Skolverket föreslår 80 nya undervisningstimmar i svenskämnena i lågstadiet

Skolverket har redovisat till regeringen hur en utökning av undervisningstiden i lågstadiet skulle kunna se ut. Förslaget innebär bland annat att svenskämnena får flest nya undervisningstimmar.

Under året har Skolverket arbetat fram förslag på hur en utökning av undervisningstiden i lågstadiet skulle kunna se ut. Vi föreslår nu att den största ökningen av undervisningstid ska ske i svenskämnena.

– Svenskämnena får 80 nya undervisningstimmar i vårt förslag. Grundläggande kunskaper i läsning och skrivande är avgörande för en elevs fortsatta skolgång. Därför är det viktigt att dessa kunskaper utvecklas tidigt, säger Sabina Vesterlund, undervisningsråd på Skolverket.

Matematik får i förslaget färre nya timmar än svenskämnena – en ökning med 48 undervisningstimmar.

– Ämnet matematik har fått stora utökningar av undervisningstiden de senaste tio åren utan att vi sett en förbättrad resultatutveckling. I vår analys finns heller inte några signaler från lärare eller skolledare att det är just mer undervisningstid som behövs, säger Sabina Vesterlund.

Även ämnena bild, musik, slöjd, teknik samt idrott och hälsa får något fler undervisningstimmar enligt förslaget.

Om uppdraget

Skolverket har under 2023 haft i uppdrag att lämna förslag på, och förbereda, en utökning av undervisningstiden med 178 timmar i lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Utökningen ska främst gälla ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Uppdraget redovisades till regeringen den 23 november 2023.

I arbetet med uppdraget har Skolverket inhämtat kunskaper och synpunkter genom samtal med skolledning, lärare och elever på referensskolor och i samråd med forskare, övriga skolmyndigheter och andra intressenter på skolområdet. Även litteratursökningar har genomförts.

Ta del av redovisningen

Redovisning av uppdrag om utökad undervisningstid i lågstadiet

Publicerades den .