Skolverket

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Nu finns även det svenska Inspirationspriset, för dig som inspirerats av tidigare års språkprojekt.

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan ansöka om den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas ut årligen av Skolverket på Språklärargalan till nyskapande projekt inom språkundervisning.

Gör  du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare skulle ha nytta av? Har din skola nyskapande språkprojekt som:

 • prövar nya idéer i undervisning
 • gör språkinlärningen lustfylld
 • ökar förståelsen för andra länder
 • delar med sig av metoder och erfarenheter?

Då kan du ansöka om språkutmärkelsen, och du bidrar därmed till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Du kan också nominera en kollega.

Film om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språklänk till annan webbplats

European Language Label, på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Priset består av upp till 25 000 SEK per projekt och delas ut på den årliga Språklärargalan. Prispengarna går till skolan, och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. Senaste ansökningsdatum för 2018 är den 15 oktober.

Flyer om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språkPDF (pdf, 324 kB)

Prioriterade projekt 2018-2020

De europeiska prioriteringarna för den Europeiska kvalitetsutmärkelsen för  språk 2018–2020 bygger på kommissionens uttalande om Utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet för en bra start i livet från maj 2017 och Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden från september 2017. Prioriteringarna bygger också på den pågående översynen av EU:s referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande, som
inleddes i juni 2016. Prioriteringarna är: 

 • Bättre och mer inkluderande skolor och stöd till lärare och skolledare för att bejaka mångfald 
 • Undanröjande av språkhinder för mer dynamiska gränsområden

Så ansöker du

Ansökningsblankett för Europeiska språkutmärkelsenWord (word, 56 kB)

 • Spara Word-filen på din dator och fyll i den.
 • Välj sedan "Spara som" och döp om filen och spara den på din dator.
 • Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post.
 • Du en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.

En nationell jury bedömer projekten

Juryn bedömer alla bidragen och några av skolorna tilldelas utmärkelsen i slutet av höstterminen. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

Representanter i juryn

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som fått Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk? Då kan du berätta om hur du har arbetat med det och ansöka om Inspirationspriset. Genom att dela med dig av dina erfarenheter sprider du kunskap om den beprövade erfarenhet som språkundervisningen ska vila på. Inspirationspriset delas ut i samarbete med Universitets- och högskolerådet.

Ansök om inspirationspriset med den här blankettenWord (word, 57 kB)

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket

Så utvecklade de som fick utmärkelsen 2017 sin undervisning

På Språklärargalan den 8 december delades 2017 års kvalitetsutmärkelse i språk ut. Läs juryns motiveringar till utmärkelserna och hur arbetet med projekten utvecklar undervisningen i språk.

Förskolan Väktaren

Avdelning Ärtan på Förskolan Väktaren får utmärkelsen för sitt projekt ”Språkens arena och dess rikedom – Ett multimodalt utforskande av pinnar och dess möjligheter”. Genom ett språkutvecklande arbetssätt har förskolan kunnat utveckla barnens svenskkunskaper. De har även haft möjlighet att stödja barnen i deras modersmål. Barnen har använt sig av många olika varierande arbetssätt, vilket har gynnat inlärningen. De har inspirerats av bland annat naturen. De har använt sig av musik, färg, lera och digitala verktyg såsom läsplattor. Barnen har kunnat påverka projektet och det har funnits utrymme för barnens utforskande och inflytande vilket har väckt deras lust till fortsatt lärande. Barnen har befunnit sig i en språkstimulerande miljö. De har under projektets gång gjort språkliga framsteg och de kommunicerar nu med varandra på fler sätt än tidigare. Barnen har också blivit mer nyfikna på varandra och de olika språk som talas i gruppen.

Katrinelundsgymnasiet

Katrinelundsgymnasiet får utmärkelsen för sitt projekt ”Coming together – språkutveckling med IKT som för samman människor”. Projektet är ett vertikalt och horisontellt samarbete mellan grund- och gymnasieskolan. Det handlar om att realia får liv utifrån elevers egna intressen och litteraturens möjligheter. Eleverna har arbetat med området realia som ingår i Eng5. De har skapat eget material som de själva, högstadieklassen samt andra gymnasieelever nu kan använda som läromedel. Materialet bygger på fakta om europeiska länder. Det har sedan skrivits om till en skönlitterär bok som bygger på högstadieelevernas intressen och erfarenheter. Projektet hade inte varit möjligt att genomföra utan ITK. Digitala verktyg har underlättat arbetet och gjort det möjligt för de olika klasserna att träffas. Eleverna har utvecklat sin digitala kompetens och det kommer de att ha stor nytta av i sitt fortsatta skolarbete. Projektet har engagerat både elever och lärare och det har gett positiva konsekvenser långt utanför klassrummets väggar.

Kungsgårdsgymnasiets Språkintroduktion

Kungsgårdsgymnasiets Språkintroduktion får utmärkelsen för deras estetiska verksamhet med de nyanlända eleverna. Syftet har varit att ge dessa elever en möjlighet till många olika uttryckssätt samtidigt som de lär sig svenska. Många av eleverna har för första gången i livet kommit i kontakt med foto, teater, film och musik. Nu har eleverna kunnat utveckla förmågor som de tidigare inte har haft möjlighet att använda. De har även fått arbeta på ett autentiskt sätt, vilket har gett dem ytterligare kontaktytor mot det övriga samhället. På detta sätt har de utvecklat och funnit nya uttrycksformer som hjälpt dem på deras väg mot att lära sig svenska.

Viva Komvux

Viva Komvux i Umeå har fått utmärkelsen för SFI ”Klara, färdiga, gå!” som är ett arbetsmarknadsprojekt för kortutbildade vuxna. Projektet består av flera delar. Det handlar om ämnesintegrerad undervisning med fokus på andraspråksinlärning (SFI). Metoden är att lära sig språket utanför ”skolans väggar”. Det handlar också om hälsoarbete för fysiskt och psykiskt välbefinnande och arbete med jämställdhet och likabehandling. Dessutom ingår studiebesök på en reell arbetsmarknad, som en del av integreringen i Sverige. Projektet har en europeisk dimension. Eleverna i projektet kommer från många europeiska länder. Flera europeiska språk används som stöd när det nya språket dvs svenskan inte räcker till. Projektet är motivationsskapande då hälsa och omvärldskunskap sätts i fokus och då språkkunskaperna blir medlet för att nå än djupare och bredare kunskaper. Undervisningsmetoderna och studiebesöken bidrar i hög grad till att göra skolundervisningen lustfylld. Det nyskapande är just inlärningsmetoderna och de regelbundna studiebesöken.

Hedersomnämnande till Vårbyskolan

Vårbyskolan i Segeltorp får ett hedersomnämnande för sitt sätt att arbeta språkutvecklande för att öka elevernas lust att läsa böcker. Genom regelbunden läsning har eleverna fått samtala om böcker, texter och bokfilmer och därigenom fått ett rikare och mer nyanserat språk. Dessutom har intresset för läsning ökat. Eleverna har tillsammans skapat generella boksamtalsfrågor som passar alla skönlitterära böcker. Detta arbete har ytterligare stimulerat elevernas läslust. Dessutom har elevernas boksamtalsfrågor samlats i en app som de nu använder vid sina boksamtal.

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast uppdaterad 06 september 2018