Vem har ansvar för skolans olika delar?

Riksdag och regering bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att eleverna når målen.

Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. De sätter upp mål och ramar för utbildningen i olika lagar och förordningar. Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan.

Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå målen

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen ansvarar för skolan, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

Rektor ansvarar för sin skolas resultat

Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan.

Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen. Rektor ska också vara en pedagogisk ledare och är chef för lärarna och övrig personal på skolan.

Skolmyndigheter

Det finns tre olika myndigheter som hjälper regeringen och riksdagen att ta fram underlag och att genomföra det riksdagen har bestämt. De olika myndigheterna är Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målet för myndigheterna är att alla elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö.

Skolverket

Skolverket tar fram kriterier för bedömning av kunskaper eller betygskriterier i alla ämnen. Skolverket tar även fram nationella prov. Vi ansvarar också för statistiken på skolområdet och kartlägger hur den svenska skolan fungerar. När Sverige är med i internationella kunskapsmätningar är det Skolverket som sköter det.

Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar att skolor följer lagar och regler och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. På Skolinspektionen finns också Barn- och elevombudet som tillsammans med Skolinspektionen ska se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få möjligheter att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Senast uppdaterad 17 oktober 2023

Innehåll på denna sida