Ansökan om riksrekryterande utbildning kommer att öppnas senare, sannolikt i december. Det beror på att vi inväntar beslut från regeringen om vissa ändringar inom några program. Denna information uppdateras löpande.

Anordna riksrekryterande gymnasieutbildningar

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Skicka in ansökan senast den 31 januari kalenderåret innan önskad start.

Riksrekryterande utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elever från hela landet kan söka på samma villkor till en riksrekryterande utbildning.

En gymnasieskola kan bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen. Nationellt intresse innebär att utbildningen kan anses vara en nationellt angelägen utbildning som ger sådana kunskaper och färdigheter som efterfrågas nationellt, men som inte erbjuds i tillräcklig omfattning och som leder mot kvantitativt små och samhälleligt angelägna yrken.

En gymnasiesärskola kan bli riksrekryterande om utbildningen är möjlig att inrätta på endast en eller några orter i landet eller enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte kan tillgodoses.

Observera att det inte alltid är nödvändigt att bli riksrekryterande för att få ta emot elever från andra kommuner. Om ett nationellt program eller en inriktning inte finns i hemkommunen har en elev rätt att söka som förstahandssökande till utbildningen i en annan kommun. Eleven har då rätt till inackorderingsbidrag och huvudmannen får ersättning från hemkommunen på samma sätt som för en riksrekryterande utbildning.

En elev som vill söka en riksrekryterande utbildning ska söka via sin egen kommun.

Läs mer om riksrekryterande gymnasieutbildningar på på Utbildningsinfo.selänk till annan webbplats

Krav på utbildningen

För att få bedriva en riksrekryterande utbildning ska den uppfylla kraven för sådan utbildning i 5 kap. 12 § eller 12a § och 19 § gymnasieförordningen.

Gymnasieförordning (2010:2039) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Huvudmannen ansöker

Ansökningsformuläret är tillgängligt från oktober till den 31 januari (om det datumet är en lördag eller helgdag är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Använd webbläsaren Firefox eller Internet Explorer och ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären.

Offentlig huvudman ansöker i Skolverkets webbformulär länk till annan webbplats

Enskild huvudman får information och ansöker på Skolinspektionens webbplats länk till annan webbplats

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket före den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända utbildningar

Beviljade utbildningar 2019

I gymnasieskolan har 18 utbildningar blivit godkända som riksrekryterande utbildning med start hösten 2020. Totalt inkom 27 ansökningar 2019. I gymnasiesärskolan inkom fyra ansökningar under 2019. Ingen ansökan beviljades.

2019Excel (excel, 78 kB)

2018Excel (excel, 84 kB)

2017Excel (excel, 78 kB)

2016Excel (excel, 80 kB)

2015Excel (excel, 80 kB)

2014Excel (excel, 100 kB)

2013Excel (excel, 42 kB)

Senast uppdaterad 13 november 2019