Forskning för skolan

Skolverket bevakar forskning inom flera områden. Målet är att öka kunskapen om forskning hos rektorer och lärare, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken. Vi samarbetar med olika universitet och högskolor där mycket av forskningen bedrivs.

Elever med diagnos upplever att de inte får stöd

16 sep

Stöd som ges till elever med diagnoserna Aspergers syndrom eller ADHD behöver innehålla såväl psykosocialt som kunskapsmässigt stöd. Det är en av huvudslutsatserna i en avhandling från Linköpings universitet.

GÅ DIREKT TILL...

Språklig kompetens
Specialpedagogik
Bedömning
Betygsättning
It i skolan

Tema läs- och skrivinlärning

Om att lära barn läsa och skriva och om hur förmågan att läsa och skriva påverkar inlärningen av andra ämnen.

Tema naturvetenskap

Om undervisning i naturvetenskapliga ämnen, elevers intresse för området och kollegialt lärande.

Tema samhällsvetenskap

Om undervisning i SO-ämnen och ämnenas roll ur ett medborgarperspektiv.

Tema elevperspektiv

Så ser eleverna på utbildning, lärande, betyg, bedömning och den sociala miljön i skolan.

Tema rektor

Rektor som pedagogisk ledare för skolan, rektors roll för elevernas resultat och balansen i den dubbla styrningen från kommun och stat.

Tema bedömning

Så arbetar skolan med betyg och bedömning och så kan bedömning användas för elevers kunskapsutveckling.

Tema läromedel

Om vad som är läromedel, hur de används och hur eleverna tar till sig materialet.

Symbol för Forskning för skolan

PUBLIKATIONER

Delaktighet för lärande

Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskning som handlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

Skapa och våga. Reviderad upplaga

Erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan.