Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2018:5

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2018

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2018-01-29
Ikraftträdandedatum: 2018-02-15
Tryckdatum: 2018-02-09
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2018:5 GrundförfattningPDF