Varierande kunskapstapp enligt lärare och rektorer

Pandemins påverkan på elevernas kunskapsutveckling har varierat enligt lärare och rektorer. Många lärare och rektorer bedömer att det varit ett kunskapstapp under pandemin medan andra inte ser något tapp alls. Det visar en undersökning som Skolverket har gjort.

Lärare och rektorer bedömer att det varit ett visst kunskapstapp i de flesta ämnen i grundskolans samtliga årskurser, främst i årskurs 8 och 9. Orsaken är hög frånvaro hos elever och personal. Det rör sig dock främst om ett begränsat kunskapstapp.

Inom gymnasieskolan är det undervisningen på distans som bedöms ha orsakat kunskapstapp, enligt lärare och rektorer. Vissa ämnen har påverkats mer än andra, såsom matematik, moderna språk och ämnen med mer praktiska inslag. Det finns även en grupp lärare och rektorer som inte ser något tapp alls. Påverkan har med andra ord varierat mellan skolor och elevgrupper.

Kunskapstappet syns hittills inte i betygen

Samtidigt som rektorer och lärare bedömer att ett visst kunskapstapp uppstått, försämrades inte gymnasiebetygen vårterminen 2021. I matematik har betygen till och med förbättrats, trots att det är ett av de ämnen som lärare och rektorer bedömer ska ha påverkats mest av pandemin. Lärare uppger att det har varit svårare att bedöma elevernas kunskap under pandemin, främst på grund av undervisning på distans.

- Det här är första gången som vi får en tydlig bild av lärares och rektorers syn på hur pandemin har påverkat kunskapsutvecklingen hos eleverna. För de skolor där det bedöms finnas ett kunskapstapp är det viktigt att man fortsätter att vidta de åtgärder som behövs för att reparera detta, säger Katarina Nyström, undervisningsråd på Skolverket.

Ta del av rapporterna

Kunskapstapp och betyg i gymnasieskolan under covid-19-pandemin

Kunskapsstappet i grundskolan under covid-19-pandemin

Påverkan av covid-19-pandemin under december 2021 till mars 2022

Kontakt

För frågor till Katarina Nyström, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se.

Publicerades den .