Grundförfattning SKOLFS 2020:87

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:68) om ämnesplan för ämnet spårfordonsteknik i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-08-01
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2020:87 GrundförfattningPDF