Hjälp vid brister i anpassningar och stöd

Här kan du se vad det finns för kontaktvägar vid missförhållanden i skolan eller om du upplever att ditt barn inte får de extra anpassningar eller det särskilda stödet som hen behöver.

Elever som riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas kan behöva extra anpassningar eller särskilt stöd. En elev behöver inte ha någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Om ditt barn behöver stöd i skolan ska du i första hand vända dig till skolan, i andra hand huvudmannen, och i tredje hand Skolinspektionen.

Kontakta skolan i första hand

Ta först kontakt med skolan om du tror att ditt barn behöver extra stöd i skolan, antingen med ditt barns lärare eller med rektorn. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver.

Läs mer om vad stöd i skolan kan innebära på sidan Rätt att få hjälp i skolan.

Läraren gör anpassningar

Läraren eller annan skolpersonal ska göra anpassningar sett till hela situationen, till exempel anpassade läromedel och extra tydliga instruktioner.

Om anpassningarna inte räcker till ska läraren kontakta skolans rektor.

Rektorn utreder behov av särskilt stöd

Rektorn utreder om det finns behov av särskilt stöd, och beslutar i så fall om ett åtgärdsprogram ska upprättas för eleven. Eleven och elevens vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas, men de kan inte kräva en specifik stödinsats.

Det är angeläget att kontakten med en elevs vårdnadshavare upprättas skyndsamt. Det är viktigt att lyssna in och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven och elevens vårdnadshavare har om elevens situation.

Är du missnöjd med åtgärdsprogrammet?

Om du är missnöjd med åtgärdsprogrammets innehåll kan du överklaga det. Du kan även överklaga ett beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram för eleven.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa hur du överklagar ett åtgärdsprogram.

Kontakta huvudmannen om ditt barn behöver mer stöd

Om ditt barn behöver mer stöd än vad hen får genom skolan kan du lämna ett klagomål till skolans huvudman.

Huvudmannen för en kommunal skola är utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden i din kommun. Huvudmannen för en fristående skola är skolans styrelse eller liknande.

Kontakta Skolinspektionen

Om du ser allvarliga problem eller missförhållanden i skolan som huvudmannen inte åtgärdar trots att du har varit i kontakt både med skolan och huvudmannen kan du vända dig till Skolinspektionen.

Det kan gälla problem som påverkar flera barn eller elever eller hela skolan. Det kan också gälla situationen för ett enskilt barn eller elev.

Dina uppgifter kan resultera i att Skolinspektionen gör en tillsyn beroende på hur den samlade bilden av skolan och huvudmannen ser ut. Om frågan rör kränkande behandling kommer Barn- och elevombudet, BEO, att göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Lämna uppgifter om missförhållanden (Skolinspektionens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad kan Skolverket göra?

Skolverket kan svara på frågor om skollagstiftningen och ge råd och vägledning på en generell nivå. Vi kan inte ta ställning i ett enskilt ärende eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel.

Senast uppdaterad 13 december 2023

Innehåll på denna sida