Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2016:4

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2016-01-27
Ikraftträdandedatum: 2016-02-17
Tryckdatum: 2016-02-03
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2016:4 GrundförfattningPDF