Läroplanen och kursplanerna bestämmer vad du får lära dig i skolan

Vad är en läroplan och vad är en kursplan? Här kan du läsa om några av de dokument som styr undervisningen på grundskolenivå och som skolorna ska följa för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Du kan också läsa om ändringar som gäller i läroplanerna från hösten 2022.

Läroplanen styr undervisningen i skolan. I läroplanen kan du läsa om skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. I läroplanen finns också kursplanerna för olika ämnen, till exempel för matematik, svenska och bild.

Alla skolor måste följa läroplanen för att alla elever ska få en likvärdig utbildning, oavsett vilken skola de går i.

Förutom läroplanen och kursplanerna finns också bestämmelser som styr hur lärarna ska göra när de sätter betyg.

Se gärna SVT:s barnprogram Lilla Aktuellts inslag om ändringarna i läroplanerna och kursplanerna.

Ny läroplan i höst, inslag på SVT Play Länk till annan webbplats.

Så här fungerar kursplanerna

Det finns en kursplan för varje ämne. Dina lärare utgår från det som står i kursplanen för att planera undervisningen, bedöma och sätta betyg. I den här filmen får du veta mer om hur en kursplan fungerar.

Film: Vad är en kursplan? (2:47 min)

Hösten 2022 gäller nya läroplaner, kursplaner och bestämmelser för betygssättning

Från hösten 2022 börjar ändrade läroplaner och kursplaner att gälla. Samtidigt kommer det också nya bestämmelser om hur betyg ska sättas.

Nytt i läroplanernas inledande delar

I läroplanens inledande delar står det till exempel om alla människors lika värde och om vad du har rätt till som elev. Det står också om sådant som lärarna kan ta upp i alla ämnen. Ett sådant område är sexualitet, samtycke och relationer. Det området har blivit förstärkt och förtydligat. Du som är elev ska nu få veta mer om samtycke och medvetna och självständiga val. Du ska också få möjlighet att kritiskt granska hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang till exempel i film, böcker, dataspel och musik.

Det finns också nya formuleringar i läroplanen om värdegrundsarbete. De handlar bland annat om våld och intolerans och om att du som elev ska ha kännedom om hur du kan få hjälp om du upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Ändringar i kursplanerna

Det finns ändringar i kursplanerna för alla ämnen och ämnesområden. För dig som är elev innebär ändringarna att du ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs du går i och att betygen ska bli mer rättvisande. För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg.

Ändringarna innebär bland annat att kunskapskraven byter namn till kriterier och att de blir mindre detaljerade. I de årskurser där elever får betyg, till exempel i högstadiet, använder lärarna betygskriterier när de sätter betyg vid terminens slut. När elever inte får betyg, till exempel i lågstadiet, använder lärarna kriterier för bedömning av kunskaper för att ta reda på om alla elever har lärt sig tillräckligt. Det är kanske någon elev som behöver mer stöd för att kunna följa med i undervisningen.

Nya bestämmelser om hur betyg ska sättas

Från den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för hur betyg ska sättas. Ändringarna är gjorda för att betygen ska bli mer rättvisande och stämma överens med dina kunskaper i ämnet.

I kunskapskraven som gäller till och med juni 2022 måste du som elev ha klarat allt som står i kunskapskraven för C respektive A för att kunna få ett C respektive A i betyg. Med de nya betygskriterierna och de nya bestämmelserna för hur lärarna ska sätta betyg behöver dina kunskaper fortfarande motsvara alla delar av betygskriterierna för betyget E, men du behöver inte ha visat det jämt och inte från början av en termin. Gränserna för betygen D−A blir inte längre är lika skarpa. Även om dina kunskaper skulle variera något inom spannet E−A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som läraren sätter betyg utifrån. Läraren gör alltså en så kallad sammantagen bedömning och sätter det betyg som bäst motsvarar dina kunskaper i ämnet.

Om du vill veta mer

Här kan du som vill veta mer läsa om ändringarna i kursplanerna och i läroplanernas inledande delar.

Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

Här kan du som vill veta mer läsa om ändringarna i bestämmelserna om betyg.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Frågor och svar

Här nedanför hittar du svar på några vanliga frågor om de ändrade läroplanerna och kursplanerna hösten 2022.

Senast uppdaterad 05 juli 2022

Frågor och svar

Nej, det är samma betygssystem med betygsskalan A−F.

Betygskriterierna kommer att bli enklare att läsa och förstå eftersom de är kortare, innehåller färre detaljer och är formulerade på ett enklare sätt. Men det kan vara svårt för dig som elev att på egen hand förstå kriterierna utan det sammanhang som undervisningen ger. Be läraren att förklara för dig vad som krävs för olika betyg.

De ändrade kursplanerna har mindre omfattande och detaljerade betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper. Det kan öka möjligheterna för den som har någon typ av funktionsvariation att på olika sätt visa vad hen kan eftersom det inte lika ofta står att kunskaperna måste redovisas på ett visst sätt.

Betygskriterierna innehåller inte lika många detaljer som tidigare. Det står inte heller lika ofta att kunskaperna måste redovisas på ett visst sätt. På så sätt kan läraren få ett bredare och mer nyanserat underlag utifrån vad hen tagit upp i undervisningen. Skolverket hoppas att betygen då kan bli mer rättvisande och ge en bättre bild av vad eleven kan.