Skolverket lämnar förslag till regeringen om ämnesbetyg

Den 16 september lämnade Skolverket förslag till regeringen om ändrade ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena. Förslaget är en del av uppdraget att förbereda införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. De förslag Skolverket lämnar kräver riksdags- eller regeringsbeslut.

Ämnesbetyg kommer att ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning från den 1 juli 2025. Skolverket har lämnat förslag på hur de nio gymnasiegemensamma ämnena ska anpassas i en ämnesbetygsmodell. Skolverket har även lämnat förslag på uppdaterade examensmål och programmål.

Det är riksdagen eller regeringen som sedan fattar beslut om förslagen. Förslagen i redovisningen bygger bland annat på de synpunkter som kom in vid remissomgången våren 2022.

Matematik kan bli två ämnen

I ett av förslagen i redovisningen föreslår Skolverket att ämnet matematik ska delas i två ämnen; matematik och matematik – analys. Varje ämne ska innehålla två nivåer om 100 poäng.

I det första förslaget som gick ut på remiss så föreslogs det att ämnet matematik skulle vara på 400 poäng och innehålla fyra nivåer.
Under remissomgången kom det in många remissynpunkter som stödde ett alternativt förslag att dela upp ämnet matematik i två ämnen. Då många remissynpunkter var samstämmiga så föreslår nu Skolverket en sådan uppdelning av ämnet matematik.

Hantverksprogrammet

Skolverket föreslår att hantverksprogrammet upphör och ersätts av frisör- och stylistprogrammet. Inriktningen textil design föreslås flytta till estetiska programmet och få namnet modedesign. Övriga inriktningar, finsnickeri, florist och övriga hantverk, föreslås bli riksrekryterande med egna examensmål.

Förstärkning av bildningsperspektivet och hållbar utveckling

Skolverket föreslår även andra förändringar så som en förstärkning av bildningsperspektivet och hållbar utveckling i examensmål, programmål och ämnesplanerna. Skolverket förslår även förstärkning av andra övergripande aspekter utifrån ämnets eller programmets karaktär.

Nu återstår det för riksdagen och regeringen att fatta beslut om förslagen innan Skolverket kan arbeta vidare med införandet av ämnesbetyg.

Regeringsredovisningen

Redovisning av uppdrag om införandet av ämnesbetyg

Andra remissen genomförs i början av 2023

En andra remissomgång genomförs under perioden 23 januari och 23 mars 2023. Den remissen innehåller de cirka 600 ämnesplaner som Skolverket beslutar om.

Den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasiet, gymnasiesärskolan och komvux. Med ett ämnesutformat system kommer undervisningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan att pågå under en längre sammanhållen period innan en elev får sitt slutliga betyg, till skillnad från dagens kursutformade system där eleven får ett betyg efter varje kurs.

Den framtida ämnesutformade gymnasieutbildningen har ett större fokus på ämnet som helhet jämfört med i dagens kursutformade system. Alla ämnen delas in i nivåer med centralt innehåll för varje nivå.

Syftet med ämnesbetyg

  • är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutgiltiga betyget sätts
  • läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn
  • betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleverna kan i slutet av ämnet

Bakgrund

Bakgrunden är den betygsutredning som tillsattes 2018 som resulterade i ett betänkande 2020 Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper SOU 2020:43.

Regeringen har därefter skrivit en proposition till riksdagen.

Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper, Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU7 på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Samråd

Under arbetet med uppdraget har Skolverket bjudit in en rad intressenter till olika samråd, däribland de nationella programråden för yrkesprogrammen och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, rådet för de högskoleförberedande programmen, företrädare för de nationella minoriteterna, funktionshinderorganisationer och läromedelsförlag. Samråd har även hållits med olika myndigheter och organisationer, samt med lärare, rektorer och elever.

Kontakt

För frågor, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se.

Mer information

Ämnesbetygsreformen

Publicerades den .