Planera, genomföra och utvärdera skolbibliotekets verksamhet

Det är rektor som sätter ramar och skapar strukturer för att skolbiblioteksverksamheten används som en integrerad del i skolans övriga pedagogiska verksamhet. Det är fördelaktigt att du som skolbibliotekarie planerar verksamheten i samarbete med lärare och rektor. Ta utgångspunkt i styrdokumenten och de behov som finns på er skola.

Skrivningarna i läroplanen, kurs- och ämnesplaner är grunden både för skolbiblioteksverksamheten och skolbiblioteks mediebestånd. Dessutom är bibliotekslagen styrande för alla former av skolbibliotek och om skolan är kommunal ska det även finnas en biblioteksplan över kommunens alla biblioteksverksamheter inklusive skolbibliotek.

Ta fram en plan för verksamheten

Skolbiblioteket är en del av skolans verksamhet i stort och ryms inom det ordinarie kvalitetsarbetet, men att ta fram en separat planering kan vara ett sätt att tydliggöra och synliggöra skolbiblioteksverksamhetens roll på skolan.
När du som skolbibliotekarie, tillsammans med rektor och annan personal på skolan, sätter upp mål och skriver en handlingsplan eller motsvarande för skolbiblioteksverksamheten är det viktigt att tänka på:

  • att den blir en del av skolans övriga planering och systematiska kvalitetsarbete
  • att utgå från de lokala förutsättningar och styrdokument som finns; skollagen, läroplanen och den kommunala biblioteksplanen om skolan är kommunal, eller en eventuell motsvarande övergripande plan om skolan är fristående
  • anpassa planen efter vilka ämnen och utbildningar som finns på skolan, fritidshemmets verksamhet och efter elevernas ålder. Utgå från elevernas behov och fundera över hur skolbibliotekets verksamhet kan bidra till att uppfylla dem
  • att skolbiblioteksverksamheten lever upp till skrivningarna i bibliotekslagen och lagstiftning kring sekretess för biblioteksverksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen
  • diskutera tillsammans med skolans lärare och annan personal hur skolbiblioteket bäst kan främja elevernas lärande
  • låta representanter för eleverna komma med synpunkter. Om biblioteksråd finns på skolan är detta ett bra forum för att diskutera skolbiblioteksverksamheten.
  • sätta upp konkreta och mätbara mål, ha gärna med en tidsplan
  • utvärdera planen regelbundet

Utvärdera verksamheten

Det finns olika sätt att följa upp och utvärdera skolbibliotekets verksamhet. Utvärderingen kan kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet. Reflektera också över hur skolbiblioteksverksamheten kan bidra till utvecklingsområden som identifierats.

Du, som skolbibliotekarie, kan med fördel utvärdera handlingsplanen årligen, gärna tillsammans med rektor, lärare och annan berörd personal. Försök svara på följande frågor:
a) Har vi nått målen vi satte upp i handlingsplanen? Varför? Varför inte?
b) Vad fungerade? Vad fungerade inte?
c) Vad behöver vi ändra och utveckla? Hur kan vi gå vidare på bästa sätt?

Utvärderingen kan användas som utgångspunkt vid nästa planering av verksamheten.

Utlåningsstatistik och data över olika aktiviteter som genomförts kan vara intressant att titta på och jämföra med tidigare år. Vilka använder skolbiblioteket? Är någon grupp av elever eller lärare underrepresenterad? Vad beror det på?

Ett sätt att ta reda på vad elever och lärare tycker om skolans bibliotek är att skicka ut en enkät. Vilka frågor du väljer att ställa i din enkät är självklart beroende av vad du vill ha reda på: Vad eleverna tycker om lokalen? Om böcker och andra medier? Om bibliotekets tillgänglighet? Diskutera resultateten från enkäten med din rektor för att se om något i organisationen av skolbibliotekets verksamhet behöver förändras.

Beskriv skolbibliotekets uppdrag på skolan

Skolbiblioteket är hela skolans angelägenhet och det är bra om all personal och alla elever har kännedom om skolbibliotekets resurser och verksamhet. Skolbibliotekets verksamhet ger bäst effekt som en integrerad del av den övriga pedagogiska verksamheten. För att nå ut med skolbiblioteksverksamhetens målsättningar och vad skolbiblioteket har för roll och uppdrag på skolan kan olika kommunikativa insatser riktas mot både lärare och elever. En introduktion till skolbibliotekets verksamhet kan ingå som en del av introduktionen av nyanställda lärare. Skolbibliotekarien kan även med fördel medverka på föräldramöten eller andra kontakter med vårdnadshavare.

Genomföra verksamheten

Som skolbibliotekarie har du möjlighet att bidra till den pedagogiska utvecklingen på skolan och ge stöd åt det kollegiala samarbetet över ämnesgränserna. Om du vill ha inspiration till det dagliga arbetet hittar du exempel på sidorna under För dig som är skolbibliotekarie.

Se även

Fördjupning

Bibliotekslag (2013:801), riksdagen.se Länk till annan webbplats.
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, riksdagen.se Länk till annan webbplats.
Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3), regeringen.se Länk till annan webbplats.
Vägledning för kommuner i arbetet med att skriva biblioteksplan, Kungliga biblioteket Länk till annan webbplats..
Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, Länk till annan webbplats.Skolinspektionens kvalitetsgranskning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 januari 2024

Innehåll på denna sida

    Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!