Namnbyte och stärkt utbildning till elever med funktionsnedsättning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter även namn till anpassade skolformer.

– De gamla begreppen signalerar att eleverna skulle vara särskilda på ett sätt som är negativt och stigmatiserande. Det nya namnet anpassade skolformer beskriver verksamheten på ett bättre sätt eftersom undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov, säger Jonas Monsén, undervisningsråd på Skolverket.

Namnbytet är elevernas förtjänst

Önskemålet om namnbytet kommer från eleverna själva och började med ett medborgarförslag som gick igenom hela statsapparaten och slutligen beslutades av riksdagen. De nya namnen på skolformerna är: anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå. Begreppet utvecklingsstörning ersätts också med intellektuell funktionsnedsättning.

Stärkt utbildning under 2023

För att ytterligare stärka undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning tar Skolverket fram kompetensutveckling och stöd till lärare och elevassistenter i de anpassade skolformerna. Skolverket ser även över och uppdaterar det befintliga stödet. Detta sker i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM Länk till annan webbplats.

Om anpassade skolformer

Anpassad grundskola ska ge elever, som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, en utbildning som är anpassad för dem. Utbildningen ska dels ge eleverna kunskaper och värden, dels utveckla deras förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans mål därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en, för dem anpassad, utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

För vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning finns motsvarade inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.

Fakta och statistik om anpassade skolformer

Allt fler elever

Under läsåret 2022/23 gick drygt 15 300 i anpassad grundskola (då grundsärskola). Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående läsår, då antalet elever var drygt 14 400. Sedan läsåret 2019/20 har andelen elever i den anpassade grundskolan ökat kontinuerligt.

Antalet elever i anpassad gymnasieskola ökar också för sjätte året i rad. Det är en följd av att antalet elever i anpassad grundskola har ökat flera läsår i rad.

Låg andel behöriga lärare i anpassad grund- och gymnasieskola
Många som arbetar inom anpassad grund- och gymnasieskola har lärarlegitimation men saknar rätt behörigheter. Därför är andelen behöriga lärare inom anpassad grund- och gymnasieskola 12 respektive 17 procent.

För mer information

Nya namn på vissa skolformer och stärkt utbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU27 Länk till annan webbplats.

PM – Elever i grundsärskolan 2022/23

PM – Elever i gymnasiesärskolan 2023/23

Publicerades den .