

 • Titta först på filmen som visar vad du som rektor behöver ta ansvar för när det gäller garantins olika moment.
 • Till filmens olika delar finns frågor som kan bidra till att synliggöra skolans nuläge och utvecklingsbehov.

Film: Garantin för tidiga stödinsatser - en film om rektors ansvar (07:03 minuter)

Konkreta tips

Frågeställningar till arbetet med att organisera för garantin för tidiga stödinsatser

Här får du förslag på frågor till de olika delarna i arbetet med garantin (markerade i filmen med gul, rosa, grön och blå färg).

Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial

Hur fungerar era rutiner för arbetet med att planera och genomföra de obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterialen idag? Frågorna nedan kan hjälpa dig som rektor att identifiera skolans nuläge och vad ni eventuellt kan behöva utveckla.

En lärare i förskoleklass, en lärare i årskurs 1 och en specialpedagog diskuterar de obligatoriska kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden.
 • Har vi rutiner för mottagande av viktig information om elever som börjar i förskoleklass eller kommer nya till skolan?
 • Hur använder vi informationen vi fått när vi planerar för de olika momenten inom garantin?
 • Vilka förutsättningar behöver lärarna för att sätta sig in i kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden och de nationella proven?
 • Finns det forum där lärarna kan få möjlighet att diskutera materialen och genomförandet med varandra?
 • Har vi diskuterat hur vi kan och får anpassa genomförandet av kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden och de nationella proven så att alla elever ges möjlighet att visa sin kunskap oavsett funktionsförmåga?
 • Finns det en organisation på plats så att lärarna om det behövs kan anpassa kartläggnings- eller bedömningssituationen till elevernas olika behov?
 • Har vi en samsyn på skolan när det gäller begreppen visa indikation och befara?
 • Behöver vi föra en diskussion om vilka övriga kartläggnings- och bedömningsstöd skolan ska använda och varför? Finns det några som kan tas bort?

Särskild bedömning i samråd

Hur fungerar era rutiner för arbetet med den särskilda bedömningen idag? Frågorna nedan kan hjälpa dig som rektor att identifiera skolans nuläge och vad ni eventuellt kan behöva utveckla.

En lärare och en specialpedagog gör en särskild bedömning.
 • Behöver du som rektor förändra uppdraget för personalen med specialpedagogisk kompetens i och med införandet av Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga stödinsatser och i så fall hur?
 • Hur ska vi genomföra de särskilda bedömningarna, och vilka ska delta?
 • Hur kan du som rektor ta del av resultatet av de särskilda bedömningarna?
 • Hur kan vi använda resultatet i det fortsatta kvalitetsarbetet?

Undervisning och stödinsatser

Hur fungerar era rutiner för att ta tillvara resultaten av de obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterialen idag? Hur ser ni till att undervisningen utformas utifrån elevernas behov? Frågorna nedan kan hjälpa dig som rektor att identifiera skolans nuläge och vad ni eventuellt kan behöva utveckla.

En rektor och en lärare i förskoleklass följer upp behovet av anpassningar och särskilt stöd.
 • Hur kan vi använda resultaten från kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden och de nationella proven för att planera och utveckla undervisningen? Behöver vi skapa forum där lärarna kan stödja och lära av varandra?
 • Finns det forum för lärare och personal med specialpedagogisk kompetens att samråda vid planering av stödinsatser?
 • Hur kan du som rektor följa arbetet med hur undervisningen har anpassats utifrån det lärarna fått syn på med hjälp av materialen?
 • Hur kan vi ta tillvara skolans gemensamma kompetens för att vidareutveckla undervisningen?
 • Hur kan skolans organisation möjliggöra att lärarna kontinuerligt följer upp och förändrar anpassningarna så att de ger önskad effekt?
 • Har personalen behov av kompetensutveckling inom läs-, skriv- och matematikdidaktik eller om andraspråksutveckling?
 • Finns det även behov av annan kompetensutveckling, utöver ovan nämnda områden, exempelvis om språkstörning eller om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Uppföljning och överlämning i samråd

Hur fungerar era rutiner för arbetet med att följa upp och lämna över de genomförda stödinsatserna idag? Hur fungerar överlämningen mellan förskoleklass och åk 1 respektive mellan åk 3 och åk 4? Frågorna nedan kan hjälpa dig som rektor att identifiera skolans nuläge och vad som eventuellt kan behöva utvecklas.

En lärare i förskoleklass lämnar över information om elevers stödbehov till en lärare i årskurs 1.
 • Finns det forum för lärare och personal med specialpedagogisk kompetens att gemensamt följa upp de genomförda stödinsatserna?
 • Hur kan vi ta tillvara resultaten från uppföljningen för att öka samverkan och samarbetet mellan alla berörda lärare och elevhälsan?
 • Har vi rutiner för överlämnade och mottagande av resultaten?
 • Hur kan du som rektor utifrån uppföljningen av stödinsatserna få syn på verksamhetens behov och fördela resurser?
 • Hur kan vi ta tillvara och använda oss av kunskaperna av uppföljningen för att utveckla undervisningen och verksamheten, det vill säga använda resultaten av uppföljningarna i det systematiska kvalitetsarbetet?
Forskning och fördjupning

Kompetensutveckling och mer stöd

Har ni identifierat utvecklingsområden på er skola? Här hittar du ett urval av kompetensutveckling som har relevans för arbetet med tidiga stödinsatser.

En grupp lärare sitter vid ett bord och tar del av kompetensutveckling.

Följa och främja lärande i förskoleklass

Kursen ger fördjupade kunskaper om förskoleklassens uppdrag samt om hur man genom undervisningen kan följa och främja alla elevers lärande. Skapa ett konto för att hitta webbkursen.

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass på Utbildningsplattformen

Undervisning i förskoleklass

Kursen ger kunskaper om den tidiga läs-, skriv- och matematikundervisningen. Den ger också inspiration till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt. Skapa ett konto för att hitta webbkursen.

Webbkursen Undervisning i förskoleklass på Utbildningsplattformen Länk till annan webbplats.

Tidig läsundervisning (F-åk 3)

Modulen lyfter fram undervisningens betydelse för den tidiga läsutvecklingen. Den ger verktyg för att identifiera elevernas påbörjade läsutvecklingsprocess och för att planera och genomföra undervisning som stödjer den vidare.

Modulen Tidig läsundervisning på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Tidig skrivundervisning (F-åk 3)

Modulen lyfter fram undervisningens betydelse för den tidiga skrivutvecklingen. Den ger verktyg för att stimulera och utveckla elevernas skrivförmåga och för att planera och genomföra undervisning som stödjer den vidare.

Modulen Tidig skrivundervisning på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Materialet tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket och ger kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbete och om hur elever kan använda alla sina språkliga resurser.

Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass Länk till annan webbplats.

Taluppfattning och tals användning (F–åk 3)

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling. Centrala begrepp och metoder inom området taluppfattning behandlas.

Taluppfattning och tals användning (F - åk 3) Länk till annan webbplats.

Problemlösning (F–åk 3)

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen genom problemlösning kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling. I modulen behandlas även vad som kännetecknar ett problem och hur man formulerar egna problem.

Problemlösning (F - åk 3) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 mars 2024