Skolor uppmuntras att ha uttalade förhållningssätt till AI

I ett uppdaterat stöd om Chat GPT och andra chattbottar uppmuntrar Skolverket ansvariga på varje skola att ta fram gemensamma förhållningssätt till AI och chattbottar.

– Ett uttalat förhållningssätt ökar tydligheten och minskar risken för missförstånd och osäkerhet för både elever och lärare, säger Johan Falk som leder Skolverkets grupp som arbetar med AI-frågor för skolor.

Den utveckling som sker inom AI kommer sannolikt att påverka både samhället och arbetsmetoder inom många områden, vilket också kan ha effekter för lärares arbetssätt och undervisningens innehåll i skolan.

– Det finns ännu ingen forskning om hur AI kan användas och bidra till måluppfyllelsen inom skolan. Det är därför särskilt viktigt att utforska med försiktighet och dela erfarenheter med andra, säger Johan Falk.

Skolverket uppmanar nu skolor att tydliggöra hur pedagogisk personal och elever ska förhålla sig till denna snabbväxande teknik. Skolans gemensamma förhållningsätt bör anpassas efter elevernas ålder, vilken kunskap om AI-verktyg som finns bland personalen och vilket stöd som finns att tillgå på skolan.

Avråder från inlämningsuppgifter

Skolverket avråder sedan tidigare från inlämningsuppgifter som betygsunderlag, om man inte kan säkerställa tillförlitligheten i innehållet. Det förhållningssätt som varje skola tar fram behöver ta hänsyn till om, och i så fall när, inlämningsuppgifter kan användas som betygsunderlag. Det skulle också kunna ta upp villkor för att använda AI-verktyg i klassrummet, eller i andra delar av lärares arbete.

På skolverket.se finns stöd

I Skolverkets stöd till lärare och rektorer om Chat GPT och andra chattbottar finns exempel på förhållningssätt som skolor kan utgå ifrån. Här finns även andra tips på hur man kan använda AI i sitt arbete, kortfattad information om risker och möjligheter samt hänvisningar till den som vill hålla sig uppdaterad i ämnet.


Publicerades den .