Matematiklyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av Matematiklyftet - en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige - bli en del av den du också!

Därför ska du delta

- Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
- Sätt ditt eget lärande i fokus
- Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Kort om Matematiklyftet

76 procent av landets matematiklärare har nu deltagit 

Över 35 000 matematiklärare har deltagit i Matematiklyftet. Detta motsvarar tre av fyra matematiklärare i grund- och gymnasieskolan. Lärare som deltagit har utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.

Läs slutredovisningen av Matematiklyftet

Läs pressmeddelandet om redovisningen

Det här är Matematiklyftet

Vad

Kompetensutveckligsinsats i didaktik för dig som undervisar i matematik

För vem

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen för matematik. Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och prövas därefter i den egna undervisningen.

Läs mer om modellen på Lärportalen för matematik

Var

Genomförs lokalt på den egna skolan eller förskolan.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så kompetensutvecklingen kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Så går det till

Matematiklyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor och förskolechef som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor och förskolechef i samverkan med lärare och förskollärare. Materialet är indelat efter skolform och presenteras i så kallade moduler, de finns på Lärportalen för matematik.

Chefer planerar och organiserar deltagandet

Inför arbetet med Matematiklyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande är att huvudman, rektor och förskolechef har god kännedom om hur undervisningen i, och arbetet med, ämnet bedrivs. För att underlätta planeringsarbetet kan ni utgå de steg som presenteras i broschyren Planera och organisera för Matematiklyftet.

 1. Skapa delaktighet och gör prioriteringar
 2. Analysera nuläget
 3. Skapa grupper
 4. Välj moduler
 5. Välj handledare
 6. Organisera deltagarnas och handledarnas tid
 7. Informera och skapa engagemang

Läs Planera och organisera för Matematiklyftet (1,3 MB)

Detta händer läsåret 2016/17

Handledning och kollegiala träffar på webben

Få handledning och delta i kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser. Materialet är de moduler som finns på Lärportalen för matematik.

Målgrupp

Insatsen riktar sig mot lärare som undervisar i matematik i grundskolan, sameskolan eller gymnasieskolan.

Val av omfattning och modul

Huvudmän har kunnat anmäla lärare till något av dessa alternativ.

Lärarna läser två moduler under läsåret 2016/17:
Alternativ 1. Taluppfattning och tals användning åk 1-3 och Problemlösning åk 1-3
Alternativ 2. Taluppfattning och tals användning åk 4-6 och Problemlösning åk 4-6
Alternativ 3. Taluppfattning och tals användning åk 7-9 och Problemlösning åk 7-9
Alternativ 4. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy och Undervisa matematik utifrån förmågorna gy

Lärarna läser en modul från oktober-16 till mars-17:
Alternativ 5. Problemlösning åk 1-3
Alternativ 6. Problemlösning åk 4-6
Alternativ 7. Problemlösning åk 7-9
Alternativ 8. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy

Vid anmälan har huvudmannen angett vilket alternativ som varje lärare önskar genomföra.

Antal deltagare och grupper

Matematiklyftet med handledning på webben har ett begränsat antal platser. Grupperna kommer bestå av 5-8 deltagande lärare, utöver det tillkommer en handledare per grupp. Grupperna har 16 träffar per modul samt en introduktion för både lärare och rektor. Grupperna sätts samman av Skolverket och Högskolan Dalarna. Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm. 

Tid och dag

Träffarna kommer att ske någon av följande dagar: måndag-torsdag, klockan 15.00-16.30. I anmälan har huvudmannen angett vilken dag som passar varje lärare bäst. I så stor utsträckning som möjligt har vi försökt att tillgodose önskemålen om dag.

Krav för deltagande lärarna

För att vara behörig till Matematiklyftet med handledning på webben ska läraren:

 • inte tidigare ha deltagit eller fullföljt Matematiklyftet med statsbidrag
 • undervisa i matematik i grundskolan, sameskolan eller gymnasieskolan samt vara anställd hos huvudmannen under tiden som kompetensutvecklingen pågår
 • få förutsättningar för att genomföra kompetensutvecklingen.

Urval

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

 1. Huvudmän som inte tidigare har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
 2. Huvudmän med färre än fem deltagare.
 3. I fallande skala, utifrån andel lärare hos huvudmannen som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag

Tekniska förutsättningar

Varje kollegial träff sker via en webbaserad lärplattform. För att delta i utbildningen räcker det med grundläggande IT-kompetens. Läraren behöver ha tillgång till stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Handledarutbildning för lärare i matematik och nt

Utveckla din förmåga att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen för matematik och den kommande Lärportalen för naturvetenskap och teknik. Vi tar än så länge emot sena anmälningar via matematiklyftet@skolverket.se och du som lärare erbjuds att delta vid mån av plats.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till matematiklärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Handledarutbildningen riktar sig även till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola. Samma lärare kan inte gå både ämnesinriktning matematik och naturvetenskap och teknik.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

1. ha legitimation i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
2. ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
3. bedömas vara en skicklig lärare i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
4. vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
5. handleda minst en grupp lärare som genomför moduler läsåret 2016/17 och
6. inte tidigare har genomgått handledarutbildningen* genom Skolverket.

*Handledarutbildning inom Matematiklyftet, Läslyftet och NT-satsningen. (Lärare som redan har gått handledarutbildningen i någon av nämnda insatser kommer att kunna handleda i moduler på kommande Lärportalen för naturventenskap och teknik.)

Gå utbildningen på plats

Tid och plats

Utbildningen omfattar åtta dagar fördelat på fyra eller fem tillfällen:

Tillfälle 1: 2 dagar i maj/juni 2016
Tillfälle 2: 2 dagar i sep/okt 2016
Tillfälle 3: 2 dagar i nov-feb 2016/2017
Tillfälle 4: 2 dagar i april/maj 2017

Exakta datum för tillfällena kommer i slutet av mars. 
Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm.

Utbildningen hålls på åtta orter: Arlanda, Borås, Falun, Jönköping, Kristianstad, Luleå, Malmö, Stockholm. Om det inte är tillräckligt många anmälda på en ort kan de som anmält sig till den orten erbjudas plats på annan ort. Vid anmälan har huvudmannen angett ett första- och andrahandsval.

Urval för ämnesinriktningen matematik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Urval för ämnesinriktningen naturvetenskap och teknik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmän med låga studieresultat inom naturvetenskap och teknik prioriterats.

Gå utbildningen på webben - endast för matematiklärare

För matematiklärare har vi erbjudit möjligheten att gå en webbaserad handledarutbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Tid och plats

Handledarutbildningen, för deltagande lärare, inleds med två utbildningsdagar i maj/juni förlagda på Högskolan Dalarna.(Om man inte kan delta på dessa dagar kommer det finnas möjlighet att ta del av informationen på annat sätt.) Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2016/17. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform. Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm. 

Tekniska förutsättningar

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbara dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Urval

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Så kan du starta och följa Matematiklyftet

Målet med Matematiklyftet är att utveckla undervisningen och fortbildningskulturen på längre sikt. Vi hoppas därför att din skola fortsätter arbeta kollegialt. Som stöd kan du här läsa om hur andra huvudmän och skolor organiserat sig för att främja långsiktig kompetensutveckling.

Fyra artiklar

Delutvärderingarna visar att 75 procent av lärarna som deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag fortsätter med kollegialt lärande även efter det första året. År två organiseras det kollegiala lärandet och arbetet med lärportalen för matematik mer utifrån lokala förutsättningar. Vi har därför besökt huvudmän och skolor i landet för att ta reda på hur just de har gjort.

Artikel Lidköping (212 kB) Artikel Gävle (210 kB) Artikel Halmstad (215 kB) Artikel Borås (486 kB)

Vill du komma i kontakt med dem i artiklarna?

Maila matematiklyftet@skolverket.se och få kontaktuppgifter.

Kollegialt lärande på en hel skola

På gymnasieskolan Katedralskolan i Uppsala har man arbetat kollegialt inom alla ämnen i snart tre år. Möt skolledarna och hör dem berätta om hur det hela började, vilka lärdomar de gjort och vilka effekter de ser av det kollegiala lärandet.

Handledare som genomgått sin utbildning under 2013/14, 2014/15 eller 2015/16 erbjuds möjligheten att delta vid två träffar på ett lärosäte under 2016/17. Ett tvådagarstillfälle på hösten och ett tvådagarstillfälle på våren. Syftet är stödja erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan handledare.

Länk fortsatt stöd

Få koll på skolans matematikundervisning

En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande inom Matematiklyftet är att huvudman och rektor har god kännedom om hur undervisningen i ämnet matematik bedrivs. Det förslag på arbetsgång för rektors lägesbedömning som finns här utgör ett konkret stöd för att göra en lägesbedömning av undervisningen i matematik. 

Stöd för rektors lägesbedömning

Genom hela materialet (som återfinns till höger) finns frågeställningar att utgå ifrån, för att beskriva och analysera undervisningens kvalitet samt formulera utvecklingsbehov och konkreta insatser. Frågeställningarna synliggör faktorer som är centrala för hög kvalitet på matematikundervisningen. De är fördelade inom tre huvudområden, som alla är relaterade till varandra och till undervisningen.

Områdena är måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen och undervisningsprocessen. Beskrivningar av dessa områden ligger till grund för analys av måluppfyllelsen i relation till undervisningsprocessen och förutsättningar för undervisningen. Utifrån analysen formuleras mål och konkreta insatser för utveckling av matematikundervisningen.

Förslag på arbetsgång

A. Läs texten Systematiskt kvalitetsarbete och planera sedan genomförandet. Rektor ansvarar för planering och organisation av lägesbedömningen som ska genomföras. Första steget är att bestämma vilka underlag som kan utgöra ett underlag för lägesbedömningen. 
A. Systematiskt kvalitetsarbete (182 kB) B. Stöd för skolenhetens nulägesbeskrivning är utgångspunkt för att beskriva måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen och undervisningsprocessen. Syftet med frågeställningarna i stödmaterialet är att peka på de faktorer som är centrala för en kvalitativ matematikundervisning. 
B. Stöd för skolenhetens nulägesbeskrivning (87 kB) C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen kompletterar beskrivningen av undervisningsprocessen och används för att identifiera utvecklingsbehov. För att rektor ska få en djupare uppfattning av matematikundervisningen kan lärarlaget på skolan genomföra en djupare beskrivning av undervisningsprocessen. Materialet synliggör faktorer som är centrala för en kvalitativ undervisning.
C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen (140 kB) D. Stöd för analys av utvecklingsbehov och formulering av mål och konkreta insatser används i den slutliga analysen. I samband med att mål och konkreta insatser formuleras för fortsatt arbete på skolenheten bör hänsyn tas till den forskning som finns om framgångsrik undervisning.
Senast granskad: 2016-11-25