Utvecklingssamtal och IUP

I de obligatoriska skolformerna, förutom i förskoleklassen, ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Elever som inte får betyg ska få en individuell utvecklingsplan, IUP.

Två elever och en lärare i ett klassrum

Utvecklingssamtal

I de obligatoriska skolformerna ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Förskoleklassen ska bjuda in till samtal en gång per läsår.

Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och bedömnings- eller betygskritierier. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. I förskolan och förskoleklassen ska man ha utvecklingssamtal en gång om året. 

Individuell utvecklingsplan

För de elever som inte får betyg ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång om året. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen.

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan och vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Detta gäller i årskurs 1–5 i grundskolan, anpassade grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1–6 i specialskolan. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även tas fram för elever i årskurs 6–9 i anpassade grundskolan(och för elever i årskurs 7–10 i specialskolan) i de fall betyg inte sätts.

Senast uppdaterad 03 juli 2023

Innehåll på denna sida

    • IUP och omdömen i grundskolan

      I de årskurser som betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

    • IUP med omdömen i anpassade grundskolan

      I de fall du inte sätter betyg gör du istället skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Du gör en IUP en gång per år i anslutning till ett av utvecklingssamtalen.