Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Bild: barn Läroplan

Läroplanen ska i tillämpliga delar gälla för förskoleklassen och fritidshemmet. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Läroplanens två första delar innehåller bland annat mål och riktlinjer för:

  • skolans värdegrund och uppdrag
  • allsidighet och likvärdighet
  • rättigheter och skyldigheter
  • normer och värden
  • kunskaper
  • elevernas ansvar och inflytande
  • skola och hem
  • övergång och samverkan
  • skolan och omvärlden

Förskoleklass och fritidshem stärks i läroplanen

Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. Även övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem blir tydligare i de förslag på läroplanstexter som Skolverket redovisat till regeringen.

Läs mer om förändringen av läroplanerna


 

Senast granskad: 2016-02-26