Lämna in provresultat i specialskolan

Provresultaten samlas in för att kunna följa upp elevernas kunskaper, för forskning och för utveckling av proven.

I specialskolan gör eleverna de nationella proven i tillämpliga delar. Ingen insamling sker av resultat vare sig på individ- eller gruppnivå. Resultaten av proven samlas inte heller in av Statistiska centralbyrån (SCB).

Du som lärare lämnar däremot in resultat på uppgiftsnivå för ett urval av eleverna till det universitet eller den högskola som utvecklat provet. Du besvarar även en enkät om provet.

Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat på uppgiftsnivå för elever födda ett visst datum. Lärare som hållit i provgenomförandet ska också besvara en enkät. Informationen ger ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla proven.

Engelska – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Matematik – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Biologi, fysik och kemi – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Historia, religionskunskap och samhällskunskap – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Geografi – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Insamlingen styrs av

Insamlingen av ett urval av elevsvar är reglerad i Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från skolhuvudmän (SKOLFS 2011:142).

Senast uppdaterad 30 juni 2021