Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

omslag läroplan

Läroplanen har trätt i kraft den 1 juli 2011. Den reviderade läroplanen innehåller förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer, kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling samt förskollärares och förskolechefens ansvar.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för förskolan. Reviderad 2010 Curriculum for the Pre-School Lpfö 98 Revised 2010


Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11

omslag lgr 11

Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011.  Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Den tredje delen innehåller  kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen. 
Ladda ner/Beställ: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011


Läroplan för grundsärskolan, Lgrsär11

Omslag till läroplan för särskolan

 Läroplanen har trätt i kraft den 15 januari 2011 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 juli 2011.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för grundsärskolan


Läroplan för specialskolan, Lspec11

  Förordning om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall har trätt ikraft den 1 juli 2011.  Undervisningen ska utgå från kursplanerna och kunskapskraven för specialskolan i den nya läroplanen samt från de nya kursplanerna och kunskapskraven för grundskolan.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för specialskolan


Läroplan för sameskolan, Lsam11

  omslag till läroplanen

 Förordning om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall har trätt ikraft den 1 juli 2011. 
Ladda ner/Beställ: Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet


Läroplan för gymnasieskolan

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Läroplanen gäller för utbildningar som påbörjats efter den 1 juli 2011.
Ladda ner/Beställ:  Gymnasieskolans läroplan 2011 Curriculum for the upper secondary school


Läroplan för gymnasiesärskolan

Läroplan med mål och riktlinjer för gymnasieskolan 2013. Läroplanen gäller för utbildningar som påbörjats efter den 1 juli 2013.
Ladda ner/Beställ:

Gymnasiesärskolans läroplan 2013


Läroplan för vuxenutbildningen 2012

Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för vuxenutbildningen 2012


Beställning av läroplaner

Tryckta versioner av läroplanerna kan även beställas från

Wolters Kluwer, tel: 08-598 191 90, fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Du kan även beställa dem eller ladda ner dem som pdf från Skolverkets publikationsdatabas.

 

Senast granskad: 2015-10-12
Innehållsansvar: Rättssekretariatet