Hjälp vid brister i anpassningar och stöd

Här följer en guide för kontaktvägar vid missförhållanden i skolan eller om du upplever att ditt barn inte får de extra anpassningar eller det särskilda stödet som ditt barn behöver.

Alla barn och elever i samtliga skolformer har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. Det innebär att alla elever har rätt till ledning och stimulans under sin skoltid. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Vissa elever kan ha behov av extra anpassningar under en kortare eller längre tid medan andra kan behöva någon form av särskilt stöd under längre tid. En elev behöver inte ha någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Kontaktvägar - vid missförhållanden eller om ditt barn behöver stöd

1. SKOLAN

a) Lärare/Skolpersonal

Gör anpassningar sett till hela situationen. Till exempel anpassade läromedel och extra tydliga instruktioner.

Om anpassningarna inte räcker till kontaktar läraren skolans rektor.

b) Rektor

Utreder om det finns behov av särskilt stöd.

Utformar åtgärdsprogram om behov av särskilt stöd finns.

Är du missnöjd med beslut om åtgärdsprogram? Till exempel om inget åtgärdsprogram skrivs eller om du är missnöjd med åtgärdsprogrammets innehåll?

c) Skolväsendets överklagandenämnd

Lämna in överklagan av ditt åtgärdsprogram.

Information om hur du ska göra finns hos skolväsendets överklagandenämnd.

2. HUVUDMAN

Lämna klagomål till skolans huvudman om ditt barn behöver mer stöd.

Alla huvudmän ska ha rutiner för hur de tar emot klagomål.

För en kommunal skola är utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden skolans huvudman.

För en fristående skola är skolans styrelse eller liknande skolans huvudman.

3. SKOLINSPEKTIONEN

Lämna uppgifter om missförhållanden i skolan till Skolinspektionen.

Om du ser allvarliga problem som huvudmannen inte åtgärdar trots att du varit i kontakt både med skolan och huvudmannen kan du vända dig till Skolinspektionen.

Mer information om kontaktvägarna finns nedan:

1. Kontakta skolan om ditt barn behöver extra stöd

Ta först kontakt med skolan om du tror att ditt barn behöver extra stöd i skolan, antingen med ditt barns lärare eller med rektorn. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver.

Skolan ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar. Om anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd. Skolan ska titta på hela skolsituation för eleven, alltså även hur det fungerar utanför klassrummet, till exempel på raster och i matsalen.

Extra anpassningar

Skolan ska snabbt ge stöd i form av extra anpassningar om ditt barn riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Det kan till exempel vara:

 • hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen
 • extra tydliga instruktioner
 • anpassa läromedel
 • en speciallärare som arbetar med eleven under en viss tid.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om de extra anpassningarna inte räcker till eller om det bedöms att extra anpassningar inte kommer att vara tillräckliga ska rektorn se till att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Skolan ska också utreda en elevs behov av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Oftast gör lärare och elevhälsan utredningen.

Skolan ska ta fram ett åtgärdsprogram om utredningen visar att ditt barn behöver särskilt stöd. Ett åtgärdsprogram är en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd ditt barn behöver för att uppnå kunskapskraven. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär och är insatser som ofta är mer omfattande och/eller varaktiga än extra anpassningar. Det kan till exempel vara:

 • regelbunden kontakt med en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • en elevassistent som stödjer eleven under skoldagen.

Det ska också stå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna ska utvärderas och vem som ansvarar för varje åtgärd. Du och ditt barn ska få vara med när åtgärdsprogrammet utarbetas om ni vill, till exempel genom att ge er syn på skolsituationen och komma med förslag på åtgärder.

Överklaga åtgärdsprogram

Du kan överklaga beslutet om du är missnöjd med skolans beslut om åtgärdsprogram. Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram går att överklaga.

Du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Överklaga åtgärdsprogram (Överklagandenämndens webbplats) Länk till annan webbplats.

Anpassning vid nationella prov

Har ditt barn en funktionsnedsättning kan skolan anpassa genomförandet av provet. Det är alltså inte provet som anpassas utan det är själva genomförandet. Anpassningar kan till exempel vara:

 • längre tid att genomföra provet
 • förstorad text, förstärkt ljud eller
 • skriva på dator eller få den skrivna texten uppläst.

Det är rektorn som beslutar om anpassningar. Du och ditt barn ska i god tid före provet få veta vilken anpassning som kan göras vid provtillfället.

Anpassningar av nationella prov Länk till annan webbplats.

2. Kontakta huvudman

Kontakta skolans huvudman om kontakten med skolan inte gett resultat.

Alla huvudmän ska ha rutiner för att ta emot klagomål. Kontakta skolans huvudman för att få reda på hur du ska göra.

Huvudman för kommunal skola är utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden i din kommun. Huvudman för fristående skola är skolans styrelse eller liknande.

3. Kontakta Skolinspektionen

Du kan lämna uppgifter om missförhållanden i skolan till Skolinspektionen.

Om du ser allvarliga problem på en skola som huvudmannen inte åtgärdar kan du vända dig till Skolinspektionen. Det kan gälla problem som påverkar flera barn eller elever eller hela skolan. Det kan också gälla situationen för ett enskilt barn eller elev.

Dina uppgifter kan resultera i att Skolinspektionen
gör en tillsyn beroende på hur den samlade bilden av skolan och
huvudmannen ser ut. Om frågan rör kränkande behandling kommer Barn- och elevombudet, BEO, att göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Lämna uppgifter om missförhållanden (Skolinspektionens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad kan Skolverket göra?

 • Svara på frågor om skollagstiftningen.
 • Ge råd och vägledning på generell nivå. Vi kan inte ta ställning i ett enskilt ärende, eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel.
Senast uppdaterad 14 juni 2022