Handels- och administrationsprogrammet har blivit Försäljnings- och serviceprogrammet. Förändringarna gäller sedan den 1 juli 2022.  

Från hösten 2023 ska gymnasieskolans yrkesprogram ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Gäller för elever som påbörjade sin utbildning från och med 1 juli 2023.

GÄLLANDE PROGRAM
Gäller från 1 July 2023

Bygg- och anläggningsprogrammet

Examensmål

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket ger en god grund för samverkan på arbetsplatsen och med kunder.

Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verk-tyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. Den ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. De ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.

Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån kundens beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Eleverna ska kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö, kvalitet och ekonomi, både när det gäller produktions- och livscykelkostnader. Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att lösa problem i det dagliga arbetet och att ta till vara erfarenheter av tidigare byggprojekt.

Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets- och samhällslivet. I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflektera över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

Bygg- och anläggningsprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
KursPoäng
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Kurser inom inriktningarna

Anläggningsfordon - 900p Studievägskod: BAANL

Anläggningsförare
Anläggningsförare
KursPoäng
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggningsförare – process 100

Husbyggnad - 700p Studievägskod: BAHUS

Husbyggnad
Husbyggnad
KursPoäng
Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200

Mark och anläggning - 500p Studievägskod: BAMAR

Anläggning
Anläggning
KursPoäng
Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

Måleri - 400p Studievägskod: BAMAL

Måleri
Måleri
KursPoäng
Måleriprocessen 200
Måleri 1 200

Plåtslageri - 400p Studievägskod: BAPLA

Plåtslageri
Plåtslageri
KursPoäng
Plåtslageriprocessen 200
Plåtslageri – grunder 100
Ventilation – plåtslageri
Ventilation – plåtslageri
KursPoäng
Ventilationsplåtslageri 1 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Anläggning
Anläggning
KursPoäng
Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200
Anläggning – gröna ytor 200
Anläggning – ledningsbyggnad 200
Anläggning – stensättning 100
Anläggning – vägbyggnad 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Arkitektur
Arkitektur
KursPoäng
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Beläggning
Beläggning
KursPoäng
Beläggning 200
Beläggningsmaskiner 100
Beläggningsarbeten 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Berghantering
Berghantering
KursPoäng
Bergarbeten 200
Bergborrning 200
Bergmaskiner 100
Bergsprängning 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Betong
Betong
KursPoäng
Betong 1 – lågform och platta på mark 100
Betong 2 – väggar och pelare 100
Betong 3 – bärlag 100
Betong 4 – golv 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Cad 2 50
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Design
Design
KursPoäng
Design 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Elementmontering
Elementmontering
KursPoäng
Elementmontering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Fysik
Fysik
KursPoäng
Fysik 1a 150
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursPoäng
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap och företagande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursPoäng
Servicekunskap 1 100
Personlig försäljning 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Golvläggning
Golvläggning
KursPoäng
Golvläggning 1 100
Golvläggning 2 – våtrum 100
Golvläggning 3 – trä och laminat 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Husbyggnad
Husbyggnad
KursPoäng
Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Husbyggnad – specialyrken
Husbyggnad – specialyrken
KursPoäng
Specialyrken 1 100
Specialyrken 2 200
Specialyrken 3 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursPoäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Järnvägsbyggnad
Järnvägsbyggnad
KursPoäng
Järnvägsbyggnad 1 100
Järnvägsbyggnad 2 200
Järnvägsbyggnad 3 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Lackeringsteknik
Lackeringsteknik
KursPoäng
Färg och dekorationslackering 100
Industriell lackering 200
Lackeringsteknik – applicering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 2a 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mobila arbetsmaskiner
Mobila arbetsmaskiner
KursPoäng
Grävmaskiner 200
Hjullastare 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg
KursPoäng
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Mur- och putsverk
Mur- och putsverk
KursPoäng
Mur- och putsverk 1 – grundmurar 100
Mur- och putsverk 2 – murverk 100
Mur- och putsverk 3 – puts 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Måleri
Måleri
KursPoäng
Måleriprocessen 200
Måleri 1 200
Måleri 2 200
Måleri 3 200
Måleri 4 200
Måleri 5 200
Måleri – dekorationstekniker 100
Måleri – äldre måleritekniker 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Plåtslageri
Plåtslageri
KursPoäng
Plåtslageriprocessen 200
Plåtslageri – grunder 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Plåtslageriteknik
Plåtslageriteknik
KursPoäng
Byggnadsplåtslageri 1 200
Byggnadsplåtslageri 2 200
Byggnadsplåtslageri 3 200
Byggnadsplåtslageri 4 200
Kulturplåtslageri 100
Lättbyggnadsteknik 200
Plåtslageri – svetstekniker 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
KursPoäng
Programmering 1 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Teknik
Teknik
KursPoäng
Teknik 1 150
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursPoäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Trä
Trä
KursPoäng
Bygga i trä 100
Timring 100
Trä 1 – stommar 100
Trä 2 – beklädnad 100
Trä 3 – montage 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tätskikt våtrum
Tätskikt våtrum
KursPoäng
Tätskikt våtrum 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ventilation – installation
Ventilation – installation
KursPoäng
Ventilationsisolering 100
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsservice 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ventilation – plåtslageri
Ventilation – plåtslageri
KursPoäng
Ventilationsplåtslageri 1 100
Ventilationsplåtslageri 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Ventilationsteknik
Ventilationsteknik
KursPoäng
Luftbehandling 100
Ventilationsteknik – injustering 100

Exempel på yrkesutgångar

Lärlingsutbildning

Bygg- och anläggningsprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.