Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan läsa sitt språk inom ämnet modersmål.

Se filmen på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska eller engelska

Utveckla undervisningen

Nya perspektiv inom ämnet modersmål belyser språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och olika strategier för att stödja språkutveckling. Här finns även några exempel på strategier för kommunikation, läsning, skrivande och lyssnade.

Nya perspektiv inom ämnet modersmål

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. Detta gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sedan den 1 juli 2015.
Rätten till att utveckla sitt modersmål

Använd nya läromedel

Nu finns det läromedel för dig som undervisar i nationella minoritetsspråk i grundskolan. Läromedlen innehåller lärarhandledningar och elevaktiviteter. Du hittar materialet här:

Mitt språk

Kursplaner för nationella minoritetsspråk

Här finns kursplanerna för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som första- och andraspråk. Du hittar också kommentarmaterialet som ger en djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kursplaner och kommentarmaterial

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan används ämnesplanerna för modersmål.

Betyg i minoritetsspråk

Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan. På elevens betygsblankett - i fältet för noteringar - ska det anges om hon eller han har nått kunskapskraven i finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani chib som första eller som andraspråk.

Terminsbetyg, slutbetyg och betygskatalog i grundskolan

Eftersom elever först nu fått möjlighet att läsa ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk kan det vara svårt att motivera elever i de högre årskurserna att läsa detta ämne. Dessa elever kan ha mindre tid att uppnå kunskapskraven för årskurs 6 och 9 än andra elever som börjar läsa ämnet i de lägre årskurserna. Det är värt att komma ihåg att vid ansökan till gymnasieskolan beräknas elevens meritvärde utifrån de sexton bästa betygen. Det innebär att betyget i modersmålet inte räknas med ifall det sänker elevens meritvärde.

Fjärrundervisning på entreprenad

Från och med den 1 augusti 2016 är det möjligt att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan skolhuvudman på entreprenad.

Läs om regler kring fjärrundervisningen

Senast granskad: 2016-09-06