Förändringar i regeringsuppdraget om ökad kvalitet och likvärdighet

Skolverket har under året öppnat regionala kontor på tre orter och den 21 december öppnar ett kontor i Luleå. Syftet är att genomföra kvalitetsdialoger med skolhuvudmännen. Vi har hittills genomfört dialoger med 100 huvudmän och under 2023 inleds dialoger med ytterligare 100 huvudmän. Myndigheten tittar nu på hur nästa steg i den regionala organisationen ska se ut. Skolverket kommer därför inte att öppna fler kontor under 2023.

– Vi ser ett stort värde med de regionala kontoren och med att genomföra kvalitetsdialoger med skolhuvudmännen. Nu kommer vi att se över hur vi planerar och genomför dialogerna framöver. Vi kommer bland annat att titta på hur många huvudmän som ska erbjudas dialoger och med vilken regelbundenhet, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Översynen sker med utgångspunkt i utvärderingar av de kvalitetsdialoger som redan har genomförts men också utifrån den dialog som myndigheten har med regeringen om de ändringar som har gjorts i de finansiella förutsättningarna och i utformningen av uppdraget.

De regionala kontoren ska erbjuda dialoger

Skolverket har ett långsiktigt uppdrag att genomföra insatser för att stärka alla elevers rätt till en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Etableringen av nya kontor ute i landet är en del i uppdraget.

Enligt regeringsuppdraget om ökad kvalitet och likvärdighet ska Skolverket och SPSM genomföra kvalitetsdialoger med skolhuvudmännen. Dialogerna syftar till att underlätta och stödja huvudmännens arbete med att följa upp, analysera och utveckla utbildningen som förskolorna och skolorna erbjuder. Med stöd av nationella mål och framgångsfaktorer som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet kan skolmyndigheterna ha regelbundna dialoger med skolhuvudmännen om hur kvaliteten kan utvecklas och förbättras.

Regeringsuppdragets olika delar

  • Utveckla ett nationellt kvalitetssystem med nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.
  • Ta fram analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän tillsammans med Skolinspektionen.
  • Genomföra kvalitetsdialoger med huvudmännen tillsammans med SPSM.
  • Skapa en regional närvaro för Skolverket med regionala kontor.
  • Samverkan mellan berörda myndigheter.

Relaterat

Ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola

Uppdrag till Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta

För önskemål om intervju eller kommentar, kontakta Skolverkets presstjänst via telefon 08-527 333 00 eller mejla till presstjanst@skolverket.se.

Publicerades den .