Nationellt råd ska motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet

En ny samverkansstruktur kallad Bob – barn och unga i organiserad brottslighet – ska stärka arbetet mot att barn och unga hamnar i grov kriminalitet. Den 14 december genomfördes det första mötet i det nationella Bob-rådet.

Samarbetet bygger på ett myndighetsgemensamt uppdrag som regeringen nyligen gav till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

– Vi ser hur barn och unga utnyttjas av kriminella nätverk för att begå mycket allvarliga brott. Det är en utveckling som vi gemensamt måste stoppa. Genom Bob-rådet skapas förutsättningar för en nationellt sammanhållen struktur där myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer bidrar till arbetet, säger rikspolischef Petra Lundh.

I den stärka samverkansstruktur som nu planeras för har skolan en viktig roll, eftersom skolans uppdrag omfattar områden som bidrar till att förebygga brott. Särskilt viktigt i det brottsförebyggande arbetet är att skapa en trygg miljö för eleverna och att samverka med andra aktörer.

– Vi kan se att framgångsfaktorerna för skolornas brottsförebyggande arbete handlar mycket om att alla elever ska ha förutsättningar att nå målen för utbildningen, att resurser finns för att anställa personal med rätt kompetens och att det finns en fungerande samverkan med polis, socialtjänst och vårdnadshavare, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

För eleverna själva är skolnärvaro, tillgången till trygga vuxna, att de undervisas av behöriga och legitimerade lärare samt har tillgång till en meningsfull fritid av stor betydelse i det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet med Bob ska drivas genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd som utgår från Polismyndighetens närmare 100 lokalpolisområden. Det nationella och de regionala råden ska bedriva arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden kommer att riktas mot enskilda barn och unga.

– Vi ser framför oss en mer konkret samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och andra som kan påverka utvecklingen för barn och unga i riskzonen, säger rikspolischef Petra Lundh.

Bilden, översta raden från vänster: Överdirektör Peter Yngve, Kriminalvården; tf riksåklagare Katarina Johansson Welin, Åklagarmyndigheten; enhetschef Anders Duvkär, Skolverket; Noa/Sms Per Wadhed, Polismyndigheten; Tillväxtdirektör Anna Conzen, Länsstyrelsen Sthlm. Främre raden från vänster:
stf. gd Urban Lindberg, Socialstyrelsen; gd Mattias Larsson, Brottsförebyggande rådet; RPC Petra Lundh, Polismyndigheten; gd Elisabet Åsbjörnsson Hollmark, Statens institutionsstyrelse; Enhetschef Annika Lidström, Länsstyrelsen V:a Götaland.

Fakta: Barn och unga i grov kriminalitet

Arbetet i Bob bygger på ett regeringsuppdrag som beslutades 9 november 2023. Arbetet i det nationella samverkansrådet leds av rikspolischefen, där också myndighetschefer för Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet samt en representant för länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner ingår.

Samverkansstruktur inrättas för barn och unga i grov kriminalitet, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .