Övergångsbestämmelser om slutbetyg

En elev får som huvudregel en gymnasieexamen efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Men i vissa undantagsfall kan istället ett slutbetyg enligt de tidigare bestämmelserna (innan 1 juli 2012) utfärdas under en övergångsperiod. Regeringen har beslutat att förlänga denna övergångsperiod till och med den 1 juli 2020.

Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna om slutbetyg (NYTT 2016-11-30)

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

Slutbetyg i undantagsfall

Om en elev har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012, varav ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle innebära en nackdel för eleven, får rektorn besluta att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas om eleven uppfyller de villkor för sådant slutbetyg som ställs i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I slutbetyget får då betyg satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast den 1 juli 2020.

Tidigare förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

Alltför gamla betyg kräver särskilda skäl

När ett slutbetyg utfärdas ska det göras enligt de tidigare bestämmelserna i förordning (2002:1012) och de föreskrifter som gäller enligt den. Om ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det.

Nya kurser får ingå i ett slutbetyg

I ett slutbetyg får betyg på kurser enligt ämnesplaner (Gy11-kurser) ingå. Kraven på vilka kurser som får ingå har inte ändrats, och inte heller antalet gymnasiepoäng på respektive kurs för att en elev ska kunna få ett slutbetyg utfärdat. Vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg hittar du i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92).

SKOLFS 2012:92

Av föreskrifterna framgår också:

  • vilka nya kurser som kan ersätta kärnämnen (se bilaga)
  • att likvärdiga gamla och nya kurser inte får ingå samtidigt i ett slutbetyg
  • att gamla kurser som ingick i ett nationellt program i gymnasieskolan får ersättas av nya kurser om kursinnehållet till övervägande del är samma. Det är rektor som avgör vilka kurser som anses ha samma kunskapsinnehåll till övervägande del.
  • Bestämmelserna för slutbetyg regleras i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.
Senast granskad: 2018-01-23
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten