Nu startar arbete med att skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga upp till 20 års ålder tillsammans med fem andra myndigheter, däribland Skolverket.

Det nationella hälsoprogrammet ska främja barn och ungas hälsa och utveckling och förebygga ohälsa, och på så sätt bidra till en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård. Genom att systematiskt och över tid följa upp barn och ungas hälsa och utveckling ges goda förutsättningar för mer effektiva och likvärdiga insatser. Detta ställer också krav på en god samverkan mellan de aktörer barn, unga och deras föräldrar möter. En helhetsbild av barn och ungas situation kan vara avgörande för att upptäcka behov och ge rätt stöd i rätt tid.

Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2026.

Uppdrag att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga Länk till annan webbplats.

Det nationella hälsoprogrammet tas fram tillsammans av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Skolverket.

Dialog och samverkan sker även med bland annat organisationer som företräder barn och unga.

Publicerades den .