Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen.

Matematiklyftet med handledning på webben läsåret 2016/17

Nu har huvudmän för första gången möjlighet att anmäla sina lärare till Matematiklyftet med handledning och kollegiala träffar på webben. Erbjudandet vänder sig i första hand till huvudmän som inte har deltagit i, eller fullföljt, Matematiklyftet tidigare. Anmälan görs av huvudmannen under perioden 19 februari-18 mars 2016.

Läs mer om Matematiklyftet med handledning på webben

Handledarutbildning läsåret 2016/17

Under läsåret 2016/17 finns möjlighet att utbilda fler matematikhandledare och även handledare inom naturvetenskap och teknik. Matematiklärare erbjuds att gå utbildningen via webben. Anmälan görs av huvudmannen från den 19 februari till och med den 18 mars 2016.

Läs mer om handledarutbildningen

Stöd för handledaren efter utbildningen

Handledare som genomgått sin utbildning under 2012/13, 2013/14, 2014/15 och 2015/16 erbjuds möjligheten att delta vid ett tvådagarstillfälle på hösten och ett tvådagarstillfälle på våren på ett lärosäte under 2014/15, 2015/16 och 2016/17. Syftet är stödja erfarenhetsutbyte och närtverkande mellan handledare.

Mer om fortsatt stöd på lärportalen för matematik

Matematik på yrkesprogram – undervisning i fokus Bild på materialet Matematik på yrkesprogram - undervisning i fokus

Med det här materialet hoppas vi att du som undervisar i matematik på gymnasial nivå, på ett yrkesprogram eller inom vuxenutbildningen, ska få inspiration till att utveckla din undervisning – förhoppningsvis tillsammans med dina kollegor. I materialet finns exempel från skolor där matematiklärare berättar om hur de samarbetar för att öka kvaliteten på undervisningen och exempel från forskare om matematik på yrkesutbildning och yrkesliv. 

Materialet är framtaget tillsammans med forskare, rektor och lärare samt är uppdelat i fyra områden:
 • Matematik på yrkesprogram
 • Matematik i yrkeslivet
 • Samarbete mellan matematik- och yrkeslärare
 • Motivation och förväntningar

Ladda ner och läs tillsammans med dina kollegor!

Matematik på yrkesprogram - undervisning i fokus (472 kB)

Fortsätt med Matematiklyftet

Delutvärderingarna visar att 75 procent av lärarna som deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag fortsätter med kollegialt lärande även efter första året. År två organiseras det kollegiala lärandet och arbetet med lärportalen för matematik mer utifrån lokala förutsättningar. Vi har besökt huvudmän och skolor i landet för att ta reda på hur just de har gjort. Deras tankar och lärdomar finns samlade här.

Fortsätt med Matematiklyftet

Delutvärdering läsåret 2014/15 nu publicerad

Den senaste utvärderingen gjord av Ramböll visar att Matematiklyftet tycks vara en fortsatt uppskattad satsning vars bidrag till en utvecklad undervisningskultur skattas högt av deltagarna. Modulerna och de kollegiala samtalen har fortsatt varit de viktigaste inslagen. Merparten av föregående läsårs deltagare har fortsatt arbeta med kollegialt lärande som fortbildningsform.

Läs mer om resultaten från utvärderingen av läsåret 2014/15

Så många deltar i Matematiklyftet

Läsåret 2015/16: ca 230 huvudmän, 8987 lärare och 590 matematikhandledare
Läsåret 2014/15: ca 270 huvudmän och utbildningsanordnare, 13 500 lärare och 750 matematikhandledare
Läsåret 2013/14: ca 280 huvudmän, 12 800 lärare och 710 matematikhandledare

Det här är Matematiklyftet

Vad: Fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik
Hur: Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och rektor. Allt du läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna verksamheten.
Varför: Stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas och barnens måluppfyllelse.
Var: Fortbildningen äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas och personalens ordinarie arbete. 
För vem: Lärare och personal som arbetar inom:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Sameskola
 • Specialskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Kommunal vuxenutbildning

Det är huvudmännen som – tillsammans med rektor och förskolechef – skapar organisatoriska förutsättningar för att lärare och personal ska kunna vara med i fortbildningen inom ramen för sin arbetstid.

Materialet finns på Lärportalen för matematik

Det didaktiska stödmaterialet till fortbildningen är tillgängligt på webben, på lärportalen för matematik. Det presenteras i form av moduler och innehåller texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter. Utgångspunkterna är läro-, kurs- och ämnesplaner. Materialet bygger på forskning om lärande i matematik och på analyser av svenska elevers resultat i nationella och internationella undersökningar. Hur fortbildningen är upplagd beskrivs också på lärportalen.

Gå till Lärportalen för matematik

Statsbidrag

Huvudmännen har kunnat söka statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. Förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har inte omfattats av bidraget. Det sista läsåret med bidrag är 2015/16. Ansökningsperioden är avslutad.

Information om statsbidraget i Matematiklyftet

Senast granskad: 2015-11-06
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen