Skolutveckling

Skolverket stödjer olika former av skolutveckling. Här hittar du stöd för skolans utvecklingsarbete med undervisning i olika ämnen, systematiskt kvalitetsarbete, värdegrund, studie- och yrkesvägledning, nyanlända, entreprenörskap, olika hälsoområden, hållbar utveckling, it i skolan och forskning med mera. Du hittar även de bidrag som Skolverket ansvarar för.

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

Alla skolor ska bli bra skolor

I broschyren "Alla skolor ska bli bra skolor" presenteras Skolverkets pågående utvecklingsprojekt och fortbildningsinsatser. Här beskrivs också några av de faktorer som enligt forskningen har allra störst påverkan på undervisningens kvalitet samt barnens, elevernas, lärarnas och förskollärarnas välmående.

Huvudmäns kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Nu finns nya webbsidor som stöder huvudmannen i detta arbete.