Planera, genomföra och utvärdera skolbibliotekets verksamhet

Det är rektor som sätter ramar och skapar strukturer för att skolbiblioteksverksamheten används som en integrerad del i skolans pedagogiska sammanhang. Du behöver planera din verksamhet i samarbete med lärare och rektor. Ta utgångspunkt i styrdokumenten och de behov som finns på din skola.

Skrivningarna i läroplanen, kurs- och ämnesplaner är grunden både för skolbiblioteksverksamheten och skolbiblioteks mediebestånd. Dessutom är bibliotekslagen styrande för alla former av skolbibliotek och om skolan är kommunal ska det även finnas en biblioteksplan över kommunens alla biblioteksverksamheter.

Skriv en plan för verksamheten

När du tillsammans med rektor sätter upp mål och skriver en handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten är det viktigt att tänka på:

 • att den blir en del av skolans övriga planering och systematiska kvalitetsarbete.
 • att utgå från de lokala förutsättningar och styrdokument som finns; skollagen, läroplanen och den kommunala biblioteksplanen. Det förekommer också kommunövergripande skolbiblioteksplaner.
 • anpassa planen efter vilka ämnen och utbildningar som finns på skolan och naturligtvis efter elevernas ålder. Utgå från elevernas behov och fundera över hur du och skolbiblioteket kan bidra till att uppfylla behoven.
 • att den lever upp till skrivningarna i bibliotekslagen
 • diskutera tillsammans med skolans lärare hur skolbiblioteket bäst kan främja elevers språkliga förmåga och digitala kompetens.
 • låta representanter för eleverna komma med synpunkter. Om biblioteksråd finns på skolan är detta ett bra forum för att diskutera skolbiblioteksverksamheten.
 • sätta upp konkreta och mätbara mål, ha gärna med en tidsplan.
 • utvärdera planen regelbundet.

Utvärdera verksamheten

Det finns olika sätt att följa upp skolbibliotekets verksamhet. Koppla utvärderingen till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvärdera handlingsplanen årligen och om möjligt tillsammans med rektor eller lärare du samarbetar med. Försök svara på följande frågor:
a) Har vi nått målen vi satte upp i handlingsplanen? Varför? Varför inte?
b) Vad fungerade? Vad fungerade inte?
c) Vad behöver vi ändra och utveckla till nästa år?

Använd utvärderingen som utgångspunkt vid nästa planering av verksamheten.

Ett sätt att ta reda på vad elever och lärare tycker om skolans bibliotek är att skicka ut en enkät. I den här sammanställningen finns exempel på frågor att ställa till elever i årskurs 4 och 9:


Skolbiblioteksenkäten 2018, Lunds kommun (pdf) Länk till annan webbplats.

Vilka frågor du väljer att ställa i din enkät är självklart beroende av vad du vill ha reda på: Vad eleverna tycker om lokalen? Om böcker och andra medier? Om bibliotekets service? Om undervisningsaktiviteter du är inblandad i som skolbibliotekarie? Vilka använder biblioteket? Är någon grupp av elever eller lärare underrepresenterad? Vad beror det på? Diskutera resultateten från enkäten med din rektor för att se om något i organisationen av skolbibliotekets verksamhet behöver förändras.

Beskriv skolbibliotekets erbjudande

För att nå ut med skolbiblioteksverksamhetens målsättningar och vad skolbiblioteket har att erbjuda kan du behöva göra fler kommunikativa insatser riktade mot både lärare och elever.

Följande idéer är baserad på tips från yrkesverksamma skolbibliotekarier, lärare och rektorer. Så här har andra gjort för att presentera skolans bibliotek och bjuda in till samarbete med lärare:

 • Ge en biblioteksintroduktion på ett personalmöte.
 • Presentera verksamheten på ämneskonferenser eller för arbetslag.
 • Göra planerade besök i klasser.
 • Bjuda in till planerade besök till skolans bibliotek.
 • Skriva brev till skolans personal som skickas ut av rektor.
 • Bjuda in nyanställd personal till en kort introduktion av biblioteket.
 • Informera på skolans webbplats och/eller lärplattform.
 • Göra en kort film om biblioteket och lägg på skolans webbplats och/eller lärplattform.
 • Dela information via sociala medier.

Flera av aktiviteterna kan behöva upprepas med jämna mellanrum, inte bara i början av läsåret utan också inför olika undervisningsprojekt som skolbiblioteket involveras i

Samarbeta med lärare

Flera av de uppräknade aktiviteterna kan bli en inledning till samarbete med lärare. Samarbetet är viktigt för att nå rätt elever vid rätt tillfälle och för att skolbiblioteket ska kunna bli en del av undervisningen.

Det varierar mellan skolorna hur samarbete lärare och skolbibliotekarie är organiserat. Ibland sker det spontant och oplanerat. På andra skolor är samarbetet schemalagt, antingen i början av terminen eller genom att lärarna kan boka in bibliotekarien eller bibliotekslokalen vid behov.

Ytterligare en ingång till samarbeten är att genomföra en gemensam kompetensutveckling. Det kan till exempel vara att tillsammans sätta sig in i förändringarna i läroplanerna.

Mer om samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare på Skolverkets lärportal. Länk till annan webbplats.

Gemensam kompetensutveckling på Lärportalen:
Moduler om Digital kompetens Länk till annan webbplats. , Lärportalen.se
Moduler om Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Genomföra verksamheten

Som skolbibliotekarie har du möjlighet att bidra till den pedagogiska utvecklingen på skolan och att ge stöd åt det kollegiala samarbetet över ämnesgränserna. Om du vill ha inspiration till det dagliga arbetet hittar du exempel och praktiska tips på de här sidorna.

Nätverka med andra skolbibliotekarier

Utöver det oerhört viktiga samarbetet med skolans lärare är du i regel hjälpt av att ha kontakt med andra skolbibliotekarier. I flera kommuner och regioner finns skolbibliotekssamordning som även driver nätverk. Det finns också olika intresseföreningar och organisationer riktade till skolbibliotek. Om du har konton i sociala medier kan det vara en ingång för att få nya kontakter.

Fördjupning

Senast uppdaterad 13 oktober 2022