Uppföljning av läxhjälpsbidrag till ideella organisationer

Skolverket har under hösten följt upp handläggningen av läxhjälpsbidrag till ideella organisationer efter att processen stramats upp. En av slutsatserna är att statsbidraget bör delas ut till skolhuvudmännen i stället för direkt till civilsamhället.

Våren 2021 fick Skolverket signaler om att ideella organisationer hade sökt statsbidrag för läxhjälp under falska premisser och att bidragen användes till annat än vad det är avsett för. Skolverket har utrett signalerna och har också genomfört en sedan tidigare planerad fördjupad kontroll där ett trettiotal organisationer granskats. Utredningarna har resulterat i flera beslut om krav på återbetalning av bidrag - sammanlagt cirka 5 miljoner kronor - samt polisanmälan gentemot tre organisationer.

Översyn av handläggningen har lett till fler avslag

Skolverket har sett över hur vi bedömer ansökningar, och stramat upp handläggningen. Det har lett till att fler organisationer har fått avslag på sina ansökningar för 2022. Vi genomför även fler kontroller i samband med utbetalning och redovisning av bidraget.

Uppföljning genomförd

Under hösten 2022 har Skolverket samlat ihop erfarenheterna från utredning av signaler, den fördjupade kontrollen samt årets handläggning. Vi konstaterar att det fortfarande finns en risk att oseriösa aktörer ansöker om bidraget. Det hanterar vi genom att följa upp och utveckla processer och rutiner, samt säkerställa att det finns resurser att hantera handläggningen. Vi har även identifierat ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att minimera risken för felaktiga utbetalningar, exempelvis se över rutinerna för utbetalningar till bidragsmottagare som har en skuld till Skatteverket.

Förändring av statsbidragsförordningen önskvärd

Skolverket ser allvarligt på försök att fuska till sig pengar från staten. Statsbidraget för läxhjälp ska användas till just läxhjälp och inget annat. I uppföljningen lyfter vi behovet av att se över regeringens förordning, som styr hur bidraget ska delas ut. En slutsats är att det behöver läggas större vikt på samarbetet mellan skolan och civilsamhället i läxhjälpsinsatserna. Vidare anser Skolverket att bidraget inte ska betalas ut direkt till organisationer inom civilsamhället, utan endast till skolhuvudmän. Skolverket kommer under hösten lämna in en hemställan till regeringen, där vi föreslår förändringar i statsbidragsförordningen.

– Syftet med statsbidraget är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande samt att bidra till en ökad likvärdighet. Som en konsekvens av det menar vi att skolhuvudmannen bör vara den som ansvarar för att identifiera behovet av att anordna läxhjälp, som avgör vilka elever som har störst behov av insatserna samt vilka organisationer som på bästa sätt kan lösa dessa insatser, säger Jonas Krantz, chef för handläggningsavdelningen.

Bakgrund

Statsbidraget för läxhjälp till organisationer styrs av en förordning, som är beslutad av regeringen, och får lämnas till en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Syftet med bidraget är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet. Det är ett viktigt bidrag som rätt använt kan innebära en skillnad för elever som behöver extra hjälp för att klara av skolan.

Statsbidraget för läxhjälp till organisationer, 2022

Publicerades den .