Anordna riksrekryterande gymnasieutbildningar

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Skicka in ansökan senast 31 januari 2022 för start hösten 2023.

Riksrekryterande utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elever från hela landet kan söka på samma villkor till en riksrekryterande utbildning.

En gymnasieskola kan bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen. Nationellt intresse innebär att utbildningen kan anses vara en nationellt angelägen utbildning som ger sådana kunskaper och färdigheter som efterfrågas nationellt, men som inte erbjuds i tillräcklig omfattning och som leder mot kvantitativt små och samhälleligt angelägna yrken.

En gymnasiesärskola kan bli riksrekryterande om utbildningen är möjlig att inrätta på endast en eller några orter i landet eller enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte kan tillgodoses.

Observera att det inte alltid är nödvändigt att bli riksrekryterande för att få ta emot elever från andra kommuner. Om ett nationellt program eller en inriktning inte finns i hemkommunen har en elev rätt att söka som förstahandssökande till utbildningen i en annan kommun. Eleven har då rätt till inackorderingsbidrag och huvudmannen får ersättning från hemkommunen på samma sätt som för en riksrekryterande utbildning.

En elev som vill söka en riksrekryterande utbildning ska söka via sin egen kommun.

Läs mer om riksrekryterande gymnasieutbildningar på Utbildningsguiden.se Länk till annan webbplats.

Krav på utbildningen

För att få bedriva en riksrekryterande utbildning ska den uppfylla kraven för sådan utbildning i 5 kap. 12 § eller 12a § och 19 § gymnasieförordningen.

Gymnasieförordning (2010:2039) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Huvudmannen ansöker

 Ansökningsformuläret är tillgängligt från oktober den 31 januari (om det datumet är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag).Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären.

Offentlig huvudman ansöker i Skolverkets webbformulär Länk till annan webbplats.

Enskild huvudman får information och ansöker på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket senast 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända utbildningar inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2021

Inom gymnasieskolan har 3 utbildningar blivit godkända som riksrekryterande utbildning med start hösten 2022. Totalt inkom 3 ansökningar 2021.

2021 Pdf, 19 kB. (Pdf, 19 kB)

2020 Pdf, 27 kB. (Pdf, 27 kB)

2019 Pdf, 28 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 28 kB)

2018 Pdf, 42 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 42 kB)

2017 Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 23 kB)

2016 Pdf, 27 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 27 kB)

2015 Pdf, 27 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 27 kB)

2014 Pdf, 44 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 44 kB)

Godkända utbildningar inom gymnasiesärskolan

Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under 2021.

Senast uppdaterad 14 januari 2022