Skolutveckling

Skolutveckling är en ständigt pågående lokal process som syftar till att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Här hittar du stöd för skolans utvecklingsarbete med undervisning, kvalitetsarbete, värdegrund, vägledning, nyanlända, elevhälsan, hållbar utveckling, it i skolan och forskning med mera. Du hittar även Skolverkets statsbidrag.

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

KonferensJämställdhetsarbete i skolan

Välkommen att dela erfarenheter från framgångsrikt arbete med jämställdhet i skolan. Avsikten med konferensen är att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete inom området. Nya stöd för kollegial reflektion kommer att presenteras.
Konferenserna vänder sig till förvaltningschefer, ansvariga tjänstemän inom skol- och utbildningsförvaltningar, förtroendevalda, rektorer, utvecklingsledare och andra med övergripande ansvar för skolutveckling.
Göteborg, måndag 17 november 2014 – Radisson Blu
Stockholm, onsdag 19 november 2014 – Hilton Slussen

Huvudmäns kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Nu finns webbsidor som stöder huvudmannen i detta arbete. Materialet beskriver utgångspunkter för arbetet, huvudmannens ansvar och uppdrag samt genomförandet av kvalitetsarbetet.