Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Läroplanerna i fokus är en serie med föreläsningar som handlar om aktuella teman i de ändrade läroplanerna på grundskolenivå och om de nya bestämmelserna för betygssättning som gäller i alla skolformer. Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är lärare på grundskolenivå eller gymnasial nivå, men kan även vara intressanta för rektorer, skolchefer och annan skolpersonal.

Konkreta tips

Vem vänder sig föreläsningarna till?

Föreläsningarna som handlar om grundskolenivå vänder sig till dig som är lärare i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan eller specialskolan. Föreläsningarna handlar om de aktuella teman i läroplanerna som gäller från 1 juli 2022 (Lgr22, Lgra22, Lgrsam22, Lgrspec22).

Föreläsningarna som handlar om gymnasial nivå vänder sig till dig som är lärare i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå eller komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Föreläsningarna handlar dels om sammantagen bedömning som gäller från 1 juli 2022, dels om Gy25 som kommer att gälla från 1 juli 2025. Fler avsnitt om Gy25 kommer längre fram.

Om Läroplanerna i fokus

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus ska ge fördjupad kunskap om några viktiga teman kopplade till de ändrade läroplanerna och kursplanerna som gäller från hösten 2022. Föreläsningarna vänder sig till dig som är lärare men kan också vara intressanta för dig som är rektor eller skolchef eller som arbetar i fritidshemmet, elevhälsan eller skolbiblioteket. Filmen Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme vänder sig särskilt till dig som är lärare i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller komvux på gymnasial nivå. Till varje film finns frågor som du och dina kollegor kan använda i era kollegiala diskussioner.

När styrdokument förändras – grundskolenivå

I den här föreläsningen berättar Anette Jahnke från Göteborgs universitet om hur läroplaner och kursplaner fungerar och har fungerat i svensk skola. Hon berättar också om vad som kan vara bra att tänka på och vad som kan vara bra att se upp med när ni ska börja arbeta med nya styrdokument.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Film: När styrdokument förändras (tid 45:40 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Annette Jahnke tar upp att lärare i första hand behöver söka svaren i kursplaner och kommentarmaterial och inte förlita sig på andra aktörers tolkningar och ”omkringtexter”. Vad tänker ni om det?
 3. Annette Jahnke pratar om att läroplanerna och kursplanerna främst är skrivna för lärare och inte för elever och vårdnadshavare. Vad betyder det för ert arbete?
 4. Hur uppfattar ni intentionerna med de nya läro- och kursplanerna? Vilka nya möjligheter öppnas i er undervisning?

Nya möjligheter för undervisning, bedömning och betygssättning – grundskolenivå

I den här föreläsningen berättar Anna Karlefjärd från Karlstads universitet om hur undervisning, bedömning och betygssättning kan utvecklas i och med de ändrade kursplanerna och de nya bestämmelserna om  betygssättning. Du får veta mer både om bakgrunden till ändringarna och om de nya möjligheter som öppnas i undervisningen.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Film: Nya möjligheter för undervisning, bedömning och betygssättning (tid 42:57 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Hur upplever ni ert professionella friutrymme?
 3. Känner ni igen den problembild som Anna Karlefjärd tar upp som bakgrund till ändringarna?
 4. Hur kan ni bidra till bättre balans mellan bedömning och undervisning?
 5. Anna Karlefjärd tar upp att olika saker väger olika tungt i ämnena. Vad väger extra tungt i era ämnen och varför?
 6. Vilka öppningar ser ni för en mer allsidig bedömning i era ämnen?
 7. Vilka farhågor och förhoppningar har ni inför att ni ska börja använda kursplanerna och tillämpa de nya bestämmelserna om betygssättning?

Samordning för delaktighet – grundskolenivå

Kursplanerna och kommentarmaterialen i de olika skolformerna är nu samordnade med varandra. Vi har tagit bort skillnader som inte är motiverade, samtidigt som vi har lyft fram det som är specifikt för varje skolform. Samordningen ska göra det lättare för dig som använder flera olika kursplaner i klassrummet och öka alla elevers delaktighet.

Men vad innebär delaktighet? Vad behöver man tänka på i undervisningen och på skolan för att eleverna ska bli delaktiga både i undervisningen och socialt? I den här föreläsningen berättar Kristina Szönyi från Stockholms universitet och specialpedagogen Tove Söderqvist Dunkers om hur ni som lärare kan arbeta för att skapa goda förutsättningar för elevernas delaktighet.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Film: Samordning för delaktighet (tid 32:09 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. På vilka sätt kan ni dra nytta av de samordnade kursplanerna när ni planerar och genomför er undervisning?
 3. På vilka sätt kan ni gemensamt på skolan arbeta för att alla elever ska bli delaktiga i undervisningskulturen, kamratkulturen och omsorgskulturen?
 4. Hur arbetar ni med de sex aspekterna av delaktighet i dag?
 5. Hur skulle ni kunna utveckla arbetet med delaktighet utifrån de sex aspekterna?

Läs gärna vidare och använd er av underlagen som finns i Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial Delaktighet − ett arbetssätt i skolan.

Delaktighet − ett arbetssätt i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats)

Att undervisa för bildning – grundskolenivå

När kursplanerna ändrades var avsikten att både stärka faktakunskaper och bildning. I den här föreläsningen ger Maria Andrée från Stockholms universitet ett didaktiskt perspektiv på hur man kan läsa kursplanerna och utforma undervisningen på ett sätt som främjar bildning.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Film: Att undervisa för bildning (tid 27:33 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. På vilka sätt är det viktigt att ”veta tillsammans” och att eleverna får tillträde till ett gemensamt kulturarv?
 3. Hur kan ni bidra till att det breda bildningsuppdraget inte hamnar i skymundan av sådant som lättare går att mäta och dokumentera?
 4. På vilka sätt kan bildningsaspekter i det centrala innehållet användas för att göra era ämnen relevanta och betydelsefulla för eleverna?
 5. Hur kan ni planera för en undervisning som både tar avstamp i elevernas egna erfarenheter och vidgar deras förståelsehorisont?
 6. På vilka sätt kan er undervisning bidra till att ”eleverna öppnar sig för världen och att världen öppnar sig för eleverna”?

Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme – gymnasial nivå

I den här föreläsningen berättar betygsexperten Pernilla Lundgren om vad de nya bestämmelserna om sammantagen bedömning, som gäller från 1 juli 2022, innebär i praktik och teori. Pernilla Lundgren, som har medverkat i Betygsutredningen, lyfter även lärares professionella friutrymme att tolka ämnesplanerna.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller komvux på gymnasial nivå.

Film: Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme (tid 37:40 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Känner ni igen den problembild som Pernilla Lundgren tar upp som bakgrund till att sammantagen bedömning nu införs?
 3. Hur kan ni undvika att hamna i en skenbar tydlighet när ni pratar om betyg och betygssättning med elever?
 4. Olika saker väger olika tungt i ämnena och det behöver viktas vid betygssättningen. Vad väger extra tungt i era ämnen och varför? Hur kan ni kommunicera detta till eleverna?
 5. Hur kan ni bidra till bättre balans mellan bedömning och undervisning?
 6. Vilka farhågor och förhoppningar har ni inför att ni ska börja tillämpa sammantagen bedömning?

När styrdokument förändras – gymnasial nivå

I den här föreläsningen berättar Anette Jahnke från Göteborgs universitet om hur läroplaner och ämnesplaner fungerar och har fungerat i svensk skola. Hon berättar också om vad som kan vara bra att tänka på och vad som kan vara bra att se upp med när ni ska börja arbeta med nya styrdokument.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller komvux på gymnasial nivå.

Film: Se bakåt, se framåt, se upp – när styrdokument förändras (tid 30:14 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Annette Jahnke har en metafor om tröjor som belyser att lärare i första hand behöver söka svaren i styrdokumenten och inte förlita sig på andra typer av texter och system som försöker förklara styrdokumenten. Vad tänker ni om det?
 3. Annette Jahnke pratar om att styrdokumenten främst är skrivna för lärare och inte för elever och vårdnadshavare. Vad betyder det för ert arbete?
 4. Hur ser ni på Biestas påstående om att kärnan av lärares professionalitet är att upprätthålla en pedagogiskt meningsfull balans mellan kvalifikation, socialisering och subjektifiering?
 5. I föreläsningen diskuteras lärares professionella omdöme, tysta kunskap och praktiska klokhet. Hur skulle ni beskriva det?
 6. Hur uppfattar ni intentionerna med ändringar i styrdokumenten på gymnasial nivå, sammantagen bedömning och kommande ämnesbetyg? Vilka nya möjligheter ser ni kan öppnas i er undervisning? Vad tror ni att ni kan behöva ”se upp” med?
Senast uppdaterad 06 december 2023