Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Läroplan och kursplaner

Läroplanen för grundsärskolan är till sin första del som handlar om värdegrund i princip identisk med den för grundskolan, specialskolan och sameskolan. I den andra delen anges mål och riktlinjer för utbildningen. Den tredje delen innehåller kursplaner för grundsärskolan och kunskapskrav.

Läroplan och kursplaner med kunskapskrav


Timplan

Efter genomgången grundsärskoleutbildning ska varje elev ha fått undervisning i minst det totala garanterade antalet timmar. Hur tiden ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 225
Hem- och konsumentkunskap 525
Idrott och hälsa 750
Musik 395
Slöjd 730
Svenska eller svenska som andraspråk 1 300
Engelska 180
Matematik 1 005
Samhällsorienterande ämnen 695
Naturorienterade ämnen och teknik 785
   
Elevens val 195
Totalt garanterat antal timmar 6 785
Därav skolans val 1800

 

Timplan för inriktningen träningsskolan

Ämnesområden

Estetisk verksamhet 995
Kommunikation 995
Motorik 995
Vardagsaktiviteter 995
Verklighetsuppfattning 995
Elevens val 190
Fördelningsbar undervisningstid 1 500
Total garanterat antal timmar 6 665
Senast granskad: 2016-02-22