Avgifter i skolan

Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, huvudmannen, som ansvarar för det.       

Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen

Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.

Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter.

Gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

I gymnasieskolan kan huvudmannen besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.

För elever i anpassade gymnasieskolan gäller de bestämmelser som gäller för elever i grundskolan. Se ovan.

Komvux, komvux som anpassad utbildning och sfi

Utbildning i komvux och sfi ska i huvudsak vara avgiftsfri men det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en liten kostnad för eleverna.

Den som ansvarar för komvux (på grundskole- och gymnasienivå) och anpassad utbildning för vuxna får bestämma att eleverna själva ska skaffa och betala för de böcker och andra lärverktyg som eleverna ska använda för eget bruk. Huvudmannen kan också erbjuda eleverna att köpa dessa saker mot självkostnadspris. Övriga lärverktyg ska eleven få tillgång till utan kostnad.

Elever i sfi ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Huvudmannen för utbildningen får besluta att eleverna ska ha enstaka egna lärverktyg.

Skolresor och andra aktiviteter

I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Skolmåltider

  • I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat utan kostnad.
  • I gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan är det elevens hemkommun som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
  • En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående skolan.

Avgifter för ansökan om plats

Skolor får inte ta ut avgift i samband med ansökan om utbildningsplats. Det gäller alla skolformer.

Prövning

Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning.

Senast uppdaterad 15 april 2024

Innehåll på denna sida