Begär ut allmänna handlingar

Som statlig myndighet omfattas Skolverket av offentlighetsprincipen. En viktig del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, det vill säga rätten för alla att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

En handling är allmän hos Skolverket om den enligt särskilda kriterier i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) anses som förvarad och som inkommen eller upprättad hos verket. En allmän handling kan vara exempelvis vara ett textdokument eller en ljud- och filminspelning.

Exempel på handlingar som kan begäras ut är protokoll, myndighetsbeslut eller remissyttranden.

Så här tar du del av Skolverkets allmänna handlingar

Du kan mejla in din begäran av allmänna handlingar eller ringa till Skolverkets registrator.

Mejla till registrator@skolverket.se

Ring registrator på 08- 527 332 00

Du behöver inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Om du inte kan diarienumret kan du i stället beskriva vad det är för typ av allmän handling du söker.

Innan Skolverket lämnar ut en allmän handling gör vi en sekretessprövning. En del handlingar eller uppgifter kan Skolverket inte lämna ut på grund av sekretess. Om Skolverket inte kan lämna ut en allmän handling helt eller delvis så har du rätt att få ett myndighetsbeslut samt en motivering om varför. Skolverket kan behöva be om namn och syfte för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Du kan överklaga Skolverkets beslut om att inte lämna ut en allmän handling.

Sök efter remissyttranden

Du kan välja att söka fram och få en sammanställning av alla remissyttranden från och med 1996. Du kan även läsa ett eller flera remissyttranden.

Övriga typer av handlingar, till exempel beslut, utredningar eller andra handlingar som produceras kan du begära att få utlämnad av registrator.

Sök i Skolverkets remissyttranden Länk till annan webbplats.

Ärenden som handlar om lärarlegitimation och statsbidrag

Handlingar som hör till ärenden om lärarlegitimation eller statsbidrag som har inkommit till eller upprättats av Skolverket är allmänna handlingar. Det innebär att du kan begära ut dem hos Skolverket.

Ärenden om lärar- och förskollärarlegitimation

Mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Ärenden om statsbidrag

Mejla registrator på registrator@skolverket.se

Avgifter för att begära ut allmänna handlingar

Skolverket har i vissa fall rätt och i andra fall en skyldighet att ta ut en avgift för papperskopior och elektroniska kopior av allmänna handlingar som vi lämnar ut.

Detaljerad information kring avgifterna står i avgiftsförordningen.

Avgift för papperskopia

De första 9 sidorna är gratis och den tionde sidan kostar 50 kronor. Varje sida utöver det kostar 2 kronor styck.

Avgift för elektronisk kopia

9 elektroniska filer är gratis och den tionde kostar 50 kronor. Varje fil utöver det kostar 5 kronor styck.

Avgift för kopia av pappershandlingar som behöver skannas för att lämnas ut elektroniskt

De första 9 sidorna är gratis och den tionde sidan kostar 50 kronor. Varje sida utöver det kostar 2 kronor styck.

Avgift för elektronisk kopia av en sammanställning av uppgifter ur ett eller flera dataregister

En sammanställning som tar mindre än 10 minuter att utföra är gratis. Därefter kostar varje påbörjad tiominutersperiod 60 kronor.

Avgift för utlämnande av kopia på usb-minne

70 kronor per databärare. Utöver det tillkommer en avgift för elektronisk kopia.

Undantag från att betala avgift för elektronisk kopia

Om kostnaden för att lämna ut elektroniska handlingar är mindre än 70 kronor så tar Skolverket inte ut någon avgift. Det kan till exempel handla om kostnader för filer, usb-minnen och eventuellt porto.

Senast uppdaterad 10 april 2024