Har ni koll på främlingsfientlighet och intolerans?

Skolan ska motverka alla former av diskriminering och kränkningar. Främlingsfientlighet, rasism och intolerans kan leda till att elever utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och åtgärda risker för diskriminering och hinder för allas lika rättigheter och möjligheter på din skola.

flicka tittar i ett förstoringsglas

Detta material är under revidering med anledning av de nya kurs- och ämnesplanerna som gäller från den 1 juli 2022.

Starta självskattningen i verktyget

I forskning och debatt framförs olika uppfattningar om hur rasism, främlingsfientlighet och intolerans ska förstås och hur dessa fenomen tar sig uttryck. Förenklat kan man säga att det finns de som menar att rasism och liknande former av intolerans beror på individens ideologiska övertygelse eller personliga oförmåga att känna empati eller ha förståelse för den andre. Med ett sådant synsätt skulle man kunna argumentera för att skolans personal ska arbeta med att påverka de enskilda elevernas, och kanske också sina egna attityder, färdigheter och förmågor.

Strukturer som rangordnar

Andra menar att det också finns strukturer i samhället, exempelvis rasistiska strukturer, som vi alla omfattas av. Dessa strukturer rangordnar människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, sexuella läggning etc. och att denna rangordning ligger till grund för diskriminerande handlingar. Med ett sådant synsätt kan man argumentera för att skolans personal bör granska de strukturer som manifesterar sig i skolans organisation, undervisning och kultur.

I skolans uppdrag ligger att rikta sig både till kollektivet och till individen. Därför behöver skolan arbeta både med normer och strukturer i sin organisation och med den enskildes attityder, förmågor och färdigheter.

Normkritiska och interkulturella glasögon

Här hittar du exempel på hur skolan kan arbeta i undervisningen med både individens färdigheter och förmågor, exempelvis källkritik, reflektion, kritiskt tänkande och argumentation, och med att kritiskt granska och utveckla skolans organisation, struktur och praktik med normkritiska och interkulturella glasögon.

Väl medvetna om att det finns väldigt många former av intolerans, så har vi av utrymmesskäl begränsat självskattningsverktyget Koll på främlingsfientlighet och intolerans till de lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Starta självskattningen i verktyget

Senast uppdaterad 20 juni 2022.