Grundförfattning SKOLFS 2009:43

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2010/2011

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 5 § gymnasieförordningen (1992:394), 2 kap. 8 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2009-10-26
Ikraftträdandedatum: 2010-01-01
Tryckdatum: 2009-12-01
Nyckelord Gymnasieskola, Prov
Ladda ned: SKOLFS 2009:43 GrundförfattningPDF