Matematiklyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av Matematiklyftet - en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige - bli en del av den du också!

Därför ska du delta

- Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
- Sätt ditt eget lärande i fokus
- Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Kort om Matematiklyftet

Det här är Matematiklyftet

Vad

Kompetensutveckligsinsats i didaktik för dig som undervisar i matematik

För vem

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen för matematik. Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och prövas därefter i den egna undervisningen.

Moment A, B, C, D

Modellen bygger på att kollegor diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter, kritiskt granskar både andras och sin egen undervisning samt ger och får återkoppling från kollegor. Modellen är densamma som för Skolverkets satsningar Läslyftet och Specialpedagogik för lärande. Tanken med modellen är att du som lärare hela tiden ska reflektera över vad du gör och kontinuerligt utveckla din undervisning. Att upprepa den cykliska processen som varje del i en modul stödjer är avgörande för att nå resultat. Kärnan i modellen är det didaktiska innehållet; modulerna. Varje modul består av ett visst antal delar och följer en röd tråd. Det innebär att modulens delar ska läsas i ordning, från första till sista delen. Varje del är indelad i fyra moment: A, B, C, D.

MOMENT A – individuell förberedelse. I moment A förbereder man sig individuellt inför den kollegiala träffen genom att ta del av materialet som finns under A-fliken.

MOMENT B – kollegialt arbete. Under denna kollegiala träff diskuteras först innehållet som man tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns under flik B. Därefter planeras gemensamt en aktivitet som sedan genomförs (moment C). Under denna kollegiala träff deltar handledaren.

MOMENT C – aktivitet. I moment C genomförs aktiviteten som planerades i moment B. Aktiviteten ska ingår i den ordinarie verksamheten. Om möjlighet finns kan man auskultera hos en kollega.

MOMENT Dgemensam uppföljning. Under denna kollegiala träff diskuterar och reflekterar man tillsammans över den genomförda aktiviteten, utifrån det diskussionsunderlag som finns i flik D. Man ger återkoppling på varandras undervisning och erfarenheter och avslutar med att sammanfatta det man lärt sig under arbetet med den aktuella delen. Vad har gått bra? Mindre bra? Vad kan utvecklas? Under denna kollegiala träff deltar handledaren.

Tidsåtgång

Det tar minst 30–40 timmar för en grupp lärare att enskilt och kollegialt arbeta med en modul. Beroende på förutsättningar kan den övre tidsgränsen vara att rekommendera. Det kan t.ex. behövas mer tid i moment B och D om lärargruppen består av lärare som undervisar i olika ämnen.

Moment A: Individuell förberedelse, 45–60 minuter

Moment B: Kollegialt arbete, 90–120 minuter

Moment C: Aktivitet, ingår i ordinarie verksamhet

Moment D: Gemensam uppföljning, 45–60 minuter

Var

Genomförs lokalt på den egna skolan eller förskolan.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så kompetensutvecklingen kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Så går det till

Matematiklyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor och förskolechef som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor och förskolechef i samverkan med lärare och förskollärare. Materialet är indelat efter skolform och presenteras i så kallade moduler, de finns på Lärportalen för matematik.

Till Matematiklyftet

Chefer planerar och organiserar deltagandet

Inför arbetet med Matematiklyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande är att huvudman, rektor och förskolechef har god kännedom om hur undervisningen i, och arbetet med, ämnet bedrivs. För att underlätta planeringsarbetet kan ni utgå de steg som presenteras i broschyren Planera och organisera för Matematiklyftet.

 1. Skapa delaktighet och gör prioriteringar
 2. Analysera nuläget
 3. Skapa grupper
 4. Välj moduler
 5. Välj handledare
 6. Organisera deltagarnas och handledarnas tid
 7. Informera och skapa engagemang

Läs Planera och organisera för Matematiklyftet (1,3 MB)

Detta händer läsåret 2016/17

Handledning och kollegiala träffar på webben

Få handledning och delta i kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser.Materialet är de moduler som finns på Lärportalen för matematik.

Målgrupp

Insatsen riktar sig mot lärare som undervisar i matematik i grundskolan, sameskolan eller gymnasieskolan.

Val av omfattning och modul

Huvudmän har kunnat anmäla lärare till något av dessa alternativ.

Lärarna läser två moduler under läsåret 2016/17:
Alternativ 1. Taluppfattning och tals användning åk 1-3 och Problemlösning åk 1-3
Alternativ 2. Taluppfattning och tals användning åk 4-6 och Problemlösning åk 4-6
Alternativ 3. Taluppfattning och tals användning åk 7-9 och Problemlösning åk 7-9
Alternativ 4. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy och Undervisa matematik utifrån förmågorna gy

Lärarna läser en modul från oktober-16 till mars-17:
Alternativ 5. Problemlösning åk 1-3
Alternativ 6. Problemlösning åk 4-6
Alternativ 7. Problemlösning åk 7-9
Alternativ 8. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy

Vid anmälan har huvudmannen angett vilket alternativ som varje lärare önskar genomföra.

Antal deltagare och grupper

Matematiklyftet med handledning på webben har ett begränsat antal platser. Grupperna kommer bestå av 5-8 deltagande lärare, utöver det tillkommer en handledare per grupp. Grupperna har 16 träffar per modul samt en introduktion för både lärare och rektor. Grupperna sätts samman av Skolverket och Högskolan Dalarna. Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm. 

Tid och dag

Träffarna kommer att ske någon av följande dagar: måndag-torsdag, klockan 15.00-16.30. I anmälan har huvudmannen angett vilken dag som passar varje lärare bäst. I så stor utsträckning som möjligt har vi försökt att tillgodose önskemålen om dag.

Krav för deltagande lärarna

För att vara behörig till Matematiklyftet med handledning på webben ska läraren:

 • inte tidigare ha deltagit eller fullföljt Matematiklyftet med statsbidrag
 • undervisa i matematik i grundskolan, sameskolan eller gymnasieskolan samt vara anställd hos huvudmannen under tiden som kompetensutvecklingen pågår
 • få förutsättningar för att genomföra kompetensutvecklingen.

Urval

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

 1. Huvudmän som inte tidigare har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
 2. Huvudmän med färre än fem deltagare.
 3. I fallande skala, utifrån andel lärare hos huvudmannen som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag

Tekniska förutsättningar

Varje kollegial träff sker via en webbaserad lärplattform. För att delta i utbildningen räcker det med grundläggande IT-kompetens. Läraren behöver ha tillgång till stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Handledarutbildning för lärare i matematik och nt

Utveckla din förmåga att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen för matematik och den kommande Lärportalen för naturvetenskap och teknik. Vi tar än så länge emot sena anmälningar via matematiklyftet@skolverket.se och du som lärare erbjuds att delta vid mån av plats.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till matematiklärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Handledarutbildningen riktar sig även till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola. Samma lärare kan inte gå både ämnesinriktning matematik och naturvetenskap och teknik.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

1. ha legitimation i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
2. ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
3. bedömas vara en skicklig lärare i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
4. vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
5. handleda minst en grupp lärare som genomför moduler läsåret 2016/17 och
6. inte tidigare har genomgått handledarutbildningen* genom Skolverket.

*Handledarutbildning inom Matematiklyftet, Läslyftet och NT-satsningen. (Lärare som redan har gått handledarutbildningen i någon av nämnda insatser kommer att kunna handleda i moduler på kommande Lärportalen för naturventenskap och teknik.)

Gå utbildningen på plats

Tid och plats

Utbildningen omfattar åtta dagar fördelat på fyra eller fem tillfällen:

Tillfälle 1: 2 dagar i maj/juni 2016
Tillfälle 2: 2 dagar i sep/okt 2016
Tillfälle 3: 2 dagar i nov-feb 2016/2017
Tillfälle 4: 2 dagar i april/maj 2017

Exakta datum för tillfällena kommer i slutet av mars. 
Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm.

Utbildningen hålls på åtta orter: Arlanda, Borås, Falun, Jönköping, Kristianstad, Luleå, Malmö, Stockholm. Om det inte är tillräckligt många anmälda på en ort kan de som anmält sig till den orten erbjudas plats på annan ort. Vid anmälan har huvudmannen angett ett första- och andrahandsval.

Urval för ämnesinriktningen matematik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Urval för ämnesinriktningen naturvetenskap och teknik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmän med låga studieresultat inom naturvetenskap och teknik prioriterats.

Gå utbildningen på webben - endast för matematiklärare

För matematiklärare har vi erbjudit möjligheten att gå en webbaserad handledarutbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Tid och plats

Handledarutbildningen, för deltagande lärare, inleds med två utbildningsdagar i maj/juni förlagda på Högskolan Dalarna.(Om man inte kan delta på dessa dagar kommer det finnas möjlighet att ta del av informationen på annat sätt.) Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2016/17. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform. Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm. 

Tekniska förutsättningar

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbara dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Urval

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Byte av lärare som antagits till handledarutbildning

Om ni behöver byta den lärare som antagits till handledarutbildningen med annan lärare så behöver huvudmannen avanmäla den antagna läraren och samtidigt göra en ny anmälan. För att få behålla utbildningsplatsen måste bytet ha godkänts av Skolverket före det andra utbildningstillfället.

Länk till byte av handledare

Så kan du starta och följa Matematiklyftet

Målet med Matematiklyftet är att utveckla undervisningen och fortbildningskulturen på längre sikt. Vi hoppas därför att din skola fortsätter arbeta kollegialt. Som stöd kan du här läsa om hur andra huvudmän och skolor organiserat sig för att främja långsiktig kompetensutveckling.

Fyra artiklar

Delutvärderingarna visar att 75 procent av lärarna som deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag fortsätter med kollegialt lärande även efter det första året. År två organiseras det kollegiala lärandet och arbetet med lärportalen för matematik mer utifrån lokala förutsättningar. Vi har därför besökt huvudmän och skolor i landet för att ta reda på hur just de har gjort.

Artikel Lidköping (212 kB) Artikel Gävle (210 kB) Artikel Halmstad (215 kB) Artikel Borås (486 kB)

Vill du komma i kontakt med dem i artiklarna?

Maila matematiklyftet@skolverket.se och få kontaktuppgifter.

Kollegialt lärande på en hel skola

På gymnasieskolan Katedralskolan i Uppsala har man arbetat kollegialt inom alla ämnen i snart tre år. Möt skolledarna och hör dem berätta om hur det hela började, vilka lärdomar de gjort och vilka effekter de ser av det kollegiala lärandet.

Handledare som genomgått sin utbildning under 2013/14, 2014/15 eller 2015/16 erbjuds möjligheten att delta vid två träffar på ett lärosäte under 2016/17. Ett tvådagarstillfälle på hösten och ett tvådagarstillfälle på våren. Syftet är stödja erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan handledare.

Länk fortsatt stöd

Få koll på skolans matematikundervisning

En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande inom Matematiklyftet är att huvudman och rektor har god kännedom om hur undervisningen i ämnet matematik bedrivs. Det förslag på arbetsgång för rektors lägesbedömning som finns här utgör ett konkret stöd för att göra en lägesbedömning av undervisningen i matematik. 

Stöd för rektors lägesbedömning

Genom hela materialet (som återfinns till höger) finns frågeställningar att utgå ifrån, för att beskriva och analysera undervisningens kvalitet samt formulera utvecklingsbehov och konkreta insatser. Frågeställningarna synliggör faktorer som är centrala för hög kvalitet på matematikundervisningen. De är fördelade inom tre huvudområden, som alla är relaterade till varandra och till undervisningen.

Områdena är måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen och undervisningsprocessen. Beskrivningar av dessa områden ligger till grund för analys av måluppfyllelsen i relation till undervisningsprocessen och förutsättningar för undervisningen. Utifrån analysen formuleras mål och konkreta insatser för utveckling av matematikundervisningen.

Förslag på arbetsgång

A. Läs texten Systematiskt kvalitetsarbete och planera sedan genomförandet. Rektor ansvarar för planering och organisation av lägesbedömningen som ska genomföras. Första steget är att bestämma vilka underlag som kan utgöra ett underlag för lägesbedömningen. 
A. Systematiskt kvalitetsarbete (182 kB) B. Stöd för skolenhetens nulägesbeskrivning är utgångspunkt för att beskriva måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen och undervisningsprocessen. Syftet med frågeställningarna i stödmaterialet är att peka på de faktorer som är centrala för en kvalitativ matematikundervisning. 
B. Stöd för skolenhetens nulägesbeskrivning (87 kB) C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen kompletterar beskrivningen av undervisningsprocessen och används för att identifiera utvecklingsbehov. För att rektor ska få en djupare uppfattning av matematikundervisningen kan lärarlaget på skolan genomföra en djupare beskrivning av undervisningsprocessen. Materialet synliggör faktorer som är centrala för en kvalitativ undervisning.
C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen (140 kB) D. Stöd för analys av utvecklingsbehov och formulering av mål och konkreta insatser används i den slutliga analysen. I samband med att mål och konkreta insatser formuleras för fortsatt arbete på skolenheten bör hänsyn tas till den forskning som finns om framgångsrik undervisning.

Vad visar utvärderingarna?

Matematiklyftet utvärderas löpande under 2012–2016. Den senaste utvärderingen visar att Matematiklyftet tycks vara en fortsatt uppskattad satsning vars bidrag till en utvecklad undervisningskultur skattas högt av deltagarna. Modulerna och de kollegiala samtalen har fortsatt varit de viktigaste inslagen.

Pågående

Utvärdering av förutsättningar och genomförande

Utvärderingen ska identifiera faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets genomförande. En bedömning av dessa faktorer sker i förhållande till förutsättningar, både vad gäller Matematiklyftets utformning och huvudmännens mottagande av satsningen.

Utvärderingen genomförs av Ramböll Management på uppdrag av Skolverket. 

Huvudsakliga resultat läsåret 2014/15

Nedan redovisas utvärderingens huvudsakliga resultat från genomförandet läsåret 2014/15:

 • Deltagande lärare har genomgått fortbildningen i stor utsträckning men det finns frågetecken kring huruvida Matematiklyftet kommer att nå alla som har behov av satsningen.
 • Lärarna skattar satsningens bidrag till undervisningskulturen på kort sikt fortsatt högt och merparten av föregående läsårs deltagare har fortsatt arbeta med kollegialt lärande som fortbildningsform.
 • Skolverkets styrning har fungerat väl men flera huvudmän kan stärka det lokala ägarskapet.
 • Förankringsarbetet har betydelse för uppfattningen av genomförandet.

Delutvärdering 14/15 (1,0 MB) Delutvärdering 14/15 sammanfattning (168 kB) Delutvärdering 13/14 (3,1 MB)

Utvärdering av resultat

Utvärderingen omfattar en bedömning av

 • om Matematiklyftet bidragit till att förändra de deltagande skolornas undervisnings- och fortbildningskultur i avsedd riktning.
 • i vilken mån Matematiklyftet leder till bestående förändringar hos lärare, handledare och rektorer.

Utvärderingen ska även identifiera faktorer som påverkar om erfarenheter från Matematiklyftet omsätts på skolorna.

Umeå universitet ansvarar för utvärderingen på uppdrag av Skolverket. Utvärdering Umeå (91 kB)

Utvärdering av effekter på elevernas måluppfyllelse i matematik

IFAU kommer att utvärdera Matematiklyftets effekter på elevers måluppfyllelse i matematik, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven. Utvärderingen kommer också att belysa hur Matematiklyftet förändrat matematiklärares arbetssätt och undervisningens utformning. Rapporten kommer att färdigställas först när hela satsningen avslutats.

IFAU har initierat utvärderingen och samråder med Skolverket.

Avslutad

Resultat från utprövningsomgången

Matematiklyftet inleddes med en utprövningsomgång under ett halvår (hösten 2012 till våren 2013). Utvärderingen pekade på flera faktorer som hade stor påverkan på resultaten i utvärderingen. Exempel är fortbildningens utformning, modulernas innehåll, lärarnas träffar med handledaren och rektorns roll.

Lärarnas möjlighet att ta till sig Matematiklyftets innehåll ökade tack vare att fortbildningen var arbetsplatsbaserad, att praktik och teori blandades och att fortbildningen pågick under en längre period. De ansåg också att rektorernas engagemang och aktiva deltagande stärkte deras egen förmåga att tillgodogöra sig kunskaper.

Syftet med utvärderingen var att få kunskap både om hur fortbildningens aktiviteter fungerade enskilt och hur de fungerade tillsammans. Det är Ramböll Management som har utvärderat utprövningsomgången. Utvärdering utprövningsomgång (524 kB)

Senast granskad: 2016-04-07