Direktkanal för information om digitaliseringen av nationella prov

Vill du som huvudman hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av de nationella proven? Vi har skapat en kontaktväg till alla huvudmän för att löpande informera om digitala nationella prov. Fyll i formuläret nedan för att få information och nyheter via mejl.

Digitaliseringen av nationella prov är ett utvecklingsarbete och en förändring som berör hela Skolsverige. Under de kommande åren fram till att de nationella proven ska genomföras digitalt informerar vi kontinuerligt om arbetet. Vi kommer även att erbjuda kompetensutveckling om de tekniska och organisatoriska förutsättningar som skolorna behöver förbereda sig på.

För att säkerställa att våra informations- och kompetensutvecklingsinsatser når fram i rätt tid och till rätt mottagare, upprättar vi nu en kontaktväg för information om digitala nationella prov.

Att vara kontaktperson

Vi vill att alla huvudmän utser minst en kontaktperson, i form av att huvudmannen upprättar en funktionsbrevlåda för inkommande information om digitala nationella prov. Att vara kontaktperson innebär att ta emot information från Skolverket om digitala nationella prov och sprida den vidare inom den egna organisationen. Genom kontinuerlig information kan det på huvudmannanivå organiseras för att verksamheten är redo när proven ska genomföras digitalt.

Den eller de som är kontaktpersoner ska kunna:

  • ta emot Skolverkets information
  • sprida informationen vidare inom den egna organisationen.

Frågor om digitala nationella prov

För frågor om Skolverkets information gällande digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Hur vi hanterar personuppgifter

Skolverket behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna kommer att omfattas av offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Statens Skolverk, org.nr 202100-4185.

Mer om hur vi hanterar personuppgifter

Information enligt artikel 13 – personuppgift i administrativt register, kontaktväg för digitala nationella prov

Skolverket erbjuder alla huvudmän att med en eller flera representanter ingå i ett administrativt register, en kontaktväg, och detta register kommer att nyttjas av Skolverket som kanal för information.

Vem är ansvarig och vem kan ta del av personuppgifterna?

Skolverket (org. nr. är 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Skolverket, 106 20 Stockholm

Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Uppgifterna samlas in för Skolverkets räkning och behandlas av enheten för allmändidaktik vid Skolverket.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med administrativt register, kontaktväg för digitala nationella prov, är att Skolverket ska få en kontaktväg till samtliga huvudmän för att kunna informera om arbetet med digitala nationella prov.

Det innebär att:

  • dina uppgifter används för att Skolverket ska ha en kontaktväg till din huvudman
  • dina uppgifter sparas för att ha en kontaktväg till din huvudman

Hur länge sparas uppgifterna?

Skolverket får enligt Dataskyddsförordningen inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen av uppgifterna. Samtliga uppgifter som du lämnat behandlas så länge du utgör en kontaktperson för din huvudmans räkning.

Grunden för Skolverket att behandla dina personuppgifter

Regeringen har genom beslut den 21 september 2017 (U2017/03739/GV) gett i uppdrag åt Statens skolverk att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov i grundskolan och på gymnasial nivå i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop. 2017/18:14). I det uppdraget ingår också att informera om och kommunicera med huvudmännen om arbetet kring att digitalisera de nationella proven. När Skolverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra det uppdraget innebär det att behandlingen har rättslig grund enligt dataskyddsförordningen och den svenska dataskyddslagen, eftersom det är en uppgift av allmänt intresse.

Överföring av uppgifter till tredje land

Skolverket överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell organisation.

Dina rättigheter

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter.

Läs mer eller utnyttja dessa rättigheter

Mejla Skolverkets dataskyddsombud

Klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att vända dig till Datainspektionen för att klaga på det.

Information enligt artikel 13 – personuppgift i administrativt register, kontaktväg för digitala nationella prov

Skolverket erbjuder alla huvudmän att med en eller flera representanter ingå i ett administrativt register, en kontaktväg, och detta register kommer att nyttjas av Skolverket som kanal för information.

Vem är ansvarig och vem kan ta del av personuppgifterna?

Skolverket (org. nr. är 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Skolverket, 106 20 Stockholm

Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Uppgifterna samlas in för Skolverkets räkning och behandlas av enheten för allmändidaktik vid Skolverket.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med administrativt register, kontaktväg för digitala nationella prov, är att Skolverket ska få en kontaktväg till samtliga huvudmän för att kunna informera om arbetet med digitala nationella prov.

Det innebär att:

  • dina uppgifter används för att Skolverket ska ha en kontaktväg till din huvudman
  • dina uppgifter sparas för att ha en kontaktväg till din huvudman

Hur länge sparas uppgifterna?

Skolverket får enligt Dataskyddsförordningen inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen av uppgifterna. Samtliga uppgifter som du lämnat behandlas så länge du utgör en kontaktperson för din huvudmans räkning.

Grunden för Skolverket att behandla dina personuppgifter

Regeringen har genom beslut den 21 september 2017 (U2017/03739/GV) gett i uppdrag åt Statens skolverk att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov i grundskolan och på gymnasial nivå i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop. 2017/18:14). I det uppdraget ingår också att informera om och kommunicera med huvudmännen om arbetet kring att digitalisera de nationella proven. När Skolverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra det uppdraget innebär det att behandlingen har rättslig grund enligt dataskyddsförordningen och den svenska dataskyddslagen, eftersom det är en uppgift av allmänt intresse.

Överföring av uppgifter till tredje land

Skolverket överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell organisation.

Dina rättigheter

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter.

Läs mer eller utnyttja dessa rättigheter

Mejla Skolverkets dataskyddsombud

Klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att vända dig till Datainspektionen för att klaga på det.

Fyll i formuläret

Senast uppdaterad 30 september 2021

Innehåll på denna sida