Andra lagar

Det finns många lagar som rör verksamheterna som regleras i skollagen. Det här är ett urval av sådan lagar. Det lagarna har gemensamt är att det hänvisas till dem i skollagen.

Här finns även internationella konventioner och överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsmiljölagen

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Diskrimineringslagen

Förvaltningslagen (SFS 1986:223)

Förvaltningslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

Offentlighets- och sekretesslagen

Internationella överenskommelser
Barnkonventionen
Mänskliga rättigheterna
 

Senast granskad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Rättssekretariatet