Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Läroplanerna i fokus är en serie med föreläsningar som handlar om aktuella teman i de ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer. De vänder sig främst till dig som är lärare, men kan även vara intressanta för rektorer, skolchefer och annan skolpersonal.

Om Läroplanerna i fokus

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus ska ge fördjupad kunskap om några viktiga teman kopplade till de ändrade läroplanerna och kursplanerna som börjar att gälla hösten 2022. Föreläsningarna vänder sig till dig som är lärare men kan också vara intressanta för dig som är rektor eller skolchef eller som arbetar i fritidshemmet, elevhälsan eller skolbiblioteket. Filmen Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme vänder sig till dig som är lärare i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller komvux på gymnasial nivå. Till varje film finns frågor som du och dina kollegor kan använda i era kollegiala diskussioner.

Fler föreläsningar under våren 2022

Föreläsningarna släpps regelbundet under våren 2022. Du kan läsa mer om föreläsningarna och när de publiceras här nedanför.

Konkreta tips

När styrdokument förändras

I den här föreläsningen berättar Anette Jahnke från Göteborgs universitet om hur läroplaner och kursplaner fungerar och har fungerat i svensk skola. Hon berättar också om vad som kan vara bra att tänka på och vad som kan vara bra att se upp med när ni ska börja arbeta med nya styrdokument.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Film: När styrdokument förändras (tid 45:40 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Annette Jahnke tar upp att lärare i första hand behöver söka svaren i kursplaner och kommentarmaterial och inte förlita sig på andra aktörers tolkningar och ”omkringtexter”. Vad tänker ni om det?
 3. Annette Jahnke pratar om att läroplanerna och kursplanerna främst är skrivna för lärare och inte för elever och vårdnadshavare. Vad betyder det för ert arbete?
 4. Hur uppfattar ni intentionerna med de nya läro- och kursplanerna? Vilka nya möjligheter öppnas i er undervisning?

Sexualitet, samtycke och relationer

Den här föreläsningen handlar om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer som är förstärkt och förtydligat i läroplanernas inledande delar. Karin Gunnarsson och Sara Planting-Bergloo från Stockholms universitet berättar vad som är bra att tänka på när man gemensamt ska planera för arbetet på skolan.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Film: Sexualitet, samtycke och relationer (tid 26:27 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Hur kan ni formulera en skolgemensam plan på er skola? Hur kan ni inventera vad ni redan gör bra och vad ni behöver utveckla?
 3. Vad passar när? Hur kan ni anpassa kunskapsområdet till era elevers ålder, kunskap och mognad?
 4. Hur kan ni arbeta med att utveckla ett normmedvetet förhållningssätt både i bemötande och i undervisningen?
 5. Hur kan era ämnen bli en del i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer? Vilka samarbeten kan vara möjliga?
 6. Hur kan ni göra eleverna delaktiga i planering, undervisning och utvärdering?
 7. Vilka eller vad inkluderas eller riskerar att exkluderas i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer?
 8. Hur kan ni balansera mellan risk- och friskperspektiv?

Nya möjligheter för undervisning, bedömning och betygssättning

I den här föreläsningen berättar Anna Karlefjärd från Karlstads universitet om hur undervisning, bedömning och betygsättning kan utvecklas i och med de ändrade kursplanerna och de nya bestämmelserna om  betygssättning. Du får veta mer både om bakgrunden till ändringarna och om de nya möjligheter som öppnas i undervisningen.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Film: Nya möjligheter för undervisning, bedömning och betygssättning (tid 42:57 min.)

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Hur upplever ni ert professionella friutrymme?
 3. Känner ni igen den problembild som Anna Karlefjärd tar upp som bakgrund till ändringarna?
 4. Hur kan ni bidra till bättre balans mellan bedömning och undervisning?
 5. Anna Karlefjärd tar upp att olika saker väger olika tungt i ämnena. Vad väger extra tungt i era ämnen och varför?
 6. Vilka öppningar ser ni för en mer allsidig bedömning i era ämnen?
 7. Vilka farhågor och förhoppningar har ni inför att ni ska börja använda kursplanerna och tillämpa de nya bestämmelserna om betygssättning?

Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme

I den här föreläsningen berättar betygsexperten Pernilla Lundgren om vad de nya bestämmelserna om sammantagen bedömning, som gäller från 1 juli 2022, innebär i praktik och teori. Pernilla Lundgren, som har medverkat i Betygsutredningen, lyfter även lärares professionella friutrymme att tolka ämnesplanerna.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller komvux på gymnasial nivå.

Föreläsningen och diskussionsfrågorna publiceras i maj 2022. En textad version kommer två veckor senare.

Samordning för delaktighet

Kursplanerna och kommentarmaterialen i de olika skolformerna är nu samordnade med varandra. Vi har tagit bort skillnader som inte är motiverade, samtidigt som vi har lyft fram det som är specifikt för varje skolform. Samordningen ska göra det lättare för dig som använder flera olika kursplaner i klassrummet och öka alla elevers delaktighet.

Men vad innebär delaktighet? Vad behöver man tänka på i undervisningen och på skolan för att eleverna ska bli delaktiga både i undervisningen och socialt? I den här föreläsningen berättar Kristina Szönyi från Stockholms universitet och specialpedagogen Tove Söderqvist Dunkers om hur ni som lärare kan arbeta för att skapa goda förutsättningar för elevernas delaktighet.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer. En textad version kommer senast den 9 juni.

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. På vilka sätt kan ni dra nytta av de samordnade kursplanerna när ni planerar och genomför er undervisning?
 3. På vilka sätt kan ni gemensamt på skolan arbeta för att alla elever ska bli delaktiga i undervisningskulturen, kamratkulturen och omsorgskulturen?
 4. Hur arbetar ni med de sex aspekterna av delaktighet i dag?
 5. Hur skulle ni kunna utveckla arbetet med delaktighet utifrån de sex aspekterna?

Läs gärna vidare och använd er av underlagen som finns i Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial Delaktighet − ett arbetssätt i skolan.

Delaktighet − ett arbetssätt i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats)

Bildning

När kursplanerna ändrades var avsikten att både stärka faktakunskaper och bildning. I den här föreläsningen ger Maria Andrée från Stockholms universitet ett didaktiskt perspektiv på hur man kan läsa kursplanerna och utforma undervisningen på ett sätt som främjar bildning.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och motsvarande skolformer.

Föreläsningen och diskussionsfrågorna publiceras i maj 2022. En textad version kommer två veckor senare.

Forskning och fördjupning

Läs mer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna

Du kan läsa mer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna på skolverket.se.

Aktuella förändringar på grundskolenivå

Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

Aktuella förändringar på gymnasial nivå

Senast uppdaterad 20 maj 2022