Planera, genomföra och utvärdera skolbibliotekets verksamhet

Vare sig du är nyanställd eller erfaren skolbibliotekarie behöver du planera din verksamhet i samarbete med lärare och rektor. Ta utgångspunkt i styrdokumenten och de behov som finns på din skola.

Denna sida är baserad på tips från yrkesverksamma skolbibliotekarier, lärare och rektorer.

Skriv en plan för verksamheten

När du sätter upp mål för och skriver en handlingsplan för verksamheten är det viktigt att tänka på:

  • Se till att din plan är förankrad hos rektor så att den blir en del av skolans planering och systematiska kvalitetsarbete.
  • Ett bra sätt att få en hållbar plan är att utgå från de lokala förutsättningar och styrdokument som finns; skollagen, läroplanen och den kommunala biblioteksplanen. Det förekommer också kommunövergripande skolbiblioteksplaner.
  • Anpassa planen efter vilka ämnen och utbildningar som finns på skolan och naturligtvis efter elevernas ålder. Utgå från elevernas behov och fundera över hur du och skolbiblioteket kan bidra till att uppfylla behoven.
  • Ta tidigt kontakt med skolans lärare för att diskutera hur du och skolbiblioteket bäst kan främja elevers språkliga förmåga och digitala kompetens. Se till att du och lärarna är överens om hur ni kan samarbeta och formulera det i planen.
  • Låt representanter för eleverna komma med synpunkter. Om biblioteksråd finns på skolan är detta ett bra forum för att diskutera mål och handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten.
  • Sätt upp konkreta och mätbara mål, ha gärna med en tidsplan.
  • Om du är osäker på hur en skolbiblioteksplan kan skrivas kan du söka på nätet efter arbetsplaner eller handlingsplaner för skolbibliotek. Du kan också fråga om tips och råd i sociala medier eller på skolbiblistan.
  • Utvärdera regelbundet planen tillsammans med rektor och representanter för elever och lärare.

  Beskriv skolbibliotekets erbjudande

  När skolbibliotekets plan är godkänd av rektor kan du behöva göra fler kommunikativa insatser för att lärare och elever ska få reda på vad skolbiblioteket har att erbjuda. Så här har andra gjort för att presentera skolans bibliotek och bjuda in till samarbete med lärare:

  • Ge en biblioteksintroduktion på ett personalmöte.
  • Presentera verksamheten på ämneskonferenser eller för arbetslag.
  • Göra planerade besök i klasser.
  • Bjuda in till planerade besök till skolans bibliotek.
  • Skriva brev till skolans personal som skickas ut av rektor.
  • Bjuda in nyanställd personal till en kort introduktion av biblioteket.
  • Informera på skolans webbplats och/eller lärplattform.
  • Göra en kort film om biblioteket och lägg på skolans webbplats och/eller lärplattform.
  • Dela information via sociala medier.

  Flera av aktiviteterna kan behöva upprepas med jämna mellanrum, inte bara i början av läsåret utan också inför olika undervisningsprojekt som skolbiblioteket involveras i.

  Samarbeta med lärare

  Flera av de uppräknade aktiviteterna kan bli en inledning till samarbete med lärare. Samarbetet är viktigt för att nå rätt elever vid rätt tillfälle och för att skolbiblioteket ska kunna bli en del av undervisningen. Det varierar mellan skolorna hur samarbete lärare och skolbibliotekarie är organiserat. Ibland sker det spontant och oplanerat. På andra skolor är samarbetet schemalagt, antingen i början av terminen eller genom att lärarna kan boka in bibliotekarien eller bibliotekslokalen vid behov. Ytterligare en ingång till samarbeten är att genomföra en gemensam kompetensutveckling. Det kan till exempel vara att tillsammans sätta sig in i förändringarna i läroplanerna. På vår Lärportal finns mer material som vänder sig till både lärare och skolbibliotekarier.

  Skolbibliotekarie och lärare i samverkan
  Här presenteras några exempel på samarbeten

  Gemensam kompetensutveckling på Lärportalen:
  Moduler om Digital kompetens Länk till annan webbplats.
  Moduler om Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet) Länk till annan webbplats.

  Magdalena Paulsson om skolbibliotekarien roll

  Kan man skapa en magkänsla hos elever när det gäller källkritik på nätet? Det menar Magdalena Paulsson, skolbibliotekarie i Trelleborg. Här berättar hon om sitt arbete med att få kollegor och chefer att se på skolbibliotekarien med andra ögon samt om arbetet att tillsammans med eleverna kritiskt söka information på nätet. Inspelat den 24 oktober 2017.

  Skolbibliotekariens roll, UR:s mediearkiv Länk till annan webbplats.

  Genomföra verksamheten

  Som skolbibliotekarie har du möjlighet att bidra till den pedagogiska utvecklingen på skolan och att ge stöd åt det kollegiala samarbetet över ämnesgränserna. Om du vill ha inspiration till det dagliga arbetet hittar du exempel och praktiska tips på de här sidorna.

  Kommunicera med lärare och elever

  En stor del av kommunikationen sker givetvis muntligt, men självklart kan du använda digitala verktyg när du vill nå många, till exempel mejl. De flesta skolor har numera någon form av lärplattform eller skolportal, där det går att nå såväl enskilda som grupper av lärare och elever. Ibland har skolbiblioteket ett eget utrymme där.

  Här är några autentiska exempel på hur skolbibliotekarier brukar använda lärplattformen:

  • Publicera boktips, nyförvärv, högläsningstips, länklistor, sökhandledningar och studietekniktips.
  • Publicera resurser till pågående arbeten.
  • Publicera riktad information, till exempel till elever som ska påbörja gymnasiearbetet.
  • Informera om bibliotekets aktiviteter.
  • Informera om talböcker och avtalsblankett för vårdnadshavare.
  • Ge tillgång till bibliotekskatalogen och de databaser som skolan abonnerar på.
  • Kommunicera och svara på frågor via olika diskussionsforum.

  Om det finns ett bokningssystem för bibliotekslokal eller bibliotekarie brukar det ibland tillgängliggöras här.

  Nätverka med andra skolbibliotekarier

  Utöver det oerhört viktiga samarbetet med skolans lärare vill du säkert ha kontakt med andra skolbibliotekarier. Om du har konton i sociala medier kan det vara en självklar ingång för att få nya kontakter. Det finns också diskussionslistor som är väldigt aktiva, till exempel Skolverkets diskussionslista för skolbibliotekarier.

  Anmäl dig till skolbiblistan

  Om du har frågor om mejlinglistan eller får problem med formuläret kontakta: skolbibliotek@skolverket.se

  Chalmers tekniska högskolas bibliotek har Biblist för alla typer av bibliotek och för dig som vill hålla koll på hela biblioteksområdet

  Chalmers tekniska högskolas bibliotek Länk till annan webbplats.

  Utvärdera verksamheten

  Skolbibliotekarier och skolledare kan följa upp skolbibliotekets verksamhet på olika sätt

  1. Utvärdera handlingsplanen som skrevs i början av läsåret − och om möjligt tillsammans med rektor eller lärare du samarbetar med. Försök svara på följande frågor:
   a) Har vi nått målen vi satte upp i handlingsplanen? Varför? Varför inte?
   b) Vad fungerade? Vad fungerade inte?
   c) Vad behöver vi ändra och utveckla till nästa år?
  2. Ta reda på vad elever och lärare tycker om skolans bibliotek genom att skicka ut en enkät. Det finns gratis enkätverktyg på nätet om inte skolan har ett eget. Frågorna behöver formuleras lite olika beroende på elevernas ålder. I den här rapporten finns exempel på frågor att ställa till elever i årskurs 4 och 9:
   Skolbiblioteksenkäten 2018, Lunds kommun Länk till annan webbplats.

   Vilka frågor du väljer att ställa i din enkät är självklart beroende av vad du vill ha reda på: Vad eleverna tycker om lokalen? Om böcker och andra medier? Om bibliotekets service? Om undervisningsaktiviteter du är inblandad i som skolbibliotekarie? Vilka använder biblioteket? Är någon grupp av elever eller lärare underrepresenterad? Vad beror det på?
  3. Diskutera resultateten från enkäten med din rektor för att se om något i organisationen av skolbibliotekets verksamhet behöver förändras.
  4. Använd såväl utvärderingen som enkätresultatet som utgångspunkt vid nästa planering av verksamheten.
  Senast uppdaterad 13 januari 2022