Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen.

Rekvisition för lärare i september 2015

Senast den 4 september 2015 har huvudmän som fått sin ansökan beviljad möjlighet att rekvirera statsbidrag för matematiklärare som deltar i Matematiklyftet 2015/16.

Mer om rekvisitionen för lärare

Många frågar om...

Vad får bidraget för lärare användas till och vem bestämmer det?

Det är huvudmannen som beslutar hur statsbidraget ska användas.Statsbidraget som beviljats för läsåret 2014/15 måste användas före den sista juni 2015. Bidraget ska användas för att:

  • underlätta eller stärka lärarnas deltagande i fortbildningen inom Matematiklyftet, eller
  • på annat sätt stärka huvudmannens/utbildningsanordnarens arbete med att utveckla matematikundervisningen i sin verksamhet

Läs mer om lärarbidraget

Beslut för läsåret 2015/16

Totalt har 242 ansökningar beviljats av de 249 som inkommit från landets huvudmän om att delta i Matematiklyftet läsåret 2015/16.

Det betyder att drygt 37 000 matematiklärare runt om i landet kommer ha deltagit i satsningen efter läsåret 2015/16. Detta gör Matematiklyftet till den största fortbildningsinsatsen i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige.

Huvudmän som beviljats bidrag läsåret 2015/16

Så många deltar i Matematiklyftet

Läsåret 2013/14: ca 275 huvudmän, 12 800 lärare och 720 matematikhandledare.

Läsåret 2014/15: ca 285 huvudmän och utbildningsanordnare, 14 000 lärare och 780 matematikhandledare.

Läsåret 2015/16: ca 240 huvudmän, 10 400 lärare och 595 matematikhandledare

Att delta i både Matematiklyftet och Läslyftet

En huvudman kan under samma läsår delta med en skolenhet och handledare både inom Matematiklyftet och inom Läslyftet. Det är möjligt för en person att under ett läsår vara handledare inom båda satsningarna om huvudman och rektor bedömer att det fungerar för organisationen. Däremot kan en deltagande lärare bara delta i en av satsningarna under samma läsår.

Delta i både Matematiklyftet och Läslyftet

Så fungerar Matematiklyftet

Matematiklyftet vänder sig till lärare inom grundskolan, gymnasieskolan, sameskolan, specialskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Det finns också stödmaterial för personal inom förskolan och förskoleklassen. Skolornas huvudmän utser matematikhandledare som får en egen utbildning. Även rektorer för de skolor som är med får utbildning. Det är huvudmännen som – tillsammans med rektorerna – skapar organisatoriska förutsättningar för att lärarna ska kunna vara med i fortbildningen inom ramen för sin arbetstid. Skolverket ansvarar för innehållet och formen för fortbildningen.

Lärportalen för matematik

Det didaktiska stödmaterialet till fortbildningen är tillgängligt på webben, på lärportalen för matematik. Det presenteras i form av moduler och innehåller texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter. Utgångspunkterna är läro-, kurs- och ämnesplaner. Materialet bygger på forskning om lärande i matematik och på analyser av svenska elevers resultat i nationella och internationella undersökningar. Hur fortbildningen är upplagd beskrivs också på lärportalen.

Gå till Lärportalen för matematik

Statsbidrag

Huvudmännen har kunnat söka statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. Förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har inte omfattats av bidraget. Det sista läsåret med bidrag är 2015/16. Ansökningsperioden är avslutad.

Information om statsbidraget i Matematiklyftet

Matematiklyftet i förskolan och förskoleklassen

Matematiklyftet i förskolan och förskoleklassen består av ett didaktiskt stödmaterial för skolformernas arbete med matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten. Fortbildningen drivs av huvudmännen och genomförs lokalt i förskolan och förskoleklassen. Det kollegiala lärandet sker med hjälp av en handledare, exempelvis förskolechefen, rektorn eller en handledare inom Matematiklyftet för grundskolan. Se mer information i broschyrerna.

Matematiklyftet i förskolan (223 kB) Matematiklyftet i förskoleklassen (100 kB)

Webbinarium om matematikundervisning i gymnasieskolan

Den 18 december höll vi ett webbinarium om matematikundervisning och Matematiklyftet i gymnasieskolan. Nu kan du se webbinariet i efterhand via nedan länk. (För att kunna se webbinariet behöver du ha Adobe Flash Player installerad på din enhet.)

Se webbinariet från den 18 december 2014

Senast granskad: 2015-05-21
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen