Språksprånget

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

Därför ska du delta i Språksprånget

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus genom att ta del av klassrumsnära forskning
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning
  Språksprånget: Individens språkinlärning, grammatik, strategier, ordinlärning, digitalisering, mångfald, bedömning, motivation

  Språksprånget genomsyras av åtta perspektiv på språkinlärning.

  Språksprånget på Lärportalen

  Nu är den första modulen, Muntlig språkutveckling, tillgänglig på Lärportalen. Med kompetensutvecklingsinsatsen Språksprånget hoppas vi kunna bidra till att du som är språklärare finner ett yrkesgemensamt språk tillsammans med dina kollegor och att ni tillsammans utökar er didaktiska verktygslåda, så att elevernas kunskaper och intresse för språk ökar.

  Från 1 september finns del 2: Muntlig interaktion i språkklassrummet och del 6: Språkliga självbilder tillgängliga i den första modulen Muntlig språkutveckling. I november 2018 publiceras resterande sex delar i modulen. Hösten 2019 kommer ytterligare en modul, Skriftlig produktion och interaktion, som innehåller åtta delar.

  Här hittar du Språksprånget på Lärportalenlänk till annan webbplats

  FILM: Språksprånget - en kompetensutveckling i moderna språk (tid 2:43)
  Filmen berättar om insatsen Språksprånget, om vad utbildningen innehåller och var den finns på Lärportalen. Filmen riktar sig till dig som undervisar i moderna språk.

  Det här är Språksprånget

  Vad

  Kompetensutvecklingsinsats i didaktik för dig som undervisar i moderna språk, främst spanska, franska eller tyska. Språksprånget kommer att innehålla moduler om fyra olika områden: muntlig språkutveckling, skriftlig produktion och interaktion, receptiva färdigheter och interkulturell kompetens. Inom varje modul ryms åtta delar, som i sin tur planeras med olika övergripand perspektiv. Perspektiven är till exempel digitalisering, ordinlärning, grammatik, bedömning, mångfald, strategier, individens språkinlärning och motivation. Modulerna kommer att utarbetas av lärosäten i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet och deltagarna kommer själva att kunna välja studietakt. Modulen om muntlig språkutveckling kommer att vara först ut, med följande delar:

  • Vad är muntlig interaktion?
  • Kommunikativ språkundervisning och en handlingsinriktad språksyn
  • Formella aspekter av muntlig språkutveckling över tid
  • Språkliga resurser för muntlig produktion och interaktion
  • Affektiva, språkliga och sociala faktorer av betydelse för muntlig språkutveckling
  • Vilken roll spelar flerspråkighet, inkludering och motivation för muntlig interaktion?
  • Hur kan bedömning främja språklärande och muntlig språkutveckling?
  • Hur kan muntlig interaktion bedömas utifrån styrdokumenten i moderna språk?

  För vem

  Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.

  Hur

  Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Deltagarna diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter, prövar dem sedan i den egna undervisningen, och analyserar tillsammans - med ett utvecklingsperspektiv - den genomförda undervisningen.

  Var

  Aktiviteterna inom Språksprånget genomförs antingen inom den egna skolan eller mellan skolor inom samma eller olika huvudman. Deltagarna kan arbeta via fysiska träffar och/eller internet. De första delarna av modulen om muntlig språkutveckling kommer från höstterminen 2018 att finnas tillgängliga på Lärportalen. Därefter publiceras resterande delar och moduler löpande under de kommande åren.

  Gå till Lärportalenlänk till annan webbplats

  Så här går kompetensutvecklingen till

  Kompetensutvecklingsinsatsen inom Språksprånget är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Att arbeta med Språksprånget kan ta olika lång tid, beroende på vilken studietakt just din skola bedömer som lämplig.  

  Läs om hur du kan organisera Språksprånget och välja lämplig studietakt:

  Organisation och studietaktPDF (pdf, 100 kB)

  Handledarutbildning inom Språksprånget ht 2018

  Du som är legitimerad språklärare kan till och med 25 maj 2018 ansöka om att gå en handledarutbildning i språkdidaktik och samtalsmetodik under läsåret 2018/2019 (se länk nedan). Utbildningen äger rum vid Stockholms universitet på institutionen för språkdidaktik. Under kursen, som utgörs av fyra tillfällen fördelade på totalt åtta heldagar jämnt planerade över läsåret, lär du dig mer om språkdidaktik inom området muntlig språkutveckling, samt om samtalstekniker för att handleda kollegor. Under kursen ges både möjlighet till att utveckla dina teoretiska perspektiv samt att delta i praktiska arbetsseminarier där du själv handleds av erfarna samtalsledare och språkdidaktiker.

  Utbildningen är inte poänggivande och innehåller inte några examinationer. Viss inläsning av material förekommer mellan utbildningstillfällena. För diplom vid avslutad utbildning krävs minst 75 procents närvaro.

  Handledarutbildningen startar parallellt med att de första delarna av Språksprånget publiceras på Lärportalen, eftersom de som går handledarutbildningen behöver ha grupper att handleda samtidigt som utbildningen genomförs. Om skolor redan har samtalshandledare som utbildats inom till exempel Läslyftet, Matematiklyftet eller NT-satsningen, kan dessa fungera väl även som samtalshandledare inom Språksprånget. Skolverket står för kostnaden av kursen, men skolorna behöver själva stå för tiden det tar att deltaga, samt eventuella resor och övernattningar för den personen.

  Ansök till handledarutbildningen härPDF (pdf, 34 kB)

  Information till rektorer om handledarutbildningen

  I augusti 2018 startar Skolverkets kostnadsfria handledarutbildning för de språklärare som vill handleda kollegiala samtal om språkdidaktik. Handledarutbildningen ingår i Skolverkets nationella kompetensutvecklingsinsats för språklärare, Språksprånget, och genomförs i samarbete med institutionen för språkdidaktik vid Stockholms Universitet.

  De delar som ingår i den modul som är aktuell för Språksprångets handledarutbildning 2018/2019:

  • Vad är muntlig interaktion?
  • Kommunikativ språkundervisning och en handlingsinriktad språksyn
  • Formella aspekter av muntlig språkutveckling över tid
  • Språkliga resurser för muntlig produktion och interaktion
  • Affektiva, språkliga och sociala faktorer av betydelse för muntlig språkutveckling
  • Vilken roll spelar flerspråkighet, inkludering och motivation för muntlig interaktion?
  • Hur kan bedömning främja språklärande och muntlig språkutveckling?
  • Hur kan muntlig interaktion bedömas utifrån styrdokumenten i moderna språk?

  Så här gör ni för att ansöka om en plats på handledarutbildningen:

  1. Rektor och berörda lärare planerar tillsammans för behov och möjlig organisation av Språksprånget under läsåret 2018/2019. Tillsammans beslutar ni om vilka som bör ingå i den kollegiala samtalsgruppen. Rekommenderad gruppstorlek är 5-8 deltagare, men färre deltagare fungerar. Blir det fler än åtta personer i gruppen kan det vara svårt att bereda samtalsutrymme: då kan det vara bättre att skapa två grupper, med en handledare var. Tänk på att gruppen vid behov kan träffas via fjärrmöten. Utbildningen kommer vid första tillfället att ta upp hur handledaren kan anordna och handleda sådana möten.

  2. Rektor fyller i ansökningsblanketten och mejlar senast den 25 maj till
  pernilla.rosell-steuer@isd.su.se. De sökande får besked om huruvida de har tilldelats en plats senast den 8 juni. Svar om huruvida deltagaren avser att ta sin plats i anspråk skickas in senast den 15 juni, varpå ett välkomstbrev skickas ut från Stockholms universitet.

  Handledarutbildning inom Språksprånget - ansökningsblankett

  3. Rektor behöver säkerställa att den framtida handledaren kan närvara vid de sammanlagt fyra utbildningstillfällena (se nedan).

  Tidsåtgång

  Utbildningen fördelas jämnt på fyra tillfällen och totalt åtta dagar under läsåret 2018/2019, enligt följande:

  • Tillfälle 1: tisdag 14/8 och onsdag 15/8
  • Tillfälle 2: tisdag 30/10 och onsdag 31/10
  • Tillfälle 3: måndag 28/1 och tisdag 29/1
  • Tillfälle 4: onsdag 10/4 och torsdag 11/4

  Urval

  Deltagande lärare måste vara legitimerade språklärare och rektor intygar arbetslivserfarenhet av undervisning i språk motsvarande minst fyra år. Totalt bereds högst 80 platser på handledarutbildningen. Om antalet sökande blir fler än antalet platser används även följande urvalskriterier:

  a) Så stor nationell geografisk spridning på platserna som möjligt.

  b) Elevernas resultat i moderna språk för respektive huvudman.

  Detta händer under 2018/19

  Fram till och med den 25 maj: Anmälan till Språksprångets handledarutbildning.

  Augusti: Kompetensutvecklingsinsaten Språksprånget introduceras på Lärportalen i samband med att två delar av modulen om muntlig språkutveckling publiceras. Handledarutbildningen startar.

  November: Resterande sex delar av modulen om muntlig språkutveckling publiceras på Lärportalen.

  Kontakt

  För information och frågor om insatsens innehåll och genomförande

  nspmodernasprak@skolverket.se

  För information om Språksprångets handledarutbildning, kontakta
  pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

  Nationella skolutvecklingsprogram

  Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.länk till annan webbplats

  Senast uppdaterad 14 december 2018
  c