Matematiklyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av Matematiklyftet - en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige - bli en del av den du också!

Därför ska du delta

- Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
- Sätt ditt eget lärande i fokus
- Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Film om Matematiklyftet

Det här är Matematiklyftet

Vad

Kompetensutveckligsinsats i didaktik för dig som undervisar i matematik

För vem

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen för matematik. Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och prövas därefter i den egna undervisningen

Var

Genomförs lokalt på den egna skolan eller förskolan.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så kompetensutvecklingen kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Så går det till

Matematiklyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid och med stöd av handledare. Rektor och förskolechef har en viktig uppgift att, tillsammans med huvudman, skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor och förskolechef i samverkan med lärare och förskollärare. Insatsen genomförs på arbetstid. Materialet i insatsen är indelat efter skolform och presenteras i så kallade moduler. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att kollegor diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter, kritiskt granskar både andras och sin egen undervisning samt ger och får återkoppling från kollegor.

Bli en av 37 000 andra lärare

Läsåret 2015/16: ca 230 huvudmän, 8987 lärare och 590 matematikhandledare
Läsåret 2014/15: ca 270 huvudmän och utbildningsanordnare, 13 500 lärare och 750 matematikhandledare
Läsåret 2013/14: ca 280 huvudmän, 12 800 lärare och 710 matematikhandledare

Chefer planerar och organiserar deltagandet

Inför arbetet med Matematiklyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande är att huvudman, rektor och förskolechef har god kännedom om hur undervisningen i, och arbetet med, ämnet bedrivs. För att underlätta planeringsarbetet kan ni utgå de steg som presnteras i broschyren Planera och organisera för Matematiklyftet.

 1. Skapa delaktighet och gör prioriteringar
 2. Analysera nuläget
 3. Skapa grupper
 4. Välj moduler
 5. Välj handledare
 6. Organisera deltagarnas och handledarnas tid
 7. Informera och skapa engagemang

Läs Planera och organisera för Matematiklyftet (1,3 MB)

Detta händer läsåret 2016/17

Handledning och kollegiala träffar på webben

Få handledning och delta i kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser. 

Läs mer om Matematiklyftet med handledning på webben

Handledarutbildning för lärare i matematik och nt

Utveckla din förmåga att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen för matematik och den kommande Lärportalen för naturvetenskap och teknik. Vi tar än så länge emot sena anmälningar via matematiklyftet@skolverket.se och du som lärare erbjuds att delta vid mån av plats. 

Läs mer om handledarutbildningen

Gå till lärportalen för program för utbildningstillfälle 1

Inledande konferens för rektorer 2-3 maj 2016

Så kan du som rektor starta och följa kompetensutvecklingsinsatser i matematik och naturvetenskap och teknik. Anmäl dig senast 1 maj.

Konferens för rektorer 16/17

Vad visar utvärderingarna?

Matematiklyftet utvärderas löpande under 2012–2016. Den senaste utvärderingen visar att Matematiklyftet tycks vara en fortsatt uppskattad satsning vars bidrag till en utvecklad undervisningskultur skattas högt av deltagarna. Modulerna och de kollegiala samtalen har fortsatt varit de viktigaste inslagen.

Pågående

Utvärdering av förutsättningar och genomförande

Utvärderingen ska identifiera faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets genomförande. En bedömning av dessa faktorer sker i förhållande till förutsättningar, både vad gäller Matematiklyftets utformning och huvudmännens mottagande av satsningen.

Utvärderingen genomförs av Ramböll Management på uppdrag av Skolverket. 

Huvudsakliga resultat läsåret 2014/15

Nedan redovisas utvärderingens huvudsakliga resultat från genomförandet läsåret 2014/15:

 • Deltagande lärare har genomgått fortbildningen i stor utsträckning men det finns frågetecken kring huruvida Matematiklyftet kommer att nå alla som har behov av satsningen.
 • Lärarna skattar satsningens bidrag till undervisningskulturen på kort sikt fortsatt högt och merparten av föregående läsårs deltagare har fortsatt arbeta med kollegialt lärande som fortbildningsform.
 • Skolverkets styrning har fungerat väl men flera huvudmän kan stärka det lokala ägarskapet.
 • Förankringsarbetet har betydelse för uppfattningen av genomförandet.

Delutvärdering 14/15 (1,0 MB) Delutvärdering 14/15 sammanfattning (168 kB) Delutvärdering 13/14 (3,1 MB)

Utvärdering av resultat

Utvärderingen omfattar en bedömning av

 • om Matematiklyftet bidragit till att förändra de deltagande skolornas undervisnings- och fortbildningskultur i avsedd riktning.
 • i vilken mån Matematiklyftet leder till bestående förändringar hos lärare, handledare och rektorer.

Utvärderingen ska även identifiera faktorer som påverkar om erfarenheter från Matematiklyftet omsätts på skolorna.

Umeå universitet ansvarar för utvärderingen på uppdrag av Skolverket. Utvärdering Umeå (91 kB)

Utvärdering av effekter på elevernas måluppfyllelse i matematik

IFAU kommer att utvärdera Matematiklyftets effekter på elevers måluppfyllelse i matematik, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven. Utvärderingen kommer också att belysa hur Matematiklyftet förändrat matematiklärares arbetssätt och undervisningens utformning. Rapporten kommer att färdigställas först när hela satsningen avslutats.

IFAU har initierat utvärderingen och samråder med Skolverket.

Avslutad

Resultat från utprövningsomgången

Matematiklyftet inleddes med en utprövningsomgång under ett halvår (hösten 2012 till våren 2013). Utvärderingen pekade på flera faktorer som hade stor påverkan på resultaten i utvärderingen. Exempel är fortbildningens utformning, modulernas innehåll, lärarnas träffar med handledaren och rektorns roll.

Lärarnas möjlighet att ta till sig Matematiklyftets innehåll ökade tack vare att fortbildningen var arbetsplatsbaserad, att praktik och teori blandades och att fortbildningen pågick under en längre period. De ansåg också att rektorernas engagemang och aktiva deltagande stärkte deras egen förmåga att tillgodogöra sig kunskaper.

Syftet med utvärderingen var att få kunskap både om hur fortbildningens aktiviteter fungerade enskilt och hur de fungerade tillsammans. Det är Ramböll Management som har utvärderat utprövningsomgången. Utvärdering utprövningsomgång (524 kB)

Få koll på skolans matematikundervisning

En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande inom Matematiklyftet är att huvudman och rektor har god kännedom om hur undervisningen i ämnet matematik bedrivs. Det förslag på arbetsgång för rektors lägesbedömning som finns här utgör ett konkret stöd för att göra en lägesbedömning av undervisningen i matematik. 

Stöd för rektors lägesbedömning

Genom hela materialet (som återfinns till höger) finns frågeställningar att utgå ifrån, för att beskriva och analysera undervisningens kvalitet samt formulera utvecklingsbehov och konkreta insatser. Frågeställningarna synliggör faktorer som är centrala för hög kvalitet på matematikundervisningen. De är fördelade inom tre huvudområden, som alla är relaterade till varandra och till undervisningen.

Områdena är måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen och undervisningsprocessen. Beskrivningar av dessa områden ligger till grund för analys av måluppfyllelsen i relation till undervisningsprocessen och förutsättningar för undervisningen. Utifrån analysen formuleras mål och konkreta insatser för utveckling av matematikundervisningen.

Förslag på arbetsgång

A. Läs texten Systematiskt kvalitetsarbete och planera sedan genomförandet. Rektor ansvarar för planering och organisation av lägesbedömningen som ska genomföras. Första steget är att bestämma vilka underlag som kan utgöra ett underlag för lägesbedömningen. 
A. Systematiskt kvalitetsarbete (182 kB) B. Stöd för skolenhetens nulägesbeskrivning är utgångspunkt för att beskriva måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen och undervisningsprocessen. Syftet med frågeställningarna i stödmaterialet är att peka på de faktorer som är centrala för en kvalitativ matematikundervisning. 
B. Stöd för skolenhetens nulägesbeskrivning (87 kB) C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen kompletterar beskrivningen av undervisningsprocessen och används för att identifiera utvecklingsbehov. För att rektor ska få en djupare uppfattning av matematikundervisningen kan lärarlaget på skolan genomföra en djupare beskrivning av undervisningsprocessen. Materialet synliggör faktorer som är centrala för en kvalitativ undervisning.
C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen (140 kB) D. Stöd för analys av utvecklingsbehov och formulering av mål och konkreta insatser används i den slutliga analysen. I samband med att mål och konkreta insatser formuleras för fortsatt arbete på skolenheten bör hänsyn tas till den forskning som finns om framgångsrik undervisning.
Senast granskad: 2016-04-07
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen