Läroplanen och kursplanerna bestämmer vad du får lära dig i skolan

Vad är en läroplan och vad är en kursplan? Här kan du läsa om några av de dokument som styr undervisningen på grundskolenivå och som skolorna ska följa för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Du kan också läsa om ändringar som gäller i läroplanerna från hösten 2022.

Läroplanen styr undervisningen i skolan. I läroplanen kan du läsa om skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. I läroplanen finns också kursplanerna för olika ämnen, till exempel för matematik, svenska och bild.

Alla skolor måste följa läroplanen för att alla elever ska få en likvärdig utbildning, oavsett vilken skola de går i.

Förutom läroplanen och kursplanerna finns också bestämmelser som styr hur lärarna ska göra när de sätter betyg.

Så här fungerar kursplanerna

Det finns en kursplan för varje ämne. Dina lärare utgår från det som står i kursplanen för att planera undervisningen, bedöma och sätta betyg. I den här filmen får du veta mer om hur en kursplan fungerar.

Vad är en kursplan?

Film: För dig som elev - Vad är en kursplan? (2:47 min)

Sedan hösten 2022 gäller nya läroplaner, kursplaner och bestämmelser för betygssättning

Hösten 2022 började nya läroplaner och kursplaner att gälla på grundskolenivå. Samtidigt kom det också nya bestämmelser om hur lärare ska sätta betyg.

Nytt i läroplanernas inledande delar

I läroplanens inledande delar står det till exempel om alla människors lika värde och om vad du har rätt till som elev. Det står också om sådant som lärarna kan ta upp i alla ämnen. Ett sådant område är sexualitet, samtycke och relationer. Det området har blivit förstärkt och förtydligat i den nya läroplanen för grundskolan och motsvarande skolformer på grundskolenivå. Du som är elev ska nu få veta mer om samtycke och medvetna och självständiga val. Du ska också få möjlighet att kritiskt granska hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang till exempel i film, böcker, dataspel och musik.

Det finns också nya formuleringar i läroplanen om värdegrundsarbete. De handlar bland annat om våld och intolerans och om att du som elev ska ha kännedom om hur du kan få hjälp om du upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Ändringar i kursplanerna

Det finns ändringar i kursplanerna för alla ämnen och ämnesområden. För dig som är elev innebär ändringarna att du ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs du går i och att betygen ska bli mer rättvisande. För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg.

Ändringarna innebär bland annat att kunskapskraven har bytt namn till kriterier och att de blivit mindre detaljerade. I de årskurser där elever får betyg, till exempel i högstadiet, använder lärarna betygskriterier när de sätter betyg vid terminens slut. När elever inte får betyg, till exempel i lågstadiet, använder lärarna kriterier för bedömning av kunskaper för att ta reda på om alla elever har lärt sig tillräckligt. Det är kanske någon elev som behöver mer stöd för att kunna följa med i undervisningen.

Nya bestämmelser om hur betyg ska sättas

Hösten 2022 kom det nya bestämmelser för hur betyg ska sättas. Ändringarna ska göra så att betygen blir mer rättvisande och stämma överens med dina kunskaper i varje ämne.

I de gamla kunskapskraven, som gällde till och med juni 2022, behövde du som elev ha klarat allt som står i kunskapskraven för C respektive A för att kunna få ett C respektive A i betyg. Med de nya betygskriterierna och de nya bestämmelserna för hur lärarna ska sätta betyg behöver dina kunskaper fortfarande motsvara alla delar av betygskriterierna för betyget E, men du behöver inte ha visat det jämt och inte från början av en termin. Gränserna för betygen D−A är inte längre lika skarpa. Även om dina kunskaper skulle variera något inom spannet E−A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som läraren sätter betyg utifrån. Läraren gör alltså en så kallad sammantagen bedömning och sätter det betyg som bäst motsvarar dina kunskaper i ämnet.

Film: För dig som elev - Hur sätter lärare betyg? (Tid 5:39 min.)

I den här filmen får du som elev veta hur det går till när lärare sätter betyg. Filmen förklarar betyg och betygssättning på ett enkelt sätt. Filmen tar även upp vanliga missförstånd om hur betyg sätts.

I anpassade grundskolan gäller filmen bara i tillämpliga delar eftersom betyg enbart sätts när vårdnadshavare begär det. Där används inte betyget F eller nationella prov.

Film: För dig som vårdnadshavare - Så går betygssättning till (tid 7:30 min.)

Den här filmen vänder sig till dig som är vårdnadshavare till elever i grundskolan och vill veta mer om hur lärare sätter betyg. Det finns många föreställningar om betyg och i den här filmen reder vi ut hur det egentligen går till när betyg sätts.

Senast uppdaterad 04 oktober 2023

Innehåll på denna sida