Ny vägledning ska ge fler elever det särskilda stöd de behöver

Alltför många elever får inte det särskilda stöd som de behöver för att klara skolan och nå utbildningens mål. Skolverket och SPSM har därför tagit fram en ny vägledning om hur skolor ska kunna ta reda på vilket stöd de behöver sätta in.

Skolans uppgift är att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En del elever kan vara i behov av ytterligare stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Särskilt stöd är omfattande insatser som pågår under en längre tid. När en elev kan vara i behov av sådant stöd ska skolan utreda behovet. Flera professioner behöver delta i utredningen.

– Det särskilda stödet kan vara avgörande för elevens möjlighet att klara skolan, må bra och utveckla tillräckliga kunskaper för att klara framtida studier och arbetsliv, säger undervisningsrådet Åsa Elebring på Skolverket.

Många elever får inte det särskilda stöd de behöver

Alltför många elever får inte de extra anpassningar och det särskilda stöd som de är i behov av. Det visar bland annat den statliga utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11). Där konstateras bland annat att elevens stödbehov inte alltid uppmärksammas, att stödet inte räcker till, samt att utredningar av elevers behov av särskilt stöd tar lång tid och att stödet dröjer för länge.

Ny vägledning för att utreda elevens behov

Skolverket och SPSM har tillsammans tagit fram en ny vägledning för att stödja skolornas arbete med att göra en utredning för ta reda på om en elev är i behov av särskilt stöd. Innehållet utgår från skollagen och Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Materialet ger förslag på en arbetsgång där kartläggning och pedagogisk bedömning beskrivs i olika steg, exempel på modeller för analys och stöd för dokumentation av utredningen.

– Vägledningen ger stöd i utredningsarbetet till alla involverade, och på det sättet kan vi höja kvaliteten på utredningarna och förbättra förutsättningarna för att alla elever får det stöd de behöver i sitt lärande, säger Åsa Elebring.

Stödmaterial

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Relaterad information

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11), Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .