Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen.

Att delta i både Matematiklyftet och Läslyftet

En huvudman kan under samma läsår delta med en skolenhet och handledare både inom Matematiklyftet och inom Läslyftet. Det är möjligt för en person att under ett läsår vara handledare inom båda satsningarna om huvudman och rektor bedömer att det fungerar för organisationen. Däremot kan en deltagande lärare bara delta i en av satsningarna under samma läsår.

Mer om deltagandet

Webbinarium om matematikundervisning i gymnasieskolan

Den 18 december höll vi ett webbinarium om matematikundervisning och Matematiklyftet i gymnasieskolan. Nu kan du se webbinariet i efterhand via nedan länk. (För att kunna se webbinariet behöver du ha Adobe Flash Player installerad på din enhet.)

Se webbinariet

Så många deltar i Matematiklyftet

Läsåret 2013/14: ca 275 huvudmän, 12 800 lärare och 720 matematikhandledare.

Läsåret 2014/15: ca 285 huvudmän och utbildningsanordnare, 14 000 lärare och 780 matematikhandledare.

Så fungerar Matematiklyftet

Matematiklyftet vänder sig till lärare inom grundskolan, gymnasieskolan, sameskolan, specialskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Det finns också stödmaterial för personal inom förskolan och förskoleklassen. Skolornas huvudmän utser matematikhandledare som får en egen utbildning. Även rektorer för de skolor som är med får utbildning.

Lärportalen för matematik

Det didaktiska stödmaterialet till fortbildningen är tillgängligt på webben, på lärportalen för matematik. Det presenteras i form av moduler och innehåller texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter. Utgångspunkterna är läro-, kurs- och ämnesplaner. Materialet bygger på forskning om lärande i matematik och på analyser av svenska elevers resultat i nationella och internationella undersökningar. Hur fortbildningen är upplagd beskrivs också på lärportalen.

Lärportalen för matematik

Huvudmännen tar beslut om att delta

Det är skolornas huvudmän som tar beslut om att delta i Matematiklyftet. Det är också huvudmännen som – tillsammans med rektorerna – skapar organisatoriska förutsättningar för att lärarna ska kunna vara med i fortbildningen inom ramen för sin arbetstid. Skolverket ansvarar för innehållet och formen för fortbildningen.

Statsbidrag

Huvudmännen kan söka statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. Förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet omfattas inte av bidraget. Det sista läsåret med bidrag är 2015/16. Ansökan kan göras från 21 november 2014 till 16 januari 2015.

Information om statsbidraget

Matematiklyftet i förskolan och förskoleklassen

Matematiklyftet i förskolan och förskoleklassen består av ett didaktiskt stödmaterial för skolformernas arbete med matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten. Fortbildningen drivs av huvudmännen och genomförs lokalt i förskolan och förskoleklassen. Det kollegiala lärandet sker med hjälp av en handledare, exempelvis förskolechefen, rektorn eller en handledare inom Matematiklyftet för grundskolan. Se mer information i broschyrerna.

Senast granskad: 2014-09-04
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen