Jämställdhet i skolan

Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.

Fyra eleer sitter vid sina bord. En lärare pratar med en av dem.
Konkreta tips

Inledande reflektion – hur ser det ut på din skola?

Här är några exempel på frågor som du och dina kollegor kan besvara för att få en bild av hur ert arbete med jämställdhet ser ut. Ställ gärna följdfrågor: Varför är det så? Hur vet vi det? Behöver vi ta reda på mer?

 • Arbetar ni med att motverka skillnader mellan elever ur ett könsperspektiv vad gäller stress, ohälsa, resultat, förväntningar, bemötande, delaktighet och inflytande i skolan?
 • Arbetar ni med att synliggöra, medvetandegöra och motverka begränsande könsnormer så att eleverna kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av dessa?
 • Finns det en mångfald av människor representerade i de läromedel som ni använder och finns det en medvetenhet om vilka normer som förmedlas genom dessa representationer?
 • Finns det utrymme för personal och elever att föra reflekterande samtal i frågor som rör jämställdhet?
 • Bedrivs sex- och samlevnadsundervisningen enligt läroplanen?
 • Finns det ett systematiskt arbete för att förebygga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling? Och finns det ett systematiskt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter?
 • Har all personal kunskap om vad som är kränkande behandling och diskriminering, till exempel trakasserier och sexuella trakasserier? Känner alla till och kan agera utifrån skolans rutiner och riktlinjer och har kunskap om vad som kan vara hinder för lika rättigheter och möjligheter ur ett könsperspektiv?

När ni har skaffat er en första bild av hur arbetet med jämställdhet ser ut behöver ni granska den egna undervisningen och skolan som helhet mer noggrant bland annat ur ett normmedvetet perspektiv. Ni behöver arbeta med frågan på ett systematiskt sätt. Det blir då möjligt att identifiera insatser som kan åtgärda problemen och bidra till fortsatt utveckling av verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolans jämställdhetsuppdrag i skollagen och läroplanerna

I läroplanerna finns krav om att skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund och att skolan ska gynna människors lika värde och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor. 

Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Skolans mål är att alla som arbetar i skolan bidrar till att skolan präglas av jämställdhet och att eleverna tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering.

Eftersom utbildningens organisation påverkar elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt ska skolan enligt skrivningar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans. Eleverna ska även få möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Att arbeta för jämställdhet

Undervisningen

I flera av skolans kurs- och ämnesplaner beskrivs hur jämställdhet ska ingå i undervisningen, både direkt och indirekt. Det kan till exempel handla om sexualitet och reproduktion eller frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar i biologin. I historia kan det vara kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män eller om kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. I religion kan det handla om att eleverna ska utveckla kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, identitet, sexualitet och relationer. I bildundervisningen kan det vara bildanalysen som ska beröra gestaltandet av identitet, sexualitet och makt.

Ett aktivt jämställdhetsarbete kan alltså bland annat handla om ett systematiskt arbete med det ämnesövergripande området sex och samlevnad.

Förutom att du som är lärare ska undervisa om jämställdhet ska undervisningen också planeras och genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär bland annat att alla elever, oavsett könstillhörighet, ska ha lika möjlighet till och villkor för delaktighet under lektionerna och inflytande på undervisningen. Det kan handla om att du inom undervisningen synliggör och diskuterar könstereotypa val eller reflekterar över normer som begränsar människors valmöjligheter. Det kan exempelvis röra taltid i klassrummet eller fördelning av arbetsuppgifter. Det kan också handla om möjligheten att kunna påverka undervisningen utifrån vad som är viktigt för eleverna och på så sätt höja motivationen på ett likvärdigt sätt.

Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och andra kränkningar

Genom det främjande och förebyggande arbetet kan du som arbetar i skolan bidra till barns- och elevers kunskap om sina rättigheter och att de lär sig att sätta ord på känslor och upplevelser. I frågan om jämställdhet kan det exempelvis handla om att stärka elevernas förmåga att värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever. Att ha lika rättigheter och möjligheter innebär också att inte behöva bli utsatt för olika former av kränkningar så som sexuella trakasserier eller annat våld. Arbetet mot detta kan vara nära knutet till normer kring kön där du till exempel kan belysa och problematisera maskulinitetsnormer både inom undervisningen och i utbildningen som helhet.

Både personal och elever behöver ha kännedom om skolans rutiner och veta vad som gäller när det uppstår händelser som skulle kunna utgöra trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling. Eleverna ska också kunna känna sig trygga med att skolan agerar på det de berättar om. Det krävs att alla har god kunskap om vad som utgör olika slags kräkningar och att rutiner och riktlinjer finns på plats och används om kränkningar förekommer.

Koll på arbetet mot sexuella trakasserier

Normer och normkritik som verktyg och förhållningssätt

I arbetet med jämställdhet är ett normmedvetet förhållningssätt ett användbart verktyg. Normer är oskrivna regler som finns omkring oss och som behövs för att ett samhälle ska kunna fungera. Det finns också normer som kan begränsa människors handlingsutrymme på ett negativt sätt. Begränsande normer kan synliggöras, ifrågasättas och motverkas då vi medvetet arbetar med skolans värdegrund. Idag finns många och tydliga normer kopplade till kön. Det kan till exempel handla om yrkesval, musiksmak, kläder, intressen och förväntningar. För att barn och elever ska ges möjlighet att utveckla förmågor och intressen oberoende av kön är det en förutsättning att vi ifrågasätter könsnormerna. Att arbeta normmedvetet kan också vara ett sätt för dig som arbetar i skolan att bli medveten om dina egna normer, vilket är viktigt eftersom dessa påverkar ditt bemötande av eleverna.

Utmaningar i arbetet med jämställdhet

Även om din skola har ett kunskapsbaserat och väl utarbetat arbetssätt att främja jämställdhet finns situationer som ställer krav på er förmåga att göra olika avväganden. Här är några exempel:

 • Det kan finnas elever som av olika skäl inte vill mötas och arbeta tillsammans.
 • Det kan finnas omständigheter som gör att personalen vid enstaka tillfällen inte tycker att eleverna ska arbeta tillsammans.
 • Det kan handla om att minska skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar eller om att minska upplevelsen av stress hos framförallt flickor, utan att sänka resultatet för flickor eller höja upplevelsen av stress hos pojkar.
 • En utmaning kan vara att som skola agera på trakasserier och sexuella trakasserier på ett konsekvent och likvärdigt sätt.
 • En mer övergripande utmaning kan vara att skolans värdegrund ifrågasätts av elever eller vårdnadshavare. Det kan handla om ifrågasättande av skolans uppdrag att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet.

För att hantera samtal som riskerar att skapa negativa spänningar i klassrummet kan ni behöva tid för kollegiala reflektioner och få verktyg så dessa samtal blir demokratiska och för att minska risken för kränkningar.

Kontroversiella frågor

Ansvar

Lärarens ansvar

Du som är lärare i de obligatoriska skolformerna ska planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Du har också i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt och bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur dessa kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Till din hjälp har vi tagit fram stödmaterial som kan underlätta ditt arbete i skolan, se nedan.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 21 juni 2022