Göra individuell studieplan inom gymnasie-, gymnasiesärskolan och komvux i gymnasie-, gymnasiesärskolan och komvux

Här finns information om att göra en individuell studieplan för skolformerna gymnasiet, gymnasiesärskolan, komvux och nyanlända elever i årskurs 7-9.

Varje elev ska ha en individuell studieplan

Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Den individuella studieplanen ska tas fram tillsammans med eleven som också ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar.

Det är hemkommunen – den kommun som en person är folkbokförd i – som ansvarar för att det tas fram en individuell studieplan i anslutning till antagningen och planen ska revideras när det behövs.

Planen ska ändras vid behov

Ibland behöver den individuella studieplanen ändras, och om det görs är det bra om ändringarna dokumenteras. Oavsett hur man hanterar ändringar kan det vara bra att kunna följa vad som har hänt i elevens studieplan och när ändringarna gjordes.

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller känslig information.

Innan skolan lämnar ut en studieplan som innehåller känslig information kan uppgifterna i den behöva

  • sekretessprövas när det gäller kommunal verksamhet
  • prövas så att de inte täcks av tystnadsplikt när det gäller fristående verksamhet.

  Bevara planen

  Den individuella studieplanen kan gallras efter att eleven har avslutat sin gymnasieutbildning. Däremot bör elevhistorik, som uppgifter om tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång (klasstillhörighet, skolor till exempel) bevaras. De uppgifterna kan först hämtas från studieplanen innan den gallras.

  Individuell studieplan för nyanlända elever i årskurs 7-9

  Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och som har fått sina kunskaper bedömda.

  Individuell studieplan för nyanlända elever i högstadiet

  Individuell studieplan i gymnasieskolan

  Den individuella studieplanen kan vara analog eller digital. Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument.

  Här kan du läsa mer om vad som gäller individuell studieplan i gymnasieskolan:

  Individuell studieplan för elever på introduktionsprogram

  Den individuella studieplanen har en särskilt viktig funktion på introduktionsprogrammen eftersom dessa program saknar nationellt fastställda programstrukturer och examensmål. Gemensamt för introduktionsprogrammen är att utbildningen ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Den individuella studieplanen behöver därför fungera som en mer preciserad beskrivning av den enskilde elevens utbildning vad gäller mål, längd och innehåll. Med hjälp av den individuella studieplanen kan utbildning och undervisning planeras och följas upp och elev ges det stöd och den stimulans eleven behöver för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling.

  En individuell studieplan med fokus på att eleven ska uppnå sina utbildningsmål ger lärare och rektorer goda förutsättningar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla både utbildning och undervisning. Elevens individuella studieplan kan vara underlag för skolan att följa upp att skolan erbjuder det stöd eleven behöver för att uppnå sina utbildningsmål.

  Den individuella studieplanen kan också ligga till grund för de dokument som ska tas fram efter introduktionsprogrammen.

  introduktionsprogram

  Läs mer om att utfärda gymnasieintyg i Skolverkets publikation Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion Öppnas i nytt fönster.

  Individuell studieplan i gymnasiesärskolan

  Materialet nedan berör skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. Det består av en kommenterande text och ett antal exempel på individuella studieplaner.

  Den individuella studieplanen i gymnasiesärskolan, publikation

  Individuell studieplan i den kommunala vuxenutbildningen

  Den individuella studieplanen ska innehålla:

  • Utbildningens mål och planerad omfattning av studierna,
  • Verksamhetspoäng inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå,
  • Vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar (om målet för eleven är en gymnasieexamen).

  Vid behov kan det även anges vilka kurser eleven ska läsa.

  Källa: 20 kapitlet 8 § och 21 kapitlet 8 § skollagen och 2 kapitlet 16 § förordning om vuxenutbildning

  Exempel på hur en individuell studieplan kan se ut Word, 19 kB. (Word, 19 kB)

  Planering av elevens utbildningsmål ska göras tillsammans

  Den individuella studieplanen ska tas fram i samverkan med eleven i nära anslutning till antagningen. På ett möte är det därför lämpligt att prata om elevens mål och motiv med studierna samt förväntningarna. En elev kan ha behov av att kombinera studier i kurser på olika nivåer. Planen ska då bidra till att förtydliga för eleven vad som behöver göras för att de uppsatta målen ska nås. En elev kan behöva hjälp med att formulera mål eller delmål.

  Utbildningsbehoven varierar

  Utbildningsbehoven varierar beroende på till exempel utbildningsbakgrund och hur länge sedan det var som den vuxne studerade. En vuxen har också kunskaper och kompetenser som kan tas tillvara i studierna. När den individuella studieplanen ska göras är det viktigt att tillsammans med eleven titta på studiegången ur olika perspektiv. Dels för att analysera behovet av stöd när det gäller att välja kurser, studieform, eventuell kombination av studier inom vuxenutbildningens olika skolformsdelar, dels för att kunna kombinera studier med arbete.

  En väl genomtänkt individuell studieplan ger eleven en tydlig bild av planerade studier utifrån individuella mål, behov och förutsättningar, men också de berörda utbildningsverksamheterna, även om utbildningen genomförs av flera olika anordnare. Därmed bidrar planen till en effektiv utbildning som utgår från elevens mål med studierna. Individuella studieplaner kan också ge underlag för huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten.

  Validering

  En elev inom vuxenutbildning kan få sina redan tillägnade kunskaper och kompetenser bedömda genom validering. Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och behov. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen. Den som har genomgått en validering ska kunna få ett intyg.

  Mer om validering

  Prövning

  En person som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser inom kommunal vuxenutbildning som det sätts betyg på, inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi), och i gymnasiearbetet.

  Mer om prövning

  Rektors ansvar att ändra individuell studieplan vid behov

  Rektor ansvarar för att planen revideras vid behov och att hemkommunen får information om revideringen. En elev kan också studera i en annan kommun men även då är det hemkommunen som ansvarar för att det görs en individuell studieplan. Det är varje hemkommuns ansvar att organisera verksamheten så att det finns rutiner för hur elevens individuella studieplan är tillgänglig för såväl elev som berörd personal.

  Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen

  Om ändring av den individuella studieplanen ska göras finns det ofta skäl för vägledning. Eleven kan exempelvis vilja förändra studietiden, lägga till nya kurser eller låta tidigare valda kurser utgå. Ändringar i studieplanen dokumenteras. För berörda är det bra att kunna följa elevens studiegång under tiden studierna pågår och när ändringarna är genomförda.

  Studie- och yrkesvägledning

  När den individuella studieplanen tas fram, ska eleven erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningssamtalet ska det ingå information om chans till fortsatta studier och om kompetens- och rekryteringsbehov i arbetslivet. Information om studieekonomiska förutsättningar är också viktigt eftersom det kan vara helt avgörande för om och hur länge den vuxne eleven kan studera. Studie- och yrkesvägledaren kan även få information om elevens tidigare arbetslivserfarenhet och studier som kan visa om validering eller prövning är aktuellt.

  Källa: 2 kapitlet 16 § förordning om vuxenutbildning

  Studie- och yrkesvägledning, vägledningssamtal

  Förstärkt rätt till studie- och yrkesvägledning

  I skollagen (2010:800) regleras elevers rätt till studie- och yrkesvägledning. Elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. (2 kap. 29 § skollagen).

  Gå till Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

  Individuella studieplanen som underlag för lärarens planering

  Vuxna elever har olika erfarenheter och mål med studierna. Därför är det viktigt att lärare har tillgång till den individuella studieplanen för att anpassa undervisningen efter elevens behov, intressen och förutsättningar. För att arbetsbelastningen under studietiden ska bli rimlig kan det finnas behov av samplanering av elevens studieupplägg och studietakt. Om flera lärare och utbildningsanordnare är involverade är det viktigt att det finns rutiner som gör att eleven får inflytande över undervisning, studieform och studieomfattning.

  Nyanlända med etableringsplan

  Vissa nyanlända har haft kontakt med en handläggare som har hjälpt eleven att upprätta en etableringsplan. Då kan den individuella studieplanen och etableringsplanen stödja elevens utbildning och etablering.

  Elevens inflytande över sina studier

  Eleven ska kunna ha reellt inflytande över sina studier. Därför är det viktigt att få en inblick i flexibiliteten som präglar den kommunala vuxenutbildningen genom att klargöra utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleven har.

  Källa: läroplan för vuxenutbildningen avsnitt 1.

  Känslig information bör inte finnas med

  Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal och är inte tänkt att innehålla information om elevens personliga eller ekonomiska förhållanden. Eleven, i förekommande fall elevens vårdnadshavare, och all pedagogisk personal behöver ha tillgång till studieplanen. Innan skolan lämnar ut en studieplan som innehåller känslig information kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas.

  Individuella studieplanen kan vara en allmän handling

  Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal och är inte tänkt att innehålla information om elevens personliga eller ekonomiska förhållanden. Eleven, i förekommande fall elevens vårdnadshavare, och all pedagogisk personal behöver ha tillgång till studieplanen.

  Gallra och bevara

  Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor har gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden:

  Gallringsråd, på webbplatsen för Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor Länk till annan webbplats.

  Reglering av den individuella studieplanen

  Bestämmelser om den individuella studieplanen finns i skollagen (2010:800), i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt i förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen.

  20 kap. 8 § skollagen

  2 kap. 16 § förordning om vuxenutbildning

  Skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

  Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

  Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

  Senast uppdaterad 16 maj 2022