Grundförfattning SKOLFS 2018:212

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:4) om tillämpningen av betygskriterier i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:212 GrundförfattningPDF