Insamling av provresultat

För att kunna följa upp elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i svensk skola, för forskning och för utveckling av de nationella proven, behöver provresultaten samlas in.

Skolverket gör två insamlingar i samband med att nationella prov genomförts på landets skolor.

Den ena insamlingen gäller rapportering av provresultat för samtliga elever i alla skolor. Insamlingen är en del av Sveriges officiella statistik och görs av Statisitiska centralbyrån (SCB). Uppgifterna lämnas in till SCB från huvudmännen eller direkt från skolenheterna.

Den andra insamlingen gäller ett urval av elevlösningar och resultat på uppgiftsnivå samt en enkät om provets genomförande. Insamlingen görs av de universitet och högskolor som utvecklar proven. Uppgifterna lämnas in till provinstitutionerna av ansvariga lärare.

För information och frågor om provinstitutionernas insamling kontakta respektive universitet/högskola som ansvarar för insamlingen. Statistiska centralbyrån kan endast informera om och svara på frågor gällande insamlingen av den officiella statistiken.

Mer om insamlingarna samt kontaktuppgifter vid frågor om insamlingarna

Resultaten 

Resultaten som samlas in redovisas bland annat i tabeller men även i vår databas SIRIS. Hur resultaten redovisas ser lite olika ut mellan skolformerna. 

Ämnesproven i grundskolan

Resultaten i grundskolan på nationell nivå presenteras i tabeller. I SIRIS presenteras resultaten på skolenhetsnivå, men även summerat på kommun- och nationell nivå. Vi publicerar även olika typer av rapporter om resultat på nationella prov.

Provresultat i grundskolan

Ämnesprovet i årskurs 3

I dokumentet nedan beskrivs Skolverkets modell för insamling av resultat från nationella ämnesprov i årskurs 3 och hur resultat kan sammanställas och följas upp. 

Resultatsammanställning - nationella prov i årskurs 3

Kursproven i gymnasieskolan

Resultat för kursprov i gymnasieskolan på nationell nivå ingår i Sveriges officiella statistik. Resultaten redovisas per kursprov och program totalt samt uppdelat på kön, utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsbakgrund. I SIRIS presenteras resultaten på skolenhetsnivå, men även summerat på kommun- och nationell nivå. Vi publicerar även olika typer av rapporter om resultat på nationella prov.

Provresultat i gymnasieskolan

Slutproven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Resultat för nationella slutprov i sfi ingår i Sveriges officiella statistik. Resultaten redovisas per kursprov totalt och uppdelat på kön. Vi publicerar även olika typer av rapporter om resultat på nationella slutprov i sfi. 

Provresultat i sfi

Senast granskad: 2016-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner