Regelverk

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. Till det kommer förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Skolverket tar också fram juridisk vägledning för hur skolans och förskolans huvudman, rektor/förskolechef och skol/förskolepersonal ska göra i sin planering och i den dagliga verksamheten. Men det är kommunen och skolan som ansvarar för hur man arbetar.

Uppdaterade juridiska vägledningar

Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Det kan handla om färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt. Ansökan om skolskjuts ska lämnas till kommunen eller skolan. Mer information får du från din kommuns webbplats eller genom att kontakta kommunens växel.

Skolskjuts (145 kB)

Rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever behöver stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Ifall extra anpassningar inte är tillräckligt ska eleven få särskilt stöd, vilket beslutas av rektorn.

Rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd


Juridiska vägledningar

Inom vissa områden har Skolverket tagit fram juridiska vägledningar för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. I våra "Mer om...PM" får du stöd i att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Juridiska vägledningar


Föreskrifter och SKOLFS

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter.
SKOLFS är namnet på Skolverkets författningssamling. I SKOLFS finns även förordningar för skolområdet som regeringen utfärdar samt föreskrifter från Ungdomsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion.

Föreskrifter och SKOLFS


Allmänna råd

Skolverket ger även ut allmänna råd. Allmänna råd är rekommendationer om hur skolor och förskolor bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Råden bör följas om inte skolan handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

allänna råd

Senast granskad: 2015-09-23
Innehållsansvar: Rättssekretariatet