Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan läsa sitt språk inom ämnet modersmål.

Se filmen på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska eller engelska

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. Detta gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sedan den 1 juli 2015.
Rätten till att utveckla sitt modersmål

Nya läromedel på gång

Vi håller på att ta fram nya läromedel för lärare som ska undervisa i nationella minoritetsspråk för nybörjare. Läromedlen innehåller lärarhandledningar och elevaktiviteter. En del av materialet finns redan på webben:

Mitt språk

Kursplaner för nationella minoritetsspråk

Hämta de nya kursplanerna för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib som första- och andraspråk. Kursplan i samiska finns sedan tidigare.

Kursplan i modersmål för grundskolan, specialskolan och sameskolan

Kursplan i modersmål för grundsärskolan

Kursplan i samiska (i sameskolan)

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan används ämnesplanerna för modersmål.

 

Kommentarmaterial till kursplanerna

Kommentarmaterialet ger en djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk

Betyg i minoritetsspråk

Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan. På elevens betygsblankett - i fältet för noteringar - ska det anges om hon eller han har nått kunskapskraven i finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani chib som första eller som andraspråk.

Terminsbetyg, slutbetyg och betygskatalog i grundskolan

Eftersom elever först nu fått möjlighet att läsa ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk kan det vara svårt att motivera elever i de högre årskurserna att läsa detta ämne. Dessa elever kan ha mindre tid att uppnå kunskapskraven för årskurs 6 och 9 än andra elever som börjar läsa ämnet i de lägre årskurserna. Det är värt att komma ihåg att vid ansökan till gymnasieskolan beräknas elevens meritvärde utifrån de sexton bästa betygen. Det innebär att betyget i modersmålet inte räknas med ifall det sänker elevens meritvärde.

Fjärrundervisning

Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker. Fjärrundervisningen regleras i skollagen från och med den 1 juli 2015.

Läs om regler kring fjärrundervisningen

Senast granskad: 2016-07-12
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen