Förändringar i reglerna för statsbidrag för läxhjälp

Från och med 2024 är det bara skolhuvudmän som kan söka statsbidrag för läxhjälp. Ideella organisationer kommer fortfarande kunna ta del av bidraget, men enbart om de anordnar verksamhet i samarbete med en skolhuvudman. Förändringen görs för att stävja fusk samt för att se till att läxhjälpsbidraget når de elever som har störst behov av insatserna.

Förändringen av statsbidragsförordningen, som regeringen nyligen beslutat om, går i linje med den hemställan som Skolverket lämnade till regeringen förra året. I hemställan föreslog myndigheten bland annat att statsbidrag för läxhjälp inte ska betalas ut till ideella organisationer utan enbart till skolhuvudmännen som själva kan välja ut vilka organisationer de vill samarbeta med. Bakgrunden är myndighetens granskning som visade att det förekom fusk och att statsbidraget inte alltid har använts till det ändamål det är avsett för.

– Vi välkomnar att regeringen nu har beslutat enligt vårt förslag på förändring. Bidrag till läxhjälp är viktigt för att hjälpa elever att lyckas i skolan. Vi ser att de här åtgärderna kommer minska risken att läxhjälpsbidraget går till fel saker, och säkerställa att det når de elever som är i behov av läxhjälp, säger enhetschef Sofie Lundkvist.

Statsbidraget till läxhjälp kan sökas av huvudmän

Skolhuvudmän kan framöver söka statsbidraget för att anordna läxhjälpen i egen regi eller för ett samarbete med en ideell organisation eller stiftelse. Genom de nya bestämmelserna blir det skolhuvudmannen som ansvarar för att identifiera behovet av att anordna läxhjälp, som avgör vilka elever som har störst behov av insatserna samt vilka organisationer som på bästa sätt kan lösa dessa insatser.

– Det finns många organisationer som sköter läxhjälp på ett utomordentligt sätt. Med de här förändringarna tror vi att dessa organisationer kan fortsätta vara ett stöd för elever som behöver hjälp att nå målen, men i ett utökat samarbete med berörda skolor, säger Sofie Lundkvist.

Skolverket fortsätter granska att reglerna följs

Skolverket kommer fortsättningsvis granska om organisationerna lever upp till de krav som ställs i förordningen, om en huvudman väljer att samarbeta med en organisation. För att kunna ta del av bidraget ska organisationerna bland annat uppfylla ett antal villkor. Det är huvudmannen som behöver ta ansvar för att läxhjälpen faktiskt erbjuds till elever för beviljade medel från Skolverket. Det är också huvudmannen som kan bli ansvarig för eventuellt återkrav av medel för samarbetet.

Fördelning av statsbidraget

Statsbidraget kommer enligt den förändrade förordningen framöver delas ut som ett schablonbelopp per elev som erbjuds delta i läxhjälpsverksamheten. Om anslagna medel inte räcker kommer bidraget att fördelas till skolenheter med svårast förutsättningar. Skolenheter i lågstadiet prioriteras utifrån socioekonomiska förutsättningar. Skolenheter i gymnasieskolan prioriteras utifrån elevernas låga studieresultat.

Statsbidraget endast till för elever i lågstadiet och gymnasiet

Bidraget kan från och med 2024 endast sökas för elever i grundskolans lågstadium och gymnasieskolan. Samma elevgrupper gäller både för huvudmännens egen läxhjälpsverksamhet och verksamhet som bedrivs i samarbete med en organisation.

Elever i mellanstadiet och högstadiet ska enligt skollagen erbjudas frivillig extra studietid och omfattas inte längre av statsbidraget för läxhjälp.

Mer information

Statsbidraget för läxhjälp 2024

Skolverkets förslag till ändringar gällande bidrag till läxhjälp

Publicerades den .