Frågor och svar

Kan läraren bortse från de delar av betygskriterierna som handlar om att läsa eller skriva i ämnena svenska eller svenska som andraspråk?

Nej, inte i någon av de obligatoriska skolformerna. De delar av betygskriterierna som sammantaget handlar om bedömning av förmågan att läsa eller skriva är i sin helhet så omfattande att de inte kan räknas som enstaka delar av betygskriterierna i svenska eller svenska som andraspråk. Skolverket menar i kursplaner och betygskriterier att läsning innebär att eleven både kan avkoda och förstå text. Läraren får inte bortse från de delar av betygskriterier som sammantaget handlar om bedömning av detta.